Hesperian Health Guides

Lè yon moun ap pèdi san

Peze sou blese

Si nou peze fò dirèkteman sou blese a, prèske toutan sa va kanpe senyen an, kit blese a gwo, oubyen si lap senyen anpil. Menm si se tèt li ki blese, peze sou li.

  1. Leve pati ki blese a anlè, yon jan pou li jis pi wo pase kè li.
  2. Pran nenpòt twal ki disponib, ki pa twò sal, pliye l pou fè li anviwon menm grosè ak blese a. Mete l sou blese a epi peze fò. Montre moun ki blese a ki jan pou peze l li menm, si li kapab. Si blese a gwo, mete twal gaz osinon lòt twal sou li. Peze li jis senyen an kanpe. Si twal la vin tranpe nèt ak san, pa wete l. Okontrè, mete yon lòt twal ankò sou li. Si blese a gwo, peze sou li, san pa leve men nou, pa menm pou konnen si senyen an te kanpe, jis 15 minit fin pase.


NWTND fa Page 8-1.png


Lè senyen an kanpe, osinon prèske, nou ka petèt mete yon pansman sou li. Mare pansman an byen sere sou kote kap senyen an. Mete yon twal gaz osinon yon twal pliye sou blese a. Answit, mare l byen sere ak yon pansman ki va peze sou blese a. Fè atansyon pou pansman an ase sere pou kanpe senyen an, men pa twò sere pou li pa anpeche san an sikile nan manm lan.

Se yon travay di, peze pou fè senyen an kanpe. Pa lage!


Pa janm sèvi ak tè, gaz blan, lacho, osinon ma kafe pou eseye kanpe senyen an.

Lè yon moun pèdi san, se yon pakèt afè. Li ka parèt kòm si moun nan te pèdi plis san pase kantite li te vrèman pèdi a. Men voye je nou sou moun nan byen pou wè si li pap dekonpoze.

Siy ki montre gen danje
  • Li depale, li dekonpoze, li pèdi konnesans.
  • Kè li bat vit.
  • Po li blèm, li frèt, li mouye.


Kou nou wè siy sa yo, mete pye li sou kichòy pou leve yo pi wo pase tèt li. Voye chache konkou pou trete chòk.

Menm si nou pa wè siy sa yo, rete avè l, oubyen pase wè li chak 10 rive 15 minit. Konsa nou asire tèt nou lap fè mye; epi sa va kalme moun ki blese a. Voye je sou li jis li refè.

Tounikèt (mare bra osinon janm pou fè senyen an kanpe)

Lè nou fin fè tout sa nou kapab, epi pa gen okenn lòt solisyon ankò, lè sa a nou ka sèvi ak yon tounikèt. Sèvi avè l sèlman si nou pa gen lòt mwayen pou nou sove lavi moun nan, pou li pèdi yon manm pou sove lavi li.

Sèvi ak tounikèt sèlman lè:

  • Aksidan an te koupe manm lan nèt ale, osinon li tèlman mètri nou pa ka sove li.
  • Yon bra osinon yon janm ap senyen si fò nou pa ka kanpe senyen an lè nou peze sou li. (Men anvan nou mete yon tounikèt, eske nou te fè tout jefò pou nou peze pi fò?)
  • Li gen yon blese grav nan kwis ki fon anpil, tankou yon blese fèt ak bal fizi, ekla obi (zam lagè), osinon yon lòt bagay ki fonse byen fon nan vyann nan. Nou wè siy ki fè konnen lap pèdi twòp san; li fèb, li depale, li blèm. (Gen de fwa nou pa ka peze ase fò sou yon blese nan gwo kwis, pou kanpe senyen an.


Sèvi ak yon gwo sentiwon, osinon yon bout twal pliye pou fè yon bann, osinon pran yon aparèy tansyon. Avèk aparèy tansyon an, gonfle ponyèt la mezi nou kapab pou san an pa ka sikile. Pa sèvi ak fil; li va koupe po a.

Mennen li lopital, pi vit ke nou kapab. Genyen detwaz èdtan ase pou sove manm lan. Aprè sa, nou mal pou nou sove l.

Premye bagay pou nou fè:
Mete tounikèt anwo, men toupre blese a. (Moun ka fasil mete tounikèt la twò lwen blese a.)

Dezyèm bagay:
Mare manm lan de fwa ak tounikèt la. Bay tounikèt a yon ne.

Twazyèm bagay:
Mete yon bout bwa solid sou ne a. Ba li de ne an plis sou bout bwa a.

Katryèm bagay:
Tòde bout bwa a pou sere tounikèt la jis senyen an kanpe.

Senkyèm bagay:
Mare bout bwa a ak yon lòt twal pou li pa desere.
NWTND fa Page 10-1.png