Hesperian Health Guides

Lè yon moun pran nan kouran

Lè yon moun pran nan kouran, sa ka boule li, oubyen li ka mouri frèt, paske kouran ka fè kè a kanpe.

[Yon moun ki kouche atè, men li sou fil kouran an.
Pou pwoteje tèt nou, deplase fil la ak yon bout bwa. Pa manyen moun nan toutotan li touche ak fil la. Pa touche ak fil kouran an.
  1. Deplase moun nan pou li pa touche ak okenn fil kouran, epi pou li pa nan ma dlo. Si li toujou touche ak fil kouran an, sèvi ak yon bout bwa chèch pou deplase fil la. Pa touche ak okenn fil kouran toutotan nou pa sèten kouran an koupe.
  2. Lè yon moun pran nan kouran, sa ka koupe souf li. Fè respirasyon bouch nan bouch.
  3. Si kè li pa bat, eseye fè l bat ankò. Fè konpresyon lestomak, (peze fò, lage vit), nan mitan lestomak li. Sa ka pran anpil tan. Pa lage.
  4. Si lap respire, si kè li ap bat, chache wè si li boule. Boule yo va sanble ak yon blese ki fèt ak bal fizi. Genyen yon blese kote li antre, epi genyen yon lòt kote li soti.
  5. Gade pou wè si li pa gen lòt blese. Men pwoblèm li ka genyen: li depale, li gen pwoblèm pou li fè mouvman, li pa santi anyen, li pa tande byen, san li pa sikile byen. Si kout kouran an te fè l tonbe, li ka blese nan tèt li, zo li yo ka kase, li ka bay san.

Si kout kouran an pat twò fò, si de twa zèdtan fin pase, epi nou pa wè pwoblèm, moun nan gen dwa ale byen. Si kout kouran an te fò, osinon si se kout zeklè li pran, epi gen lè li gen pwoblèm, fè atansyon. Boule ki anndan kò a pi rèd anpil pase ti boule nou wè sou po a, kote kouran an antre ak kote l soti nan kò a. Li ka bezwen sewòm nan venn ak lòt trètman. Sa ka pran de jou, menm de senmenn, pou fin konnen tout donmaj li te sibi.