Hesperian Health Guides

Boule ak pwodui chimik

Ht NWTND fa Page 40-1.png

An premye, pwoteje tèt nou. Pote manch long, ak gan osinon sak plastik sou men nou. Kouvri bouch nou ak yon mouchwa. Lave kò nou ak rad nou byen lave, lè nou fin ede yon moun ki te touche ak pwodui chimik.

Pi bon bagay nou ka fè se debarase li ak pwodui chimik la pi vit ke nou kapab. Konsa li pa ka fè plis donmaj.

  1. Wete tout rad ak tout bijou bò boule a.
  2. Si pwodui chimik la kole, fè vit grate leve l ak yon ti bout bwa, yon kouto, osinon nenpòt bagay ki di, ki ka sèvi.
  3. Depi nou fin grate tout pwodui chimik nou kapab wete, lave boule a byen lave ak anpil dlo. Genyen de pwodui chimik, depi nou mete dlo sou yo, yo boule pi rèd. Poutèt sa, fòk nou wete tout pwodui chimik nou kapab. Si se yon pwodui chimik ki fèt ak luil, sèvi ak dlo e savon. Sèvi avèk yon tiyo si nou genyen l. Si pwodui chimik la sou figi li, lave figi li tou dabò. Fè atansyon pou lave tout grafouyen ak koupe. Pi vit nou kòmanse lave l, pi lontan nap lave l, nan pi bon eta po a va ye.


Depi nou fin netwaye tout pwodui chimik ki sou li, okipe boule a menm jan ak lòt boule.

Lave osinon jete tout rad ki te touche ak pwodui chimik, paske yo ka fè donmaj, yo menm tou.

NWTND fa Page 40-2.png
Si pwodui chimik la antre nan je moun nan, vide dlo nan je a. Vide l tou pre nen an pou li koule nan direksyon oubyen bò zòrèy li.