Hesperian Health Guides

Kriz kè (kriz kadyak)

Gason ak fanm, yo toulede konn fè kriz kè. Li rive lè yon boul san kaye ap bouche yon venn ki alimante kè a. Si venn nan bouche nèt, vyann kè a sou bò sa a mouri. Se maladi kè ki lakòz sa a. Pou aprann plis sou maladi kè, al gade nan Maladi ki dire sou moun (chapit sa a poko ekri).

Siy ki fè nou rekonèt kriz kè
NWTND fa Page 27-1.png
  • Yon moun santi yon bagay lou kap chita sou lestomak li, lestomak li sere l, lap boule l, lap fè mal, osinon li santi lestomak li lou.
  • Doulè a ka rive jis nan kou li, zepòl, bra, dan, ak machwè li.
  • Dabitid, doulè a monte ti pa ti pa, men pafwa yon doulè rèd mòde l sibit.
  • Souf li anlè.
  • Lap swe.
  • Li gen kè plen.
  • Tèt li ap vire.


Doulè lestomak se siy kriz kè a ki pi kouran kay gason ak fanm. Men souvan fanm pa soufri doulè lestomak. Okontrè, yo gen souf kout, yo bouke, yo gen kè plen, vomisman, osinon do ak machwè fè mal.

Tretman

Ba li aspirin yon grenn, touswit. Mande li kraze grenn nan nan bouch li, epi vale l ak dlo. Nou met bay li, menm si nou pa sèten lap fè yon kriz kè tout bon. Sa pa ka fè li mal.

Si nou genyen li disponib, ba li nitwogliserin anba lang li. Mòfin va soulaje doulè ak laperèz li. Eseye mete li alèz. Chache konkou.