Hesperian Health Guides

Hesperian SanteWiki

Nou entèdi pou moun vann oswa distribye okenn nan fichye sa yo sou nenpòt fòma pou fè benefis san yo pa gen konsantman ekri Hesperian. Pou itilize materyèl sa yo nan yon anviwonman edikasyon, tanpri bay Hesperian kredi. Pou plis enfòmasyon tanpri gade dwadotè lib nou an.


zika fact sheet in haitian creole

Itilize bonjan enfòmasyon Hesperian ou ka fè konfyans pou jwenn repons kesyon ou genyen sou lasante. Ou ka chèche anndan tout HealthWiki epi li fasil pou w itilize pou kreye pwòp materyèl ou !

Itilize ba pou fè rechèch la ki sou lamen dwat anwo a, epi navige tit yo ki pi ba a pou gade daprè sijè yo.

Èske w renmen sa w wè yo? Fè yon don bay Hesperian pou nou ka kontinye ofri resous sa a gratis. Èske w gen yon kesyon oswa kòmantè? Voye yon imèl bay nou: [email protected]


two women look at a computer.


Ht cover nwtnd.jpg Chapit avanse nan Nouvo Kote Ki Pa Gen Doktè
Chapit Avanse pou nouvo edisyon espesyal 21yèm syèk piblikasyon nou an.


Cholera button.png Ki jan pou nou anpeche KOLERA vin sou nou
Yon fich 4 paj ki di nou sa nou dwe konnen sou maladi kolera a; nou jwenn li ann angle, ann espanyòl, an franse, epi ann arab. Li di nou ki jan pou nou anpeche kolera vin sou nou, ki jan pou nou trete l, epi ki jan pou nou trete dlo pou rann li potab. Li fè nou konnen tou ki jan pou nou fè sewòm oral ak sa nou gen lakay.