Hesperian Health Guides

Blese ki fon

Se pou nou kite louvri pifò blese ki fon. Si nou pa fèmen yo korèkteman, se ka lakòz yo enfekte. Blese ki chire, ki sal, ak blese pike, nou gen pou lave yo de fwa pa jou ak dlo bouyi. Kite yo louvri, osinon louvri yo ankò, pou yo ka geri depi anba rive sou anwo.

Blese ki fon ka bay yon moun maladi tetanòs (maladi kò rèd). Bay moun nan vaksen kont tetanòs (al gade nan Vaksen – chapit sa a poko ekri). Ba li sewòm antitetanik tou.

Si nou pa fin konnen si li ta bon pou nou fèmen yon blese, kite l louvri.

Tout mòde, tout blese pike, ak tout blese ki chire e ki sal, se pou nou kite yo louvri. Pa koud yo.


Mòde bèt

Lave mòde bèt ak dlo e savon pandan 15 minit pou pi piti. Mòde bèt yo fasil pou yo enfekte; poutèt sa, bay moun nan antibyotik.

Pou mòde makak, chovsourit, ak rat dlo, bay moun nan vaksen kont laraj touswit, epi yon piki sewòm ki pou kraze laraj la. Pou mòde chen, si chen an petèt te enfekte ak laraj, fè menm trètman pou mòde sa a tou

NWTND fa Page 16-1.png

Premye siy laraj sanble ak siy yon grip. Men li pi mal anpil pase grip. Se lamò sèten. Si nou pa jwenn ni vaksen ni sewòm, pran kontak avèk Sèvis Sante Piblik touswit.

NWTND fa Page 16-2.png

Kout kouto

Blese ki fon, ki fèt ak kouto, nou dwe kite yo louvri, epi netwaye yo souvan. Bay kloksasilin osinon klendamisin si nou wè li ka enfekte.

Kout kouto nan lestomak osinon nan vant ka grav anpil. Chache konkou doktè. Chache konnen ki sa nou dwe fè pandan nou sou wout, pou kout kouto nan lestomak, ak pou kout kouto nan vant.

Blese pa bal

NWTND fa Page 17-1.png

Swiv sa yo di nou pou nou fè pou kanpe senyen an. Peze sou kote bal la te antre ak kote l te soti. Si nou pa wè kote l soti, bal la toujou anndan kò moun nan. Li bezwen operasyon pou wete l. Chache konkou doktè.

Antouka, se pou nou byen lave blese a. Bay kloksasilin, klendamisin OSINON sefaleksin.

Si li pran yon bal nan tèt, chache konkou doktè. Pandan nou sou wout, leve tèt moun nan. Sèvi ak dra pliye osinon zòrye pou mete l chita kage. Mete yon pansman pwòp sou blese a.

Blese pa bal fasil pou yo enfekte. Chache konkou doktè, menm anvan nou wè siy enfeksyon.

Li pran yon bal fizi nan janm. Zo a fele.
Si nou sispèk li te pran yon bal nan zo, zo a ka kase osinon fele. Mare li sou yon moso planch. Moun nan pa dwe sèvi avè l pou kèk senmenn. Al gade nan zo kase.
Li pran yon bal atravè yon zo nan janm. Li kase.