Hesperian Health Guides

Alèji: Ti reyaksyon alèji ak gwo reyaksyon alèji (chòk anafilaktik)

Pami bagay ki ka bay ti reyaksyon alèji, genyen pousyè, poud jòn flè, piki ti bèt ak zèl, osinon kèk kalite manje, pwodui chimik, ak medikaman. Prèske toutan nou ka trete reyaksyon sa yo ak anti-istaminik.

Siy ki fè nou rekonèt yon reyaksyon alèji ki pa twò grav
Yon moun kap fè ti reyaksyon alèji.
Je li ap grate, yo wouj, yo anfle
Li gen gratèl, po li wouj
Lap etènye
Gen kèk piki ki anfle, sou janm li
Si yon ti bèt te pike li, kote li pike a ka anfle

Yon gwo reyaksyon alèji pi grav anpil pase yon ti reyaksyon. Li ka vit etenn souf yon moun.

Siy ki fè nou rekonèt yon reyaksyon alèji ki grav anpil (chòk anafilaktik)
  • Li gen po wouj, gratèl demanjezon
  • Lèv, bouch, ak gòj li anfle, li mal pou li vale
  • Li pa ka respire byen.
  • Men ak pye li anfle.
  • Li gen kè plen ak vant fè mal.


Siy nou wè pi fasil se gratèl ak difikilte pou li pran souf.

Si moun nan pa ka vale, oubyen si li gen difikilte pou li pran souf, bay epinefrin touswit. Bay piki 0.3 rive 0.5 mg. Bay yon lòt dòz nan 5 minit, si nou wè nesesite.

Se pa tout flakon epinefrin ki gen menm konsantrasyon, sa vle di, ki genyen menm valè medikaman nan yon mililit. Gade pou wè konbyen miligram epinefrin yo mete nan yon mililit likid. Kalkile konbyen likid nou bezwen pou fè bon dòz la. Ekri dòz la byen klè, epi mete li nan famasi a, tou pare. Pa rete tann ka ijan rive pou nou kalkile dòz la. Oubyen, nou ka achte sereng ki deja pare, ki gen epinefrin ladan yo. Yon non mak se EpiPen (epipèn).

Flèch la montre nou ki kote nou dwe bay piki nan kwis. Pye li pi wo pase tèt li.
Bay piki epinefrin nan kwis, bò isit:
Leve pye li pi wo pase kè li.

Si li pa ka respire byen, nou ka ba li salbitamòl. Li bon pou nou bay yon anti-istaminik tou. salbutamol]].

Prèske toutan, si yon moun fè yon reyaksyon alèji ak yon medikaman, manje, piki myèl, osinon nenpòt lòt bagay, se pou li pa janm sèvi ak bagay sa a ankò, jis li mouri. Dezyèm fwa li sèvi avè l, reyaksyon an va pi rèd.