Hesperian Health Guides

Blese nan lestomak ak zo kòt kase

Yon chofè nan machin ki fè aksidan.
Yon gwo so, osinon yon gwo aksidan, ka fè anpil zo kòt kase alafwa.

Lè yon moun fè aksidan, li ka genyen yon kòt kase. Men ki jan pou nou rekonèt sa: sa fè l mal bò kòt la, epi yon doulè rèd ap mòde li lè li pran souf, osinon lè li touse. Manyen kòt la. Si nou wè yon zo kòt ki peze po a pa anba, osinon si nou wè li fè fon nan lestomak la, epi nou prèske pa ka manyen li afòs li fè mal, kòt la kase. Si li gen yon sèl zo kòt ki kase, epi zo a rete nan plas li, ba li medikaman pou fè doulè pase. Moun nan pa gen dwa leve chay ni travay di pandan kèk senmenn. Lap geri pou kont li san pa trete. Fè moun nan sonje li dwe rale gwo souf chak de twa zèdtan. Sa va fè mal, men konsa li va fè poumon li fonksyone byen.

Lè genyen anpil zo kòt kase

(Lè li rale souf li, pati ki kase a rantre; lè li lage souf li, pati sa a gonfle.)

  1. Mete yon gwo tanpon osinon rad pliye sou zo kòt kase yo.

  2. NWTND fa Page 25-1.png


  3. Mete moun blese a kouche nan pozisyon jan li santi li pi alèz la.
  4. Voye je nou sou li pou wè si li ap fè chòk. Chache konkou.

Gwo blese fon nan lestomak

Blese ki fèt pa bal, esplozyon, kout kouto, osinon yon kòt ki kase ki fè twou nan yon poumon, tout sa yo ka fè twou ki pèmèt lè a antre soti nan poumon an.

  1. Kouvri blese a touswit pou plis lè pa pase ladan li. Nou mèt pase vazlin sou yon pansman pou sèvi avè l, nou ka sèvi avèk yon sak plastik pliye, oubyen menm ak yon fèy bannann.
  2. Mare l byen ak adezif sou 3 kote pou lè a ka soti, men li pa ka antre.
  3. Yon pansman kare, ki fikse anwo ak sou de kote ak adeziv.
  4. Mete moun blese a kouche nan pozisyon jan li santi li pi alèz la. Chache konkou.