Hesperian Health Guides

Glossaire “La Santé pour tous”A

Français
Español
Kreyòl
English
A jeun
Ayunar
Ajen, rete san manje
Fast, to; go without eating
À jeun
En ayuna
Ajen
Fasting
A l’intérieur, en dedans
Adentro
Anndan
Inside
Abactérien
Abacteriano
Ki pa gen mikwòb, ki pa gen bakteri
Abacterial
Abattu
Abatido
Bèk a tè
Depressed
Abcès
Absceso
Abse
Abscess
Abcès périamygdalien
Absceso peritonsilar
Abse nan gòj
Peritonsillar abscess
Abdomen
Abdomen
Vant
Abdomen
Abdominal
Abdominal
Ki gen pou wè ak vant
Abdominal
Abdominocentèse
Abdominocentesis
Fè yon ti tou nan vant
Abdominocentesis
Abdominogénital
Abdominogénital
Ki gen pou wè ak vant ak ògan seksyèl yo
Abdominogenital
Abduction
Abducción
Mouvman ki elwanye yon manm pi lwen sant kò a
Abduction
Aberrant
Aberrante
Ki pa gen sans
Aberrant
Aberration
Aberración
Erè nan jijman, lè bagay ou lide a pa gen sans
Aberration
Ablactation
Ablactación
Sispan bay tibebe lèt manman
Ablaction
Ablation
Ablación
Wete yon ògan nan kò a
Ablation
Ablation de la rétine
Ablación de la retina
Retire retin nan
Retinal ablation
Abondant
Abundante
Anpil
Abundant; plentiful
Abondant
Profuso
Anpil
Profuse
Abortif (tive)
Abortivo(a)
Ki fè moun fè avòtman
Abortifacient
Abrasion
Abrasión
Rakle, fè yon kòchi
Abrasion
Abriter
Abrigar
Pwoteje, bay pwotèksyon
Cover, to; to keep warm
Abrupt (e)
Abrupto(a)
Rèd
Abrupt
Abruption du placenta
Abrupción de placenta
Kraze manman vant la
Placenta abruptia
Absence
Ausencia
Absans, ki pa la
Absence
Absence de réflexe
Arreflexia
Ki pa gen reflèks
Areflexia
Absorption
Absorción
Bwè
Absorption
Abstème
Abstemio
Ki pa bwè alkòl
Abstemious
Abstinence
Abstinencia
Pa fè di tou
Abstinence
Abus
Abuso
Abi
Abuse
Abus de drogues
Abuso de drogas
Abi sou dwòg, pran anpil dwòg
Drug abuse
Abus de médicaments
Abuso de un medicamento
Abi sou medikaman
Medication abuse
Abus sexuel
Abuso sexual
Abi seksyèl
Sexual abuse
Abus sur des enfants
Abuso infantil
Abi sou timoun
Child abuse
Académique
Académico(a)
Ki gen pou wè ak akademi
Academic
Acarus, mite, sarcopte de la gale
Acaro
Zakarya, mit (tivè)
Parasite; mite
Accablement
Agobio
Etoufman, toufman
Overwhelmed; fatigued
Accélérer la guérison
Acelerar la cura
Geri pi vit
Healing, to speed the process of
Accès
Acceso
Aksè
Access
Accident
Accidente
Aksidan
Accident
Accident de la route
Accidentes de tránsito
Aksidan sikilasyon vwati
Transit accidents
Accident de travail
Accidentes de trabajo
Aksidan travay
Work injuries
Accident domestiques
Accidentes del hogar
Aksidan nan kay
Accidents at home
Accident, choc
Choque
Aksidan, chòk
Crash; accident
Accidenté(e)
Accidentado(a)
Ki fè yon aksidan
Injured person
Accidenter
Accidentar
Fè aksidan
Accident; crash
Accommodation
Acomodación
Aranjman
Accommodation
Accommoder
Acomodar
Aranje
Accommodate, to; adjust, to
Accompagnateur
Acompañante
Moun kap akonpanye
Companion
Accomplissement
Cumplimiento
Akonplisman
Accomplishment
Accord
Acuerdo
Akò
Agreement
Accorder
Acordar
Vin dakò
Agree, to
Accouchement
Parto
Akouchman
Delivery; birth
Accouchement à domicile
Parto domiciliar
Akouchman lakay
Birth, home
Accouchement á sec
Xerotocia
Akouchman sèk
Xerotocia; dry birth
Accoucher
Parir
Akouche
Give birth, to
Accroupi
Cuclillas
Akoupi
Squatting
Accumulation
Acumulación
Fè pil sou pil
Accumulation
Acétabule
Acetábulo
Asetabilòm, tou nan anch ki resevwa zo kwis la
Acetabulum; hip socket
Acétone
Acetona
Asetonn, pwodwi chimik
Acetone
Acétonurie
Acetonuria
Asetonn nan pipi
Acetonuria
Acetylcholine
Acetilcolina
Asetilkolin, medyatè chimik
Acetylcholine
Acide
Ácido
Asid
Acid
Acide ascorbique
Ácido ascórbico
Asid askòbik (vitaminC)
Ascorbic acid
Acide carbonique
Ácido carbónico
Asid kabòn
Carbonic acid
Acide chlorhydrique
Ácido clorhídrico
Asid kloridrik
Chlorhydric acid
Acide désoxirhydrique
Ácido desoxirribonucleico
Asid dezosiridrik
Deoxyribonucleic acid
Acide folique
Ácido fólico
Asid folik
Folic acid
Acide nucléique
Ácido nucleico
Asid nikleyik
Nucleic acid
Acide salicylique
Ácido salicílico
Asid salisilik
Salicylic acid
Acide urique
Ácido úrico
Asid pipi
Uric acid
Acidité
Acidez
Asid, lestomak brile
Acidity; heartburn; sour stomach
Acidité gastrique
Ácidez gástrica
Asidite nan lestomak
Gastric acid
Acidose
Acidemia
Anpil asid nan san
Acidemia
Acidose
Acidosis
Asidoz
Acidosis
Acidose diabétique
Asidosis diabética
Asidoz maladi sik
Diabetic acidosis
Acinus
Acino
Mas won kèk selil ki bay likid nan bout kanal yon glann
Acinus
Acné
Acné
Tach nan figi
Acne
Acouphène
Acúfenos
Sansasyon bwi nan zòrèy, sifleman)
Tinnitus
Acouphène
Tinnitus
Sansasyon ti kloch nan zòrèy
Tinnitus
Acrocyanose
Acrocianosis
Lè pye ak men vin tou ble
Acrocyanosis
Acromégalie
Acromegalia
Akromegali (fèt ak gwo tèt, men e pye)
Acromegaly
Acromion
Acromion
Akomyon (pwen zepòl)
Acromion
Acte
Acta
Sètifika
Certificate; official document
ACTH
ACTH
Aseteach (òmonn)
ACTH
Actif(ve)
Activo(a)
Aktif
Active
Activeur
Activador
Aktivè
Activator
Activir, zovirax
Aciclovir
Medikaman kont viris, antiviral
Acyclovir; antiviral
Activité
Actividad
Aktivite
Activity
Acuité
Agudeza
Pi pwononse
Acuity
Acuité visuelle
Agudeza visual
Vizyon ki byen
Visual acuity
Acupuncture
Acupuntura
Akiponkti (tretman ak zegwi)
Acupuncture
Adaptation
Adaptación
Adaptasyon
Adaptation
Adducteur
Aductor
Adiktè
Adductor
Adduction
Aducción
Mouvman ki rapwoche yon manm pre sant kò a
Adduction
Adénite
Adenitis
Enflamasyon glann lenfatik
Adenitis; inflamed gland
Adénocarcinome
Adenocarcinoma
Timè maleng
Adenocarcinoma
Adénoïde
Adenoide
Ki gen pou wè ak tisi glann yo
Adenoid
Adénoïdectomie
Adenoidectomía
Retire tisi glann yo ki gen timè
Adenoidectomy
Adénoïdien
Adenoideo
Adenoyid
Adenoid
Adénoïdite
Adenoiditis
Enflamasyon tisi adenoyid
Adenoiditis
Adénome
Adenoma
Timè nan yon glann
Adenoma
Adénopathie
Adenopatía
Glann anfle
Adenopathy
Adéquat(e)
Adecuado(a)
Ki bon, ki korèk
Adequate
Adhérence
Adherencia
Ki kole
Adhesion
Adipose
Adiposo
Grès, adipoz
Fatty; adipose
Administration
Administración
Administrasyon
Administration
Administration des services de santé
Administración de los servicios de la salud
Administrasyon sèvis sante
Health services administration
Administration publique
Administración pública
Administrasyon piblik
Public administration
Administration sanitaire
Administración sanitaria
Administrasyon sanitè
Health administration
Administrer un médicament
Administrar un medicamento
Bay yon medikaman, bay bwè yon medikamen
Medication, to give a
Admission
Admisión
Admisyon
Admission
Admission de patients
Admisión de pacientes
Aksèpte moun ki malad
Admission of patients
Adolescence
Adolescencia
Adolesans
Adolescence
Adolescent
Adolescente
Adolesan
Adolescent
Adrénaline
Adrenalina
Adrenalin
Adrenaline
Adrénergique
Adrenal
Ki gen pou wè ak adrenalin
Adrenal
Adrénocorticotropine
Adrenocorticotropina
Òmonn ki fè lòt òmonn mache
Adrenocorticotropin
Adulte
Adulto(a)
Gran moun
Adult
Adverse, contraire
Adverso(a)
Kontrè
Adverse
Aérobie
Aerobio
Ayewobi, òganis ki pa ka devlope si pa gen lè
Aerobe
Aérogastrie
Aerogastria
Gaz nan vant
Aerogastria
Aérophagie
Aerofagia
Vale lè
Aerophagia
Aérosol
Aerosol
Patikil ki nan gaz la
Aerosol; spray
Affamé (e)
Hambriento(a)
Ki grangou
Starving
Affecté au cœur
Afectado del corazón
Soufri kè
Affected by a heart condition
Affectés par le SIDA
Afectados por el SIDA
Ki gen SIDA
Affected by AIDS
Affection
Afección
Afeksyon
Affection; condition; disease
Afférent
Aferente
Ki vin pou li
Afferent
Affinité
Afinidad
Afinite, ki gen relasyon ak lòt
Affinity
Affliction
Aflicción
Gwo lapenn
Affliction; grief
Agalactie
Agalorrea
Manke lèt ou pa gen lèt ou lèt la fini nan tete
Agalorrhea
Age
Edad
Laj
Age
Agénésie
Agenesia
Ògan ki sispan devlope
Agenesis
Agent
Agente
Ajan
Agent
Agent causal
Agente causal
Sak lakòz
Causal agent
Agent infectieux
Agente transmisor
Bagay ki pote maladi bay moun
Infectious agent
Agent tératogène
Agente teratógeno
Bagay ki koze malfòmasyon nan tibebe nan vant manman li
Teratogenic agent
Agglutination
Aglutinación
Kaye
Agglutination
Agglutinogène
Aglutinógeno
Aglitinojèn
Agglutinogen
Agir
Actuar
Aji
Act, to
Agitation
Agitación
Ajitasyon
Excitement; agitation
Agité(e)
Intranquilo(a)
Ki pa trankil
Anxious; uneasy
Agiter
Agitar
Ajite
Agitate, to; shake, to
Agonie
Agonía
Ap trepase
Suffering; anguish
Agrandissement
Agrandamiento
Agrandisman
Enlargement
Agranulocytose
Agranulocitosis
Disparisyon globil blan
Agranulocytosis
Agressif (ve)
Agresivo(a)
Agresif
Aggressive
Aide
Auxiliar
Oksilyè, ed
Assistant
Aide alimentaire
Socorro alimentario
Ed manje
Relief, food; food aid
Aigre
Agrio(a)
Brak
Sour
Aiguille
Aguja
Zegwi
Needle
Aine
Ingle
Lenn
Groin
Air
Aire

Air
aisselle
Sobaco, axila
Anbabra
Armpit; axilla
Aisselle
Axila
Anbabra
Armpit
Ajuster
Ajustar
Ajiste
Adjust, to
Alarmant, inquiétant
Alarmante
Ki mete nou sou lekiviv
Alarming
Alarme
Alarma
Alam
Alarm
Albinos
Albino
Albinòs
Albino
Albumine
Albúmina
Albimin, sistans òganik
Albumin
Albuminurie
Albuminuria
Pwoteyin nan pipi
Albuminuria
Alcaloïde
Alcaloide
Alkaloyid, yon konpoze òganik
Alkaloid
Alcalose
Alcalosis
Alkaloz
Alkalosis
Alcool
Alcohol
Alkòl
Alcohol
Alcoolémie
Alcahólemia
Alkòl nan san
Blood alcohol, alcoholemy
Alcoolique
Alcohólico
Tafyatè
Alcoholic
Alcoolisme
Alcoholismo
Abitid bwè tafya
Alcoholism
Aldostérone
Aldosterona
Aldosteronn, òmonn ki aji nan ren
Aldosterone
Alerte
Alerta
Sou lekiviv
Alert
Algie
Algia
Doulè
Algia
Algorithme
Algoritmo
Algorit, operasyon matematik
Algorhithm
Alimentaire
Alimenticio
Manje ki bay fòs, nourisan
Related to food
Alimentation
Alimentación
Manje
Diet
Alimentation supplémentaire
Alimentación suplementaria
Manje en plis
Dietary supplement
Alimentation thérapeutique
Alimentación terapéutica
Manje ki ka geri ou ki ka trete
Therapeutic diet
Alimenter
Alimentar
Bay manje
Feed, to
Aliments
Alimentos
Manje
Food
Allaitement
Lactancia
Bay tete
Lactation
Allaitement maternel
Lactancia materna
Bay tete
Breastfeeding
Allaiter
Amamantar
Bay tete
Breastfeed
Allaiter, téter
Lactar
Bay tete
Lactate, to
Allantoïdes
Alantoides
Alanntoyd
Allantois
Allergène
Alérgeno
Alèjèn, ki bay alèji
Allergen
Allergie
Alergia
Alèji
Allergy
Allergique
Alérgico
Alèjik, fè alèji
Allergic
Allergologiste
Alergista
Espesyalis nan alèji
Allergist
Alopécie
Alopecia
Pèdi cheve
Alopecia
Alpha fœto- protéine
Alfafetoproteina
Yon pwoteyin ki nan yon ti bebe nan vant manman li men ki ka parèt nan moun ki gen sèten maladi tou
Alpha fetoprotein
Altérer, modifier, changer,troubler
Alterar
Modifye, chanje
Alter; modify
Alternative
Alternativa
Chwa, altènatif
Alternative
Alvéolaire
Alveolar
Alveyolè
Alveolar
Alvéole
Alvéolo
Alveyòl, kavite nan zòn pomon
Alveolus
Alvéolite
Alveolitis
Enflamasyon alveyòl
Alveolitis
Amaigrissement
Adelgazamiento
Megri
Slimming; weight loss
Amalgame
Amalgama
Amalgam, plombe
Amalgam
Amaurose
Amaurosis
Pèdi vizyon sanzatann
Amaurosis
Amblyopie
Amblyopia
Anbliyopi, bès vizyon
Amblyopia
Ambulance
Ambulancia
Anbilans
Ambulance
Ambulatoire, dispensaire
Ambulatorio
Ki kapab deplace, ki ka mache
Ambulatory
Amélioration
Mejora
Fè myè, ale myè
Improvement
Aménorrhée
Amenorrea
Pa gen règ
Amenorreha
Amer(ère)
Amargo(a)
Anmè
Bitter
Amétropie
Ametropía
Ametwopi
Ametropia
Amibe
Ameba
Amib, vè, parazit
Ameba
Amibiase
Amebiasis
Amebyaz, maladi vè
Amebiasis
Amidon
Almidón
Lanmidon
Starch
Aminoacides
Aminoácidos
Aminoasid, sistans chimik
Amino acids
Aminoacides essentiels
Aminoácidos esenciales
Aminoasid esansyèl
Amino acids, Essential
Amnésie
Amnesia
Pèt memwa
Amnesia
Amnésique
Amnésico
Ki pèdi memwa
Amnesiac
Amniocentèse
Amniocentesis
Egzamen likid ki nan vant fi ansent
Amniocentesis
Amnios
Amnios
Kouch ki pi pre ki kouvri ti bebe nan vant(Amnios)
Amnios
Amniotique
Amniótico(a)
Amniotik, likid ki nan amnios
Amniotic
Amollissement
Reblandecimiento
Tisi ou ògan kap vin mou, kap lage
Softening
Amphétamine
Anfetamina
Anfètamin, medikaman
Amphetamine
Ampicilline
Ampicilina
Anpisilin, antibiotik
Ampicilin
Ampoule
Ampolla
Zanpoul
Vial; blister
Amputation
Amputación
Lè yo koupe yon pati nan kò a
Amputation
Amputer
Amputar
Koupe yon pati nan kò
Amputate
Amygdale
Tonsilar
Amigdal
Tonsillar
Amygdalectomie
Amigdalectomia
Wete amigdal yo
Tonsillectomy
Amygdalectomie
Tonsilectomía
Opere amigdal yo
Tonsillectomy
Amygdales
Amígdalas
Amigdal
Tonsils
Amygdalite
Amigdalitis
Amigdalit, mal gòj, gòj fè mal
Tonsilitis
Amygdalite
Tonsilitis
Amigdalit
Tonsillitis
Amylase
Amilasa
Amilaz, eleman chimik nan san
Amylase
An
Año
Lane
Year
Anabolisant
Anabólizante
Anabolizan
Anabolic
Anaérobie
Anaerobio
Anayewobi, ki pa gen lè
Anaerobic
Anaérobiose
Anaerobiosis
Anayerobyoz
Anaerobiosis
Anal
Anal
Nan tou deyè (bounda)
Anal
Analgésie
Analgesia
Ki fè doulè pase
Analgesia
Analgésique
Analgésicos
Analjezik
Analgesic
Analogue
Análogo(a)
Ki sanble
Analogic
Analphabète
Analfabeto(a)
Analfabèt
Illiterate
Analyse
Análisis
Analiz, tès
Analysis
Analyse des aliments
Análisis de alimentos
Tès sou manje
Nutritional analysis
Analyse du sang
Análisis de sangre
Tès san
Blood analysis
Analyse sanguin
Análisis sanguíneo
Tès ki ge pou wè ak san
Blood analysis
Analyser
Analizar
Analize, egzaminen
Analyze
Anaphylactique
Anafiláctico(a)
Ki gen pou wè ak anafilaksi
Anaphylactic
Anaphylaxie
Anafilaxia
Anafilaksi, sansibilite pou yon sistans
Anaphylaxis
Anasarque
Anasarca
Enflamasyon toupatou
Anasarca
Anastomose
Anastomosis
Anastomoz, kole de tib nan kò ansanm
Anastomosis
Anatomie
Anatomía
Anatomi, syans ki etidye kò moun, zanimo ak plant
Anatomy
Anatomique
Anejos del ojo
Ki gen pou wè ak anatomi
Anatomic
Androgène
Anatómico(a)
Androjèn, òmonn gason
Androgenous
Androgène
Andrógeno
Androjèn, òmonn gason
Androgenous
Anémie
Anemia
Anemi, manke fè nan san
Anemia
Anémie falciforme
Anemia falciform
Anemifalsifòm
Sickle cell anemia
Anémie falciforme
Siclemia (anemia falciforme)
Anemi falsifòm
Anemia, Sickle cell
Anémique, anémié
Anémico
Ki fè anemi, manke globil wouj nan san
Anemic
Anencéphale
Anencéfalo
Ki pa gen sèvo
Anencephaly
Anergie
Anergia
Ki pa reyaji ankò ak yon pwodwi
Anergy
Anesthésie
Anestesia
Anestezi
Anesthesia
Anesthésier
Anestesiar
Andòmi
Anesthetize
Anesthésique
Anestésico
Pwodwi ki fè dòmi
Anesthetic
Anesthésiste
Anestesista
Moun ki bay anestezi
Anesthesiologist
Anévrisme
Aneurisma
Anevris, yon venn ki gonfle
Aneurysm
Angéite
Angiitis; Angitis
Enflamasyon veso yo
Angitis
Angine
Angina
Kè sere
Angina
Angine de poitrine
Angina de pecho
Pwatrin sere
Angina pectoris
Angine instable
Angina inestable
Pwatrin sere ki pa estab
Angina, unstable
Angio oedème
Angioedema
Timè toupatou nan anjyom
Angioedema
Angiographie
Angiografia
Radyografi veso yo
Angiography
Angiome
Angioma
Anjyom, timè
Angioma
Angioplastie
Angioplastia
Chiriji plastik veso yo
Angioplasty
Angoisse
Angustia
Angwas
Anxiety
Animal
Animal
Zannimo, bèt
Animal
Aniscorie
Anisocoria
Nwaje ki pa menm gwosè
Anisocoria
Ankylose
Anquilosis
Jwenti ki rèd, ki pa ka bouje
Ankylosis
Ankylosé
Anquilosamiento
Pa kapab bouje
Ankylosed
Ankyloser
Anquilosar
Pa ka bouje
Stiffen
Ankylostome
Anquilostoma
Vè nan trip (entesten)
Hookworm
Anniversaire
Cumpleaños
Anivèsè, fèt moun
Birthday
Annulaire
Anular
Anilè (dwèt bag la)
Ring finger
Annulaire
Dedo anular
Dwèt bag la
Ring finger
Anomalie congénitale
Anomalia congénita
Ki fèt ak yon defòmasyon
Congenital anomaly
Anorexie
Anorexia
Pèt apeti, manke apeti
Anorexia
Anormal
Anormal
Ki pa nòmal
Abnormal
Anormal
Anormalía
Ki pa nòmal
Abnormal
Anormalité
Anormalidad
Ki pa nòmal
Abnormality
Anosmie
Anosmia
Pa gen sans santi
Anosmia
Anovulatoire
Anovulación
Ki senyen san ovilasyon
Anovulatory
Anoxie
Anoxia
Pa gen oksijenn nan tisi yo
Anoxia
Antagonisme
Antagonismo
Opozisyon
Antagonism
Ante cubital
Antecubital
Pati avan bra a
Antecubital
Antérieur
Anterior
Avan
Anterior
Anthrax
Antrax
Antraks, maladi chabon
Anthrax
Anti arythmique
Antiarrítmico(a)
Kont aritmi
Antiarrhythmic
Anti convulsif (ve)
Anticonvulsivo(a)
Kont kriz
Anticonvulsive
Anti dépressif
Antidepresivo
Kont depresyon
Antidepressant
Anti diarrhéique
Antidiarreico(a)
Kont dyare, kont vant mennen
Anti-diarrhea
Anti hypertenseur (se)
Antihipertensivo(a)
Kont tansyon
Antihypertensive
Anti inflammatoire
Antinflamatorio
Antienflamatwa
Anti-inflamatory
Anti-inflammatoire non stéroïdien
AINS, anti inflamatorio noesteroideo
Antienflamatwa san òmonn
Non-steroidal anti-inflammatories; NSAIDs
Antiacide
Antiácido
Antiasid, kont asid
Antacid
Antiagrégant plaquettaire
Antiagregante plaqueterio
Solisyon plakèt nan venn
Antiplatelet
Antiallergique
Antialérgico
Kont alèji
Anti-allergic
Antiasthmatique
Antiasmático
Kont opresyon
Anti-asthmatic
Antibiogramme
Antibiograma
Antibiyogram, egzamen bacteriolojik
Antibiogram
Antibiotique
Antibiótico
Antibiyotik
Antibiotic
Anticancéreux
Anticanceroso
Kont kansè
Anti-cancer
Anticoagulant
Anticoagulante
Kont san kaye
Anticoagulant
Anticorps
Anticuerpo
Antikò
Antibody
Antidote
Antídoto
Antidòt
Antidote
Antiémétique
Antiemético
Medikaman kont vomisman
Antiemetic
Antifongique
Antifúngico(a)
Kont chanpiyon
Antifungal
Antigène
Antígeno
Antijèn
Antigen
Antigrippal
Anticatarral
Kont grip
Anti-flu
Antihelminthique
Antihelmíntico(a)
Kont vè, kont parazit
Anthelmintic
Antihistaminique
Antihistamínico
Kont alèji
Antihistamine
Antihygiénique
Antihigiénico
Kont lijenn
Unhygienic
Antimicrobien
Antibacteriano
Kont mikwòb
Antibacterial
Antimigraineux
Antineurálgico
Kont gwo maltèt
Antimigrainous
Antinéoplasique
Antineoplásico(a)
Medikaman ki touye ou kontwole selil kansè
Antineoplastic
Antiparasitaire
Antiparasitario
Kont parazit
Antiparasitic
Antipoliomyélitique
Antipoliomelítico
Kont polyo
Anti-polio
Antipyrétique
Antipirético(a)
Kont lafyèv
Antipyretic
Antirétroviral
Antirretroviral
Ki aji sou viris, ARN
Antiretroviral
Antisepsie
Antisepsia
Jan pou evite enfeksyon
Antisepsis
Antiseptique
Antiséptico(a)
Medikaman kont enfeksyon
Antiseptic
Antispasmodique
Antiespasmódico(a)
Kont espasm
Antispasmodic
Antitoxine
Antitoxina
Kont toksin
Antitoxin
Antituberculeux
Antituberculoso
Kont tibèkiloz
Antituberculous
Antivariolique
Antivariólico
Kont la varyòl
Antivariolic
Antiviral
Antiviral antivírico(a)
Kont viris
Antiviral
Antivirus
Antivirus
Kont viris
Antiviral
Antre, cavité organique
Antro
Tou
Cavity
Anurie
Anuria; Anuresis
Pa ka pipi
Anuria
Anus
Ano
Tou deyè (bounda)
Anus
Anxiété
Ansiedad
Enkyetid, anksyete
Anxiety
Anxieux
Ansioso
Enkyet
Anxious
Anxiolytique
Ansiolítico
Medikamen ki bese anksyete
Sedative
Aorte
Aorta
Awòt
Aorta
Aortique
Aórtico(a)
Ki gen pou wè ak awòt
Aortic
Apaiser, Calmer
Sedar
Bay yon trankilizan
Sedate, to
Apaiser, pallier
Paliar
Apeze, diminye, soulaje
Palliate
Aphasie
Afasia
Ki pa kapab pale ou konpran pawòl
Aphasia
Aphone
Afónico(a)
Ki fè gen vwa
Aphonic
Aphonie
Afonía
Kap pèdi vwa
Aphonia; loss of voice
Aphrodisiaque
Afrodisiaco(a)
Ki fè ou anvi sèks (fè bagay)
Aphrodisiac
Aphte
Afta
Ilsè nan bouch
Aphtha; small ulcer
Apicectomie
Apicectomía
Koupe bout rasin yon dan
Apicectomy
Aplasie
Aplasia
Tisi ki pa devlope
Aplasia
Apnée
Apnea
Souf ki rete yon ti moman
Apnea
Aponévrose
Aponeurosis
Tisi ki mare zo ak misk
Aponeurosis
Apophyse
Apófisis
Apofiz
Apophysis
Apophyse xiphoïde
Apófisis Xifoide
Pwent zo biskèt la
Xiphoid apophysis
Apoplexie
Apoplejía
Apopleksi
Apoplexy
Apoplexie
Ictus
Pèt konesans sibit akoz yon emoraji nan sèvo
Apoplexy
Apoplexie embolique
Ictus hembólico
Anboli ak pèt konesans sibit
Apoplexy, embolic
Apoplexie hémorragique
Ictus hemorrágico
Kriz ak emoraji
Apoplexy, hemorrhagic
Appareil acoustique
Acúfono
Enstriman pou ede moun soud tande
Hearing aid; auditory apparatus
Appareil digestif
Aparato digestivo
Sistèm pou dijere
Digestive system
Appareil respiratoire
Aparato respiratorio
Sistèm pou respire
Respiratory system
Apparence
Apariencia
Aparans, sa li sanble
Appearance
Appendice
Apéndice
Apendis
Appendix
Appendicite
Apendicitis
Apendisit
Appendicitis
Appétit
Apetito
Apeti
Appetite
Applicateur
Aplicador
Aplikatè
Applicator
Application topique
Aplicación tópica
Mete nan zòn nan
Topical application
Appliquer
Aplicar
Aplike, mete
Apply
Approprié(e)
Apropiado(a)
Ki bon, ki ale ave l
Appropriate
Approvisionnement d’aliments
Abastecimiento de alimentos
Rezèv manje
Food supply
Approvisionnement d’eau
Abastecimiento de agua
Rezèv dlo
Water supply
Approvisionner, ravitailler
Abastecer
Fè pwovizyon, ravitaye
Supply, to
Approximativement
Aproximadamente
Plizoumwen
Approximately
Appui
Apoyo
Api
Help; aid; assistance
Aqueux(se)
Acuoso(a)
Vin dlo
Watery; aqueous
Arbovirus
Arbovirus
Kalite viris ou pran nan piki marengwen
Arbovirus
Ardeur
Ardor
Doulè ki boule anpil ou ki vini ak fòs
Burning sensation
Aréole
Areola
Wonn ki sèkle pwent tete a
Areola
Arrêt
Paro
Rete
Arrest (as in cardiac or respiratory arrest)
Arrêt cardiaque
Paro cardíaco
Kè rete
Arrest, cardiac
Arrêt respiratoire
Paro respiratorio
Sispan respire
Arrest, respiratory
Arrêter
Parar
Rete
Stop, to
Arrière grand-père /Arrièregrand-mère
Bisabuelo(a)
Gran gran papa/Gran granmanman (Bizawèl)
Great Grandfather / Great Grandmother
Arrière petit fils /Arrière petitefille
Biznieto(a)
Pitit pitit a pitit
Great Grandson / Great Grandmother
Arriver
Suceder
Rive (sak rive)
Happen, to
Artère
Arteria
Gwo venn
Artery
Artères coronaires
Arterias Coronarias
Gwo venn kè a
Coronary arteries
Artériosclérose
Arterioscleriosis
Lè mi gwo venn yo vin di
Arteriosclerosis
Arthralgie
Artralgia
Doulè nan jwenti
Arthralgia
Arthrite
Artritis
Atrit
Arthritis
Arthritique
Artrítico(a)
Ki gen atrit
Arthritic
Arthroscopie
Artroscopía
Egzamen ak yon aparèy pou gade jwenti yo
Arthroscopy
Arthrose
Artrosis
Pwoblèm nan jwenti tankou jenou
Arthrosis
Articulation
Articulación
Jwenti, atikilasyon
Joint
Articulation
Juntura, Coyuntura, Articulación
Atikilasyon
Joint
Artificiel
Artificial
Atifisyèl
Artificial
Arythmie
Arritmia
Batman kè ki pa regilye
Arrhythmia
Arythmie supra ventriculaire
Arritmia supraventicular
Batman kè ki pa regilye ki gen pou wè ak sak anwo vantrikil la
Supraventricular arrhythmia
Arythmie ventriculaire
Arritmia ventricular
Batman kè ki pa regilye ki gen pou wè ak vantrikil la
Ventricular arrhythmia
Ascaridiase
Ascariasis
Enfeksyon nan trip akoz yon vè
Ascariasis
Ascaridiose
Ascariasis
Ki gen vè askaris
Ascariasis
Ascendance
Ascendencia
Asandans, orijin
Ascendance
Ascite
Ascitis
Lè gen dlo ki monte nan yon espas ki nan vant la
Ascites
Asepsie
Asepsia
Pa gen ankenn mikwòb
Asepsis
Aseptique
Aséptico
Ki pa gen mikwòb
Aseptic
Asile des aliénés
Manicomio
Azil moun fou
Asylum; psychiatric hospital
Aspiration
Aspiración
Aspire, wete larimm ak flèm
Aspiration
Aspirer
Aspirar
Aspire
Aspirate
Aspirine
Aspirina
Aspirin
Aspirin
Assez
Bastante
Ase
Enough
Assis(se)
Sentado(a)
Chita
Seated; sitting (adj)
Assistance
Asistencia
Swen, asistans
Assistance
Assistance dentaire
Asistencia dental
Swen dan
Dental assistance
Assistance médicale
Asistencia médica
Asistans medikal
Medical assistance
Assistance publique
Asistencia pública
Asistans piblik
Public assistance
Assistant
Asistente
Sekretè
Attendent; assistant
Assister
Asistir
Bay swen
Assist; attend
Association
Asociación
Asosyasyon
Association
Asthénie
Astenia
Manke fòs, fèb
Asthenia
Asthénie, adynamie
Adinamia
Gwo feblès nan tout misk
Adynamia
Asthmatique
Asmático
Asmatik, moun ki fè opresyon
Asthmatic
Asthme
Asma
Opresyon
Asthma
Astigmatisme
Astigmatismo
Defo nan je
Astigmatism
Astringent
Astringente
Kap sere
Astringent
Asymétrique
Asimétrico(a)
Ki pa parèy
Asymmetrical
Asymptomatique
Asintomático
Ki pa gen okenn siy, okenn sentòm
Asymptomatic
Asystolie
Asistolia
Ensifizans nan kè
Heart failure
Ataxie
Ataxia
Manke kòdinasyon nan mouvman
Ataxia
Atélectasie
Atelectasia
Degonfle
Atelactasis
Athérome
Ateroma
Depo grès nan yon atè
Atheroma
Athétose
Atetosis
Mouvman nan manm ak dòt kote san fè eksprè
Athetosis
Atomiseur
Atomizador
Aparèy pou voye likid ou poud fen
Atomizer
Atrésie
Atresia
Tou bouche
Atresia
Atrioventriculaire
Atrioventricular
Won fibre epè nan kè
Atrioventricular
Atrophie
Atrofia
Atwofi
Atrophy
Atropine
Atropina
Atwopin
Atropine
Atteint de syphilis
Sifilítico(a)
Ki gen sifilis
Syphilitic
Atteint du mal de mer
Mareado
Toudi, lawouli
Sea-sick, dizzy
Atteinte d’insomnie
Insomne
Moun ki pa ka dòmi
Insomniac
Attention
Atención
Atansyon, pran swen
Care
Attrait
Captación
Atire moun
Collection; reception
Attraper une grippe
Agarrar un catarro
Pran yon grip
Cold, to catch a
Auditif
Auditivo
Oditif, ki gen pou wè ak zòrèy
Auditory
Audition
Audición
Sans tande
Hearing
Aujourd’hui
Hoy
Jodia
Today
Aura
Aura
Rèl ou santiman dwòl anvan yon kriz malkadi
Aura
Auriculaire
Auricular
Ki gen pou wè ak zòrèy
Auricular
Auriculaire
Dedo meñique
Ti dwèt
Little finger; pinky
Auriculaire, petit doigt
Meñique
Ti dwèt
Pinkie; little finger
Auscultation
Auscultación
Oskiltasyon
Auscultation
Auscultation médicale
Reconocimiento médico
Konsiltasyon medikal
Medical examination
Auscultation, examen
Reconocimiento, examen
Egzamen, konsiltasyon
Examination; recognition
Ausculter
Auscultar
Sonde
Auscultate
Auto soins, se soigner soimême
Autocuidado
Bay pwòp tèt ou swen
Self-Care
Auto-immune
Auto-immune
Pwodiksyon antikò
Auto-immune
Automatisme
Automatismo
Sa ki otomatik
Automatism
Automédication
Automedicación
Bay tèt ou medikaman ou vle
Self-Medication
Autonome
Autónomo(a)
Otonom, pou kont ou
Autonomous
Autopsie
Autopsia
Otopsi
Autopsy
Autoriser la sortie de l’hôpital
Dar de alta
Bay egzeyat
Release from hospital
Autosome
Autosómico
Kwomozòm ki pa seksyèl
Autosomatic
Autre
Otro(a)
Lòt, zòt
Other
Auxiliaire, aide infirmière
Auxiliar de enfermería
Oksilyè, ed
Nurse's Assistant
Avaler
Tragar
Vale
Swallow
Avance, progrès
Adelanto
Ale mye, ap vanse pi devan
Advance
Avant bras
Antebrazo
Avan bra
Forearm
Avant la fin
Pretérmino
Anvan sa kaba
Preterm
Aveugle
Ciego(a)
Avèg
Blind
Avitaminose
Avitaminosis
Manke vitamin
Avitaminosis
Avoir un accident
Sufrir un accidente
Gen yon aksidan
Accident, to have an
Avoir une bonne vue
Tener buena vista
Wè byen
Good visibility, to have
Avoir une crise cardiaque
Sufrir un ataque al corazón
Gen yon kriz kadyak
Attack, Heart, to have a
Avorté(e)
Abortado(a)
Avòte
Aborted
Avortement
Aborto
Avòtman
Abortion; miscarriage
Avorter
Abortar
Fè avòtman
Abort; miscarry, to
Axone
Axón
Pwolonjman yon selil
Axon
Azoospermie
Azoospermia
Pa gen espèmatozoyid
Azoospermia
Azotémie
Azotemia
Twòp azòt nan san
Azotemia