Hesperian Health Guides

Chòk

NWTND fa Page 10-2.png

Chòk se yon eta ki ka pote moun ale. Sa ki ka lakòz: emoraji (li pèdi twòp san), moun nan dezidrate (li manke dlo), li blese osinon li boule grav anpil, li fè yon reyaksyon alèji, oubyen li gen enfeksyon nan san. Chòk sa a se pa tankou lè moun pran yon chòk osinon yon sezisman, lè yo pè, oubyen lè yo aprann yon move nouvèl. Chòk nou esplike la a, se lè kò a ap etenn, li pap fonksyone ankò. Depi yon moun tanmen fè chòk, sa ka vit tounen pi mal. Fè vit trete moun nan pou li pa mouri.

Siy pou chòk
  • Moun nan pè, li ajite; answit, li depale, li fèb, epi li pèdi konnesans.
  • Li frèt men lap swe, po li blèm, frèt, li mouye.
  • Kè li bat vit, men poul la fèb
  • Tansyon li ap bese.
Tretman

Chache konkou. Men sa pou nou fè pandan nou sou wout:

  • Trete sa ki lakòz chòk la. Si li pèdi san, peze sou blese a. Si li manke dlo, ba li sewòm oral. Si li gen enfeksyon nan san kap ba li chòk, ba li antibyotik tousuit.
  • Si moun nan frèt, kouvri li ak lenn (oubyen wete sou rad li, si li twò cho).
  • Leve janm li, soutni jenou li.
  • Si li kapab kenbe yon gode, ba li bwè dlo osinon sewòm oral.
  • Rete poze, kalme li.
  • Pandan nou sou chemen pou lopital, mete li sou sewòm nan venn, osinon nan twou dèyè (al gade nan Abilte ajan sante - chapit sa a poko ekri).


NWTND fa Page 11-1.png