Hesperian Health Guides

Enfeksyon

Enfeksyon ka mete pye nan nenpòt blese.

Siy ki fè nou rekonèt li

Yon blese enfekte lè:

  • Li vin wouj, li anfle, li cho
  • Li gen pi ladan l
  • Li kòmanse santi fò.


Enfeksyon an kòmanse mache nan tout kò a lè:

  • Li bay lafyèv
  • Li ba li glann.
Glann lenfatik se yon bann ti boul moun gen anba po, ki sèvi tankou ti pèlen pou mikwòb. Lè yo enfekte, yo gonfle, yo vin sansib.
Imaj kò yon moun ki montre nou ki kote kò a gen glann lenfatik, 5 kote
Si li gen glann gonfle pa anba machwè, se dan ak gòj li ki enfekte.
Si li gen glann gonfle dèye zòrèy li, se nan tèt osinon kui tèt enfeksyon an ye. Se ka yon blese, osinon pou ki lakòz. Gen de lè, se ribeyòl ki bay sa.
Si li gen glann pa anba zorèy epi nan kou, se nan zòrèy, nan figi osinon nan tèt enfeksyon an ye. Se ka tibèkiloz tou.
Si li gen glann anba bra, se nan bra, nan tèt osinon nan lestomak enfeksyon an ye. Kansè nan tete ka lakòz sa tou.
Si li gen glann nan lenn, se nan janm, nan pye, nan pati sansib, osinon nan twou dèyè enfeksyon an ye.
Ki jan pou nou trete enfeksyon

Netwaye blese a byen. Gen de fwa nou dwe louvri yon absè, osinon wete pwen kouti. Pou aprann plis sou absè, al gade nan Pwoblèm Po, chapit sa poko ekri. Si se ti enfeksyon tou piti epi lap geri, nou mèt kite l geri pou kont li. Sinon, nou dwe bay moun nan antibyotik. Bay dikloksasilin, sefleksin, OSINON klendamisin. Si blese a fon anpil, bay vaksen kont tetanòs. (Al gade nan Vaksen - chapit sa a poko ekri.) Bay sewòm antitetanik.

Si enfeksyon an pa vle geri, li ka pase nan san moun nan. Yo rele sa enfeksyon nan san (septisemi).