Hesperian Health Guides

Blese

  1. Peze sou blese a pou kanpe senyen an.
  2. Byen lave blese a pi vit ke nou kapab. Plis blese a byen lave, plis nou ka evite enfeksyon. Pou blese ki gwo, bay moun nan remèd doulè anvan nou netwaye epi anvan nou okipe blese a. Ba li yon piki lidokayin sou rebò blese a ak jis anba po a andedan blese a. Oubyen ba li yon lòt remèd, epi rete tann li fè efè anvan nou okipe l.
  3. Mete yon pansman sou blese a. Fèmen blese yo, osinon kite ti blese fèmen pou kont yo.

Lave tout blese

Tout blese, yo mèt piti, yo mèt gwo, ka trape enfeksyon. Lave chak blese byen lave.


Byen lave men nou ak savon. Answit, lave blese a avèk 1 rive 4 lit dlo ki pou koule sou li. Pa sèvi avèk dezenfektan (likid ki pou touye mikwòb), paske genyen dezenfektan ki fè blese a pran plis tan pou li geri. Si blese a gen salte ladan l, sèvi ak dlo ansanm ak savon pou netwaye l. Ansuit, rense l ak dlo senp.

Leve tout moso po ki ka leve, pou netwaye anba yo. Pou blese ki fon, ponpe dlo sou li ak yon ti ponp a men. Kite dlo a koule soti.

Li leve moso po a ak pens pandan lap rense blese a ak dlo.


Nou mèt wete zegui a sou yon sereng, epi sèvi ak sereng lan pou ponpe dlo sou blese a.

Oubyen, vide anpil dlo pwòp sou blese a ak anndan li.

Lè nap netwaye yon blese, fè atansyon pou nou wete tout salte, sitou tè, ti bout bwa, osinon lòt ti moso salte. Nou ka sèvi ak yon twal gaz ki esterilize osinon yon moso twal pwòp pou netwaye li. Lè fini, rense l byen.

Ki jan pou nou okipe yon blese

Lè yon blese ap geri, fè atansyon pou li toujou rete pwòp, pou evite enfeksyon. Si li vin sal, netwaye l ak anpil dlo. Pou li rete pwòp, mete sou li yon bann twal gaz ki esterilize, fèy bannann ki lave, osinon yon moso twal byen pwòp. Siwo myèl konn ede konbat enfeksyon tou, lè yo mete li sou blese a. Refè pansman an chak jou, oubyen lè li vin mouye osinon sal. Li pi bon pou nou pa mete pansman ditou, pase pou kite yon pansman mouye e sal rete sou yon blese.

Se pou nou voye je nou sou blese a, pou li pa enfekte. Men siy ki fè nou konnen li enfekte: li vin wouj, li fè pi mal, li cho, li anfle, li gen pi ladan l. Si nou wè siy sa yo, lave blese a byen lave. Ouvri blese a dousman pou nou ka netwaye li pa anndan. Fè atansyon pou enfeksyon pa gaye lòt kote nan kò moun nan.

Ki jan pou nou fèmen yon blese

Lè se yon ti blese, nou mèt kite l geri pou kont li. Nou pa bezwen koud li. Sa ki pi enpòtan se fè li rete pwòp.

Si blese a gen plis pase douzèdtan depi sa rive, lave blese a, men pa koud li.

Lè yon gwo blese gen de rebò ki kontre byen youn ak lòt, li ap geri pi vit si nou fèmen li.

Pou nou fèmen yon blese ki pa twò fon, ki byen pwòp, sèvi ak pansman an papiyon, lakòl, osinon pwen kouti.

Pansman an papiyon

Sèvi ak yon pansman an papiyon sou yon ti blese.

Imaj la montre nou ki jan pou fè yon pansman an papiyon.
Po ki bò blese a dwe pwòp e chèch, pou adeziv la kole byen.

Lakòl

Avèk de lakòl tankou (Super Glue) osinon kreziglou (Krazy Glue), non angle pou kalite kòl nou ka sèvi avè l pou fèmen yon blese) nou ka fèmen blese pi fasil, e li fè travay li menm jan ke si nou koud blese a ak fil. Sèvi avè l lè nou ka wè byen klè ki jan de rebò yo kontre youn ak lòt. Sa pa mache twò byen sou men ak sou jwenti, paske yo fè anpil mouvman. Pa janm sèvi ak lakòl bò je moun.

Yo sèvi ak lakòl pou fèmen yon blese

Premye bagay: Netwaye blese a. Seche po bò blese a.

Dezyèm bagay: Fè de rebò blese a kontre youn ak lòt. Kenbe dwèt nou ase lwen pou yo pa pran nan lakòl la. Mande yon moun sèvi ak de abès lang (ti bout bwa yo gen nan yon sant ki sèvi pou bese lang), osinon de ti baton pwòp pou kenbe de rebò yo tou kole ansanm.

Twazyèm bagay: Mete yon bann lakòl arebò blese a.

Katryèm bagay: Kenbe blese a fèmen pandan 30 segonn. Mete yon lòt kouch lakòl sou li. Rete tann 30 segonn ankò. Mete yon twazyèm kouch lakòl. Se pou chak kouch lakòl yon ti jan pi laj pase lòt yo.

Lakòl va tonbe pou kont li. Lè sa a, blese a dwe fin geri.

Pwen kouti, ki jan pou nou koud yon blese ak fil

Si yon blese long e li pa twò fon, osinon si de rebò blese a pa kole youn ak lòt, li bon pou nou koud li.

Mete rebò yo kole ansanm. Rebò yo dwe yon ti jan pi wo pase po a. Rebò yo pa gen dwa fonse nan blese a.

Chak pwen kouti dwe menm pwofondè ak menm longè sou de kote rebò yo.

Sa montre nou ki jan pou fè yon pwen kouti ak yon zegui koube
Mete pwen kouti a isit
pa isit

Premye bagay:
Fè premye pwen kouti a dwat nan mitan blese a. Pa pase zegui a anba blese a.

Si nou pa gen pwen kouti osinon yon zegui koube, pran yon zegui kouti nòmal. File zegui a ak yon wòch pou file. Bouyi zegui a, fil swa osinon fil nayilonn, ak yon pens pou kenbe ak rale zegui a, si po a di.

yon pwen kouti ki fin fèt


Dezyèm bagay:
Fè yon bon ne.


Twazyèm bagay:

yon blese ki gen 5 pwen kouti

Fè kantite pwen kouti nou kwè kap fèmen tout blese a.

Si blese a fon, fè kèk pwen kouti nan vyann anndan blese a ak fil ki fonn li menm. Lè nou fin fè yo, fèmen po a. Si nou pa kapab fè sa, pa fèmen po a.

Kite pwen kouti yo la pandan 8 jou konsa (10 jou pou yon gwo blese nan janm). Aprè sa, koupe fil la bò ne a pou rale fil la soti. Si nou pase tan ap koud rad, nou va pi fò nan koze fè pwen kouti.