Hesperian Health Guides

Respirasyon

Moun k ap toufe

NWTND fa Page 4-1.png

Si yon moun ka touse ak pale, sa fè nou konnen li kapab pran souf.
Si yon moun pa ka touse, epi li pa ka pale, sa fè nou konnen li pa kapab pran souf non plis. Nou ka sove lavi li si nou fè vit pote l sekou.

Ba li kou sou do
Fè l panche kò li sou devan bò tay li. Ba li 5 kou nan mitan do a, ant omoplat yo (gwo zo pa dèyè ki atache sou zepòl yo). Sèvi ak pla men ou.

Si sa pa bay rezilta :
Imaj la montre nou ki jan pou n bay kou sou do.
Peze fò e vit sou vant li.
Kanpe dèyè do li. Pase 2 bra ou kenbe moun nan nan tay li.

Fèmen men ou youn ak lòt sou vant li, anlè lonbrit la, pi ba pase zo kòt yo. Peze fò sou vant lan yon sèl kou, ba li yon soukous anba jis anwo. Fè l ase fò pou fè pye moun nan pèdi tè. (Pa fè l twò fò kay timoun piti.) Rekòmanse 5 fwa youn apre lòt.


Peze fò sou vant lan yon sèl kou, ba li yon soukous anba jis anwo. Fè l ase fò pou leve moun nan anwo tè a. (Pa fè l si fò kay timoun.) Repete sa jis 5 fwa.

Imaj la montre nou ki jan pou n peze fò sou vant lan


Si genyen yon bagay k ap bouche gòj li, ki fè lè a pa ka antre nan poumon li, sa fòse lè ki nan poumon yo soti, epi sa gen dwa degaje gòj li.

Pou fanm ki gwo vant oubyen pou moun ki gra anpil, pase de bra ou kenbe moun nan nan lestomak li. (Mete men ou youn sou lòt nan mitan sen li yo.) Peze lestomak li yon sèl kou, tou dwat nan direksyon do a.

Si moun nan pèdi konnesans

Mete li kouche sou do. Louvri bouch li pou ou ka gade anndan gòj li. Si ou wè yon moso manje oubyen lòt bagay k ap bouche gòj li, pliye yon dwèt pou ou ka wete sa ki nan bouch la. Pa foure dwèt ou nan fon gòj li, pou ou pa pouse bagay la pi fon toujou. Epi peze monte fò e vit nan mitan lestomak la jis li pran souf ankò.

Tibebe ki poko gen ennan

Si yon tibebe ap toufe epi li pa kapab ni kriye ni touse, eseye debouche gòj li. Ba li kou sou do li ; peze lestomak li.

Moun k ap neye

Fè vit wete moun nan nan dlo a. Kòmanse fè respirasyon bouch nan bouch, epi kòmanse peze lestomak li. Premye bagay pou nou fè se respirasyon bouch nan bouch pou fè lè antre nan kò moun nan.

Si moun nan vomi, mete li kouche sou kote. Sèvi ak dwèt nou oubyen ak yon ti twal ; avèk anpil swen, wete vomi a pou sa pa toufe li.

Respirasyon bouch nan bouch

Lè yon moun sispann pran souf, li gen 4 minit pou l viv ase. Petèt ou ka sove lavi li si ou fè respirasyon bouch nan bouch pou li. Men sa ki ka fè yon moun sispann pran souf : li ka gen yon bagay ki kole nan gòj li, li te ka pran gwo kou nan tèt li, li te ka manke neye, li te ka pran nan kouran, li te ka pran twòp medikaman, oubyen li twò frèt (chalè kò li twò ba).

Si yon moun sispann pran souf, gen de fwa nou ka sove lavi li, si nou kòmanse fè respirasyon bouch nan bouch touswit pou li.Nou te mete paj sa a ajou: 11 okt 2020