Hesperian Health Guides

Tetanòs

Tetanòs se yon enfeksyon grav ki pase antre nan kò yon moun kote moun nan gen blese, osinon nan kòd lonbrit tibebe. Yon fwa antre, li gaye nan tout kò a.

yon moun kap kouche, tout kò li rèd, do li kage sou dèyè, pwen li sere
Siy tetanòs konn parèt soti yon jou rive kèk senmenn aprè moun nan te blese.
Siy ki fè nou rekonèt tetanòs
 • Lap swe.
 • Kè li bat vit.
 • Vyann kò li rèd.
 • Pandan kò li rèd, li ka sispann pran souf.
 • Li gen kriz kò ki rèd anpil, ki ale vini.
 • Machwè li sere (li pa fasil ka louvri bouch li).
 • Kou li rèd, vant li rèd tankou yon bout bwa.


Si nou wè siy sa yo, mennen li kay doktè san pèdi tan!

Ki jan pou nou evite tetanòs

Li pi fasil anpil pou nou evite pran tetanòs, pase pou nou geri li yon fwa li mete pye. Bay vaksen kont tetanòs. Netwaye blese yo byen. De bagay sa yo, se pi bon pwoteksyon nou ka jwenn kont tetanòs. Pou konnen ki jan pou nou fè vaksinasyon, al gade nan Vaksen (chapit sa poko ekri).

Blese ki pi fasil bay tetanòs osinon maladi kò rèd

 • Blese pike
 • Blese pa bal fizi
 • Zo kase ki pete po a pou l parèt deyò
yon janm kase ki pete po a pou li parèt deyò.
 • Boule grav
 • Foskouch nan move kondisyon, piki ak zegui ki sèvi deja, fè pèse (tankou pèse zorèy) ak zouti ki sal, ki sèvi déjà.


Li mache sou yon bout bwa ki gen yon klou ladan l.
Yon fi kap bay tèt li piki. Yon jennjan kap pale avè l.
Lè ou fini, map sèvi avè l.
fil fè.
[Yo sèvi ak yon zegui pou pèse zòrèy.


Netwaye blese sa yo byen. Si moun nan pa vaksinen kont tetanòs, ba li sewòm antitetanik (yon pwodui ki fèt ak san moun), pou pwoteje l kont tetanòs depi koulye a.

An plis, bay metwonidazòl.

Tetanòs kay tibebe ki fèk fèt

Mikwòb tetanòs konn antre nan kòd lonbrit tibebe. Pou evite sa a, bouyi kouto a anvan nou sèvi avè l pou koupe kòd lonbrit la. Kenbe kòd la pwòp. Vaksinen tout manman ki gwo vant. Al gade nan Vaksen (chapit sa a poko ekri).