Hesperian Health Guides

Lè pa gen batman kè

Imaj la montre nou ki kote nou dwe tande batman kè a, sou bò gòch lestomak la

Pran batman kè a bò kou li, jan yo di nou nan respirasyon bouch nan bouch. Oubyen, koute tande sou bò gòch lestomak, bò kote x la.

Si pa genyen batman kè, eseye fè li bat ankò. Kòmanse fè konpresyon sou lestomak. Fòk nou fè vit. Si nou pa sèten si kè li ap bat, oubyen si batman kè a fèb anpil, li pi bon pou nou tanmen fè konpresyon sou lestomak.

Yon fanm kap konte pandan lap fè konpresyon sou lestomak.
en, de, twa, kat, senk...
Bra tou dwat
Yon men sou lòt la

Fè konpresyon sou lestomak (peze fò, lage vit)
Peze fò e vit sou mitan lestomak li 30 fwa. Peze tou dwat, fonse lestomak la 5 santimèt (2 pous) konsa. Fè jefò pou fè l vit, omwen 100 chak minit. Li pa nesesè pou fè egzakteman 100. Men peze fò e vit.

Kontinye fè konpresyon ak respirasyon bouch nan bouch.
Fè 30 konpresyon lestomak; answit 2 respirasyon, ki fè leve lestomak la.

Kontinye sou menm lanse a
Fè 30 konpresyon ak 2 souf. Sa ka pran lontan. Fè l jis moun nan pran souf, je li klè, oubyen jis nou konnen san dout li mouri.

Chache konkou

Si nou ka mennen li lopital vit, fè sa. Pandan nou sou wout, kontinye fè respirasyon bouch nan bouch ak konpresyon sou lestomak. Sa va fè ògan kò a fonksyone jiskaske nou jwenn sekou.

Tout sa ka petèt revèye yon moun ki te pran nan kouran, ki neye, ki te sibi yon kou fò sou lestomak li, ki twò frèt, osinon ki te pran twòp medikaman.

Si yon moun te fè yon kriz kè (kris kadyak), nou pa fasil reyisi fè kè li bat ankò. Men nou mèt eseye, sitou si nou ka jwenn konkou doktè. (Aprann plis sou kriz kè.)

Genyen yon aparèy ki pou fè trètman chòk elektrik sou kè a. Lè yon moun fè yon kriz kè ki fè batman kè a kanpe, pafwa aparèy sa a ka fè l bat ankò. Mande si gen yon aparèy konsa nan kominote pa nou. Chache konnen ki kote li ye, anvan nou bezwen li. Yo konn mete yo nan lanbilans, osinon batiman piblik tankou nan kazèn ak gran otèl.