Hesperian Health Guides

Mak sou kò

Lè yon moun gen yon mak sou kò li ki ka ble oubyen wouj, osinon ki pi fonse pase rès kò l, sa fè nou konnen, chè ki anba po a blese. Lap senyen yon ti jan anba po a. Yon mak konsa ka fè mal anpil, epi li bay yon moun ti kontraryete. Men yo pa souvan bay pwoblèm. Trete l menm jan ak yon foulay: poze manm lan, mete glas sou li, fè konpresyon (mare l yon ti jan sere ak yon pansman), epi leve l wo.

Si yon moun gen mak sou tèt li osinon sou vant li, se petèt yon siy li gen yon pwoblèm pi grav. Aprann sa nou dwe fè si yon moun fèk sibi yon gwo kou sou tèt li, oubyen si li sibi yon kou nan vant li.

Gen de lè nou ka remake yon moun ki gen plizyè mak sou li, osinon li make souvan. Pami mak sa yo genyen kèk ki prèske geri, gen lòt ki fèk rive. Se yon siy ki fè nou wè moun nan ka ap sibi vyolans. Al gade nan Vyolans (chapit sa a poko ekri).