Hesperian Health Guides

Lè yon moun pèdi konnesans

NWTND fa Page 4-1-a.png
Men sa ki ka fè yon moun pèdi konnesans :


Si yon moun pèdi konnesans epi nou pa konnen ki sa ki kòz sa, tyeke pwen sa yo touswit:

  1. Eske li pran souf byen ? Si non, kage tèt li sou dèyè nèt, epi rale machwè ak lang li monte. Si gen yon bagay k ap bouche gòj li, wete l. Si li pa p pran souf, kòmanse fè respirasyon bouch nan bouch.
  2. Eske l ap pèdi san ? Si wi, eseye kanpe san an.
  3. Eske li anba chòk (po li blèm, li mouye, batman kè a rapid men poul la fèb) ? Si wi, mete l kouche ak tèt li pi ba pase pye li, epi delage rad ki sou li.
  4. Eske se endispozisyon gwo chalè ki te pran li (li pa swe men li gen gwo lafyèv, po a cho e wouj)? Si wi, mete li nan lonbraj, mete tèt li pi wo pase pye li, epi mouye tout kò a ak dlo frèt (dlo glase si nou genyen) epi fè van pou li.
  5. NWTND fa Page 4-2-a.png

  6. Si gen yon chans li blese nan kou a oubyen nan zo rèl a, li ta pi bon pou nou pa deplase l jis li reprann konnesans. Men, si nou oblije deplase li, fè sa avek anpil swen, paske si kou a oubyen zo rèl do a kase, epi nou chanje li pozisyon, nou ka fè plis donmaj toujou. Gade pou wè si li pa gen blesi oubyen zo ki kase, men, mezi nou kapab, evite deplase li. Pa panche ni kwochi do a oubyen kou a.
  7. NWTND fa Page 4-3-a.png

  8. Si l ap pran souf, epi nou konnen li pa blese nan kou oubyen nan zo rèl do a, nou ka vire sou kote pou l pa toufe si li ta vomi.
  9. NWTND fa Page 4-4.png

Men pozisyon pou nou mete yon moun ki pèdi konnesans :

Po a tou blèm (chòk, endispozisyon, eksetera) Po a wouj, oubyen nòmal (endispozisyon gwo chalè, onjesyon serebral, fè kout san, maladi kè, blesi nan tèt)
NWTND fa Page 4-2-a.png NWTND fa Page 4-3-a.png

Si yon moun ki endispoze gen yon ti chans pou li te blese nan kou oubyen nan zo rèl do a :

Li pi bon pou nou pa deplase l jis li reprann konnesans. Men, si nou oblije deplase li, fè sa avek anpil swen, paske si kou a oubyen zo rèl do a kase, epi nou chanje li pozisyon, nou ka fè plis donmaj toujou. Gade pou wè si li pa gen blesi oubyen zo ki kase, men, mezi nou kapab, evite deplase li. Pa panche ni kwochi do a oubyen kou a.

Pa mete anyen nan bouch yon moun ki pèdi konnesans.
Nou te mete paj sa a ajou: 11 okt 2020