Hesperian Health Guides

Respirasyon

Moun kap toufe

NWTND fa Page 4-1.png
Si yon moun ka touse ak pale, sa fè nou konnen li ka pran souf.Si moun nan pa ka touse, li pa ka pale, sa fè nou konnen li pa ka pran souf non plis. Nou ka sove lavi li si nou pote l sekou touswit.

Ba li kou sou do
Fè li panche kò li sou devan bò tay li. Ba li 5 kou sou mitan do li, ant omoplat yo (gwo zo pa dèyè ki atache sou zepòl yo). Sèvi ak pla men nou.

Si sa pa bay rezilta:
Imaj la montre nou ki jan pou n bay kou sou do.
Peze fò sou vant li.
Kanpe dèyè moun nan. Pase de bra nou kenbe moun nan nan tay li.

Fèmen men nou youn ak lòt sou vant li, anlè lonbrit li, pi ba pase zo kòt li yo.

Peze fò sou vant lan yon sèl kou, ba li yon soukous anba jis anwo. Fè l ase fò pou leve moun nan anwo tè a. (Pa fè l si fò kay timoun.) Repete sa jis 5 fwa.

Imaj la montre nou ki jan pou n peze fò sou vant lan


Si genyen yon bagay kap bouche gòj li, ki fè lè a pa ka antre nan poumon li, sa fòse lè ki nan poumou li soti, epi sa va degage gòj li.

Pou fanm ki gwo vant osinon moun ki gra anpil, pase de bra nou kenbe moun nan nan lestomak li. (Mete men nou youn sou lòt nan mitan sen li yo.) Fè konpresyon sou lestomak li. (Peze pese fò sou lestomak la, e lage vit.)

Si moun nan pèdi konnesans

Mete li kouche sou do. Ouvri bouch li pou nou ka gade anndan gòj li. Si nou wè yon moso manje osinon lòt bagay kap bouche gòj li, ploye yon dwèt pou nou ka wete sa ki nan gòj li a. Pa foure dwèt nou nan gòj li, pou nou pa pouse bagay la pi fon toujou. Avèk pla men ki pa anba a, peze monte fò sou mitan lestomak li. Lage vit. Kontinye jis li pran souf li ankò.

Tibebe ki poko gen ennan

Si yon tibebe ap toufe, epi li pa ka kriye, li pa ka touse, eseye debouche gòj li. Ba li kou sou do li; fè konpresyon sou lestomak li.

Moun kap neye

Fè vit! Wete moun nan nan dlo a. Kòmanse respirasyon bouch nan bouch touswit. Kòmanse konpresyon sou lestomak li (peze fò, lage vit). Premye bagay pou nou fè se respirasyon bouch nan bouch pou bay kò a souf.

Si moun nan vomi, mete l kouche sou kote. Avèk dwèt nou osinon ak ti twal, wete vomi a dousman pou sa pa fè l toufe.

Respirasyon bouch nan bouch

Lè yon moun sispann respire, genyen 4 minit pou li viv ase. Petèt nou ka sove lavi li si nou fè respirasyon bouch nan bouch. Men sa ki ka fè yon moun sispann pran souf: li ka gen yon bagay ki kole nan gòj li, li ka te pran gwo kou nan tèt li, li ka te manke neye, li ka te pran nan kouran, li ka te pran twòp medikaman, osinon li twò frèt, (chalè kò li ka twò ba).

Si yon moun sispann pran souf, petèt nou ka sove lavi li, si nou kòmanse respirasyon bouch nan bouch, san pèdi tan.