Hesperian Health Guides

Gwo blese nan vant

Si yon moun pran yon gwo so, si li fè yon aksidan machin, si li pran yon kout pwen osinon yon kout pye nan vant, tout sa yo ka fè yon moun senyen anndan kò li. Al gade si li pa gen mak ble ki fè nou wè lap senyen. Si li pèdi twòp san anndan kò li, sa ka bay chòk. Voye je nou sou li.

Siy ki montre gen danje
  • Yon doulè rèd kap mòde l.
  • Lap depale.
  • Vant li di kou yon bout bwa, oubyen lap gonfle.
  • Li bay siy lap pèdi san: li dekonpoze, li blèm, kè li bat vit


Si nou wè nenpòt pami siy sa yo, trete li pou chòk. Pa met anyen nan bouch li, pa ba li ni manje, ni anyen pou bwè. Pou konnen plis sou pwoblèm vant ki mande swen prese, al gade nan Vant fè mal, dyare ak vè.

Yon blese ki gen yon moso trip ki soti deyò.
Si yon moso trip soti deyò, tranpe yon moso twal pwòp nan dlo sale. Kouvri trip la avè l. Chache konkou. Pa eseye foure trip la andedan.

Lè yon bagay pèse kò a

Si yon bagay pike yon moun epi li rete kole nan kò li, li pi bon pou nou kite l la. Al chache konkou doktè. Menm si nap fè de jou sou wout pou nou rive lopital, pa wete bagay la. Mare l byen pwòp ak pansman osinon twal, pou li pa ka bouje.

a man bleeding from a wound caused by a stick in his abdomen.