Hesperian Health Guides

Kriz fredi

Lè chalè kò a twò ba

Si yon moun rete frèt pandan twò lontan, li ka mouri. Sa ka fè yon moun depale, ba li lespri lou, ki fè li pa kapab kalkile byen sou sa li dwe fè pou chofe kò li.

Siy ki fè nou rekonèt li
  • Li gen frison
  • Kè li bat vit, souf li anlè
  • Li pa pale klè, li maladwat
  • Li bwouye
  • Li fè pipi plis


Lè chalè kò a ap bese, batman kè ak souf yo ralanti tou. Moun nan ka chita, li sispann gen frison, epi li tèlman bwouye li kòmanse wete rad li. Lè fini, li ka endispoze. Li ka menm mouri.

Tretman

respirasyon bouch nan bouch, si nou wè nesesite. Yon moun ki frèt anpil ka reprann menm si li pat pran souf pandan lontan. Fè respirasyon bouch nan bouch pandan inèdtan osinon plis pase sa.

  • Mete li kote li fè cho epi li chèch.
  • Wete tout rad mouye.
  • Vlope li ak dra ki cho e chèch. Pran swen pou nou kouvri tèt li, men li ak pye li.
  • Fè tou sa nou kapab fè pou rechofe moun nan. Karese li pou chalè kò nou chofe kò pa l. Chofe pyè epi mare yo nan twal, oubyen sèvi ak yon boutèy dlo cho pou chofe li. Men fè atansyon pou nou pa boule li.
Yap trete yon moun ki twò frèt.
Rad chèch, dra, ak chapo
Chalè kò yon lòt moun (osinon pyè chofe, boutèy dlo cho)
Bwason dous ki cho
Dra ki pliye, osinon bwat katon, pou kouvri tè frèt kote li chita

Si moun nan ka leve chita, epi si li ka kenbe yon gode, ba li bwè bwason cho. Pa ba li tafya. Menm si tafya santi ‘cho’ nan bouch ak nan vant yon moun, li fè kò a pèdi chalè. Ba li manje. Sirèt ak lòt dous bon anpil. Answit ba li manje manje chodyè. Ankouraje li bwè anpil dlo.

Si chalè kò li pa rive 32 degre C (90 degre F) epi li pa gen frison ankò, fè vit chache konkou, men aji jantiman avè l.