Hesperian Health Guides

Enfeksyon san (septisemi)

Lè yon enfeksyon mache nan tout kò a, epi li pase nan san yon moun, se gwo danje. Chòk ka mete pye. Si nou sispèk moun nan ka endispoze, se pou nou chache konkou doktè san pedi tan. Pandan nou nan wout avè l, kontinye ba li swen.

NWTND fa Page 19-1.png
SIY KI FÈ NOU REKONÈT ENFEKSYON SAN
 • Li gen lafyèv cho, oubyen chalè kò li twò ba
 • Kè li bat vit—pi vit pase 90 fwa nan yon minit
 • Souf li anlè—li pran souf pi souvan pase 20 fwa nan yon minit.
 • Li gen pwoblèm pou l pran souf.
 • Po li blèm, oubyen li gen tach sou po
 • Li pa pipi anpil
 • Li depale, li pèdi konnesans
 • Tansyon li desann


Siy ki pi grav se lafyèv osinon chalè kò a ki twò ba, kè li bat vit, souf li anlè. Si nou wè 2 nan siy sa yo, osinon plis, trete li pou chòk.

TRÈTMAN

Chache konkou doktè. Pandan nou nan wout :

 • Voye je sou li ; depi li fè siy pou chòk.
 • Bay céftriaxone, OUBYEN ciprofloxacine avèk clindamycine.
 • Netwaye tout blesi ki enfekte, wete nenpòt ti moso po ki mouri, louvri absè yo pou fè pi a soti. Pou aprann ki jan pou nou koupe louvri yon absè, al gade nan Pwoblèm po (chapit sa a poko ekri).
 • Si moun nan ap pran souf byen, ba li bwè. Ba li bwè ti gòje souvan.