Hesperian Health Guides

Zo rèl do kase ak kou kase

Nan mitan zo rèl do genyen yon kannal mwèl. Mwèl sa a se nè ki soti depi nan sèvo a, ki pase nan kannal la pou rive jis tout kote nan kò a. Si mwèl sa a blese, yon moun ka kokobe pou tout rès lavi li. Oubyen li ka mouri. Si nou sipoze yon moun gen zo rèl do li kase, osinon kou li kase, nou ka evite fè plis donmaj. Gade kou ak zo rèl do nan yon pozisyon fiks!

Si yon moun te fè aksidan machin, moto, osinon bisiklèt, si li te pran yon gwo so, si li te sibi yon kou sou tèt li osinon sou kou li, li ka te blese zo rèl do li. Pran anpil prekosyon pou nou pa kite do li osinon kou li panche sou yon bò, epi pou nou pa pliye okenn pati nan do li ak nan kou li. Si sa ta rive, sa ka fè plis donmaj. Fè yon woulo ak rad, twal, osinon lòt bagay. Mare woulo a sou kou li pou kou a pa ka fè mouvman.

Yo woule yon chemiz konsa, epi yo mete l sou kou yon moun blese.


Pa bay moun nan medikaman pou fè doulè a pase, jiskaske nou sèten li pa blese nan zo rèl do li, osinon nan kou li. Konsa doulè a va ase rèd pou pa pèmèt li fè mouvman.

Siy ki fè nou rekonèt yon moun blese nan zo rèl do li
  • Li gen kote sou zo rèl do a osinon kou a ki fè mal, ki sansib
  • Bra li osinon janm li fèb, oubyen li pa ka fè mouvman menm.
  • Bra li osinon janm li mouri. Li pa santi anyen.


Genyen lòt siy, tankou li pa ka kenbe pipi ak watè li, souf li anlè, li bay menm siy ak lè moun pran chòk. Si nou pa fin konnen sa li genyen, li pi bon pou nou trete li tankou yon moun ki blese nan zo rèl do li.

Yon moun ki kouche sou do li kap leve bra li anlè.

Pou konnen si li blese nan zo rèl do, mande moun nan pou li rete kouche sou do. Mandi li leve jenou li. Answit, mandi li leve bra li. Eske li ka bouje yo tout? Eske li gen kote ki fè mal? Manyen dwèt li ak zòtèy li. Eske li ka santi sa? Eske li ka santi l lè nou pichkannen li?

Si genyen pati nan kò a ki pa ka bouje, osinon kote li pa ka santi anyen, se zo rèl do a ki kase. Men avèk konkou lòt moun, nou ka evite fè plis donmaj ankò.

Yon moun kap pale ak 2 lòt moun. Yo prèt pou vire kò yon fanm sou kote.
Lè nou rive sou 3, vire. En, de...
Kenbe tèt la tou dwat; pa kite l ni panche ni kwochi.
Tout moun kap vire kò fanm lan pandan premye moun nan ap pale.
twa

Si li ka fè mouvman, si li ka santi nan manm li, se pou nou verifye zo rèl do li menm. Pran anpil prekosyon lè nou vire li sou kote. Fè l menm jan yo montre nou nan imaj la. Vire tout kò li an menm tan, menm jan ak yon bout bwa.

Kenbe tèt la, kou a, ak do a tou dwat. Kenbe kò a san fè mouvman. Tou dousman, manyen chak zo rèl do, depi tèt li rive jis nan zòn koksis li (kannal dèyè). Wè si genyen zo deplase, zo kase, osinon kote ki fè mal.

Fè menm jan pou nou vire l sou do li ankò. Pran anpil prekosyon.

(Si moun nan ap vomi, deplase bra li, osinon mete kèk bagay anba tèt li pou li rete kouche sou kote li.)

Si genyen kote ki fè mal, ki sansib, li bezwen fè radyografi pou wè si li gen zo kase. Se pou li rete kouche nan yon sèl pozisyon. Nou dwe vire l chak de twa zèdtan, men toujou kenbe do ak kou li dwat. Fè sa a jis doulè a ba li souf, nan 8 jou konsa.

NWTND fa Page 22-3.png

Pou deplase moun nan, vire l sou kote, jan yo te di nou anwo a, kòm si se yon bout bwa nap vire, ki pa ka ni panche ni kwochi. Mete li kouche sou yon branka, osinon pòt kay ki fèt ak bwa. Epi vire l sou branka a. Lè nou fini, mare li ak yon bann twal, osinon sentiron, mare tèt li, lestomak li ak janm li sou branka a. Si moun nan oblije rete sou branka sa a pandan lontan, vire l sou kote chak de twa zèdtan.

Yon moun ki sibi yon blese nan zo rèl do, li bezwen swiv trètman pandan lontan. Mande konkou nan men moun ki fè esperyans nan travay sa a. Oubyen etidye yon liv ki montre nou ki sa pou nou fè.