Hesperian Health Guides

Enfeksyon nan san (septisemi, enfeksyon ki mache nan tout kò a ak nan san)

Lè yon enfeksyon vin grav anpil, li pase nan san moun nan. Chòk ka mete pye. Se gwo danje. Si nou sispèk moun nan ka endispoze, se pou nou chache konkou doktè san pedi tan. Pandan nou sou wout avè l, kontinye ba li swen.

NWTND fa Page 19-1.png
Siy ki fè nou rekonèt li
 • Li gen lafyèv cho, osinon chalè kò li twò ba
 • Kè li bat vit – batman kè a depase 90 chak minit
 • Souf li anlè – li pran souf pi souvan pase 20 fwa chak minit.
 • Li pa ka respire byen.
 • Po li blèm
 • Li prèske pa fè pipi
 • Li depale, li pèdi konnesans
 • Tansyon li bese


Siy ki pi grav se lafyèv osinon chalè kò a ki twò ba, kè li bat vit, souf li anlè. Si nou wè 2 nan siy sa yo, osinon plis, trete li pou chòk.

Tretman

Chache konkou doktè. Pandan nou sou wout:

 • Voye je nou sou li; trete l pou chòk.
 • Bay seftriyakson, OSINON sipwofloksasin AVÈK klendamisin.
 • Netwaye tout blese ki enfekte, wete nenpòt ti moso po ki mouri, louvri absè yo pou fè pi a soti. Pou aprann ki jan pou nou koupe louvri yon absè, al gade nan Pwoblèm po (chapit sa a poko ekri).
 • Si moun nan ka respire byen, ba li bwè. Ba li ti gòje souvan.