Hesperian Health Guides

Glosario “Salud Para Todos”
A

Español
Kreyòl
Français
English
Abacteriano
Ki pa gen mikwòb, ki pa gen bakteri
Abactérien
Abacterial
Abastecer
Fè pwovizyon, ravitaye
Approvisionner, ravitailler
Supply, to
Abastecimiento de agua
Rezèv dlo
Approvisionnement d’eau
Water supply
Abastecimiento de alimentos
Rezèv manje
Approvisionnement d’aliments
Food supply
Abastecimiento de sangre
Bank san
Banque de sang
Blood supply
Abatido
Bèk a tè
Abattu
Depressed
Abdomen
Vant
Abdomen
Abdomen
Abdomen en tabla
Vant di, misk yo rèd
Contraction muscles abdominaux
Abdominal muscle contraction
Abdominal
Ki gen pou wè ak vant
Abdominal
Abdominal
Abdominocentesis
Fè yon ti tou nan vant
Abdominocentèse
Abdominocentesis
Abdominogénital
Ki gen pou wè ak vant ak ògan seksyèl yo
Abdominogénital
Abdominogenital
Abducción
Mouvman ki elwanye yon manm pi lwen sant kò a
Abduction
Abduction
Aberración
Erè nan jijman, lè bagay ou lide a pa gen sans
Aberration
Aberration
Aberrante
Ki pa gen sans
Aberrant
Aberrant
Abertura
Ouvèti, yon tou
Ouverture
Opening
Abierto
Ouvè
Ouvert
Open
Ablación
Wete yon ògan nan kò a
Ablation
Ablation
Ablación de la retina
Retire retin nan
Ablation de la rétine
Retinal ablation
Ablactación
Sispan bay tibebe lèt manman
Ablactation
Ablaction
Ablandar
Vinn mou
Ramollir
Soften, to
Abombar
Bonbe
Bomber
Bulge; make bulge, to
Abortado(a)
Avòte
Avorté(e)
Aborted
Abortar
Fè avòtman
Avorter
Abort; miscarry, to
Abortivo(a)
Ki fè moun fè avòtman
Abortif (tive)
Abortifacient
Aborto
Avòtman
Avortement
Abortion; miscarriage
Abrasión
Rakle, fè yon kòchi
Abrasion
Abrasion
Abrigar
Pwoteje, bay pwotèksyon
Abriter
Cover, to; to keep warm
Abrir
Ouvri
Ouvrir
Open, to
Abrupción de placenta
Kraze manman vant la
Abruption du placenta
Placenta abruptia
Abrupto(a)
Rèd
Abrupt (e)
Abrupt
Absceso
Abse
Abcès
Abscess
Absceso peritonsilar
Abse nan gòj
Abcès périamygdalien
Peritonsillar abscess
Absorción
Bwè
Absorption
Absorption
Abstemio
Ki pa bwè alkòl
Abstème
Abstemious
Abstinencia
Pa fè di tou
Abstinence
Abstinence
Abuelo(a)
Gran papa, gran manman
Grand-père, grand- mère
Grandfather
Abultado(a)
Ki gen kò
Volumineux
Bulky; swollen
Abundante
Anpil
Abondant
Abundant; plentiful
Abuso
Abi
Abus
Abuse
Abuso de drogas
Abi sou dwòg, pran anpil dwòg
Abus de drogues
Drug abuse
Abuso de un medicamento
Abi sou medikaman
Abus de médicaments
Medication abuse
Abuso infantil
Abi sou timoun
Abus sur des enfants
Child abuse
Abuso sexual
Abi seksyèl
Abus sexuel
Sexual abuse
Académico(a)
Ki gen pou wè ak akademi
Académique
Academic
Acaro
Zakarya, mit (tivè)
Acarus, mite, sarcopte de la gale
Parasite; mite
Acatarrarse
Vin gripe
Être grippé, être enrhumé
Cold, to catch a
Acceso
Aksè
Accès
Access
Accidentado(a)
Ki fè yon aksidan
Accidenté(e)
Injured person
Accidentar
Fè aksidan
Accidenter
Accident; crash
Accidente
Aksidan
Accident
Accident
Accidentes de trabajo
Aksidan travay
Accident de travail
Work injuries
Accidentes de tránsito
Aksidan sikilasyon vwati
Accident de la route
Transit accidents
Accidentes del hogar
Aksidan nan kay
Accident domestiques
Accidents at home
Acelerar la cura
Geri pi vit
Accélérer la guérison
Healing, to speed the process of
Acetábulo
Asetabilòm, tou nan anch ki resevwa zo kwis la
Acétabule
Acetabulum; hip socket
Acetilcolina
Asetilkolin, medyatè chimik
Acetylcholine
Acetylcholine
Acetona
Asetonn, pwodwi chimik
Acétone
Acetone
Acetonuria
Asetonn nan pipi
Acétonurie
Acetonuria
Achacoso(a)
Santi mal
Mal en point, patraque
Chronic illness, person with a
Aciclovir
Medikaman kont viris, antiviral
Activir, zovirax
Acyclovir; antiviral
Acidemia
Anpil asid nan san
Acidose
Acidemia
Acidez
Asid, lestomak brile
Acidité
Acidity; heartburn; sour stomach
Ácidez gástrica
Asidite nan lestomak
Acidité gastrique
Gastric acid
Ácido
Asid
Acide
Acid
Ácido ascórbico
Asid askòbik (vitaminC)
Acide ascorbique
Ascorbic acid
Ácido carbónico
Asid kabòn
Acide carbonique
Carbonic acid
Ácido clorhídrico
Asid kloridrik
Acide chlorhydrique
Chlorhydric acid
Ácido desoxirribonucleico
Asid dezosiridrik
Acide désoxirhydrique
Deoxyribonucleic acid
Ácido fólico
Asid folik
Acide folique
Folic acid
Ácido nucleico
Asid nikleyik
Acide nucléique
Nucleic acid
Ácido salicílico
Asid salisilik
Acide salicylique
Salicylic acid
Ácido úrico
Asid pipi
Acide urique
Uric acid
Acidosis
Asidoz
Acidose
Acidosis
Acino
Mas won kèk selil ki bay likid nan bout kanal yon glann
Acinus
Acinus
Aclaramiento
Eklèsisman
Éclaircissement
Clarification
Acné
Tach nan figi
Acné
Acne
Acomodación
Aranjman
Accommodation
Accommodation
Acomodar
Aranje
Accommoder
Accommodate, to; adjust, to
Acompañante
Moun kap akonpanye
Accompagnateur
Companion
Aconsejable
Ki pran konsèy
Conseillé(e)
Advisable
Acontecimiento
Evennman
Évènement
Event
Acordar
Vin dakò
Accorder
Agree, to
Acortar
Rann pi piti
Écourter
Shorten, to
Acoso sexual
Anbète seksyèlman
Harcèlement sexuel
Sexual harassment
Acostar
Kouche
Coucher
Lay down, to
Acostarse
Kouche
Se coucher
Lie down, to; go to bed, to
Acostumbrado(a)
Abitye
Habitué(e)
Accustomed
Acrocianosis
Lè pye ak men vin tou ble
Acrocyanose
Acrocyanosis
Acromegalia
Akromegali (fèt ak gwo tèt, men e pye)
Acromégalie
Acromegaly
Acromion
Akomyon (pwen zepòl)
Acromion
Acromion
Acta
Sètifika
Acte
Certificate; official document
Acta de defunción
Sètifika lan mò
Certificat de décès
Death certificate
ACTH
Aseteach (òmonn)
ACTH
ACTH
Activador
Aktivè
Activeur
Activator
Actividad
Aktivite
Activité
Activity
Activo(a)
Aktif
Actif(ve)
Active
Actuación
Zak, wòl
Conduite, façon d’agir
Actuation
Actuar
Aji
Agir
Act, to
Acuerdo
Akò
Accord
Agreement
Acúfenos
Sansasyon bwi nan zòrèy, sifleman)
Acouphène
Tinnitus
Acúfono
Enstriman pou ede moun soud tande
Appareil acoustique
Hearing aid; auditory apparatus
Acumulación
Fè pil sou pil
Accumulation
Accumulation
Acuoso(a)
Vin dlo
Aqueux(se)
Watery; aqueous
Acupuntura
Akiponkti (tretman ak zegwi)
Acupuncture
Acupuncture
Adaptación
Adaptasyon
Adaptation
Adaptation
Adecuado(a)
Ki bon, ki korèk
Adéquat(e)
Adequate
Adelante
Annavan, devan
En avant, progresser
Ahead
Adelanto
Ale mye, ap vanse pi devan
Avance, progrès
Advance
Adelanto médico
Avansman la medsin
Progrès médical
Medical advance
Adelgazamiento
Megri
Amaigrissement
Slimming; weight loss
Adelgazar
Megri
Maigrir
Lose weight; become thin
Además
Anplis
En plus
In addition
Adenitis
Enflamasyon glann lenfatik
Adénite
Adenitis; inflamed gland
Adenocarcinoma
Timè maleng
Adénocarcinome
Adenocarcinoma
Adenoide
Ki gen pou wè ak tisi glann yo
Adénoïde
Adenoid
Adenoidectomía
Retire tisi glann yo ki gen timè
Adénoïdectomie
Adenoidectomy
Adenoideo
Adenoyid
Adénoïdien
Adenoid
Adenoiditis
Enflamasyon tisi adenoyid
Adénoïdite
Adenoiditis
Adenoma
Timè nan yon glann
Adénome
Adenoma
Adenopatía
Glann anfle
Adénopathie
Adenopathy
Adentro
Anndan
A l’intérieur, en dedans
Inside
Adherencia
Ki kole
Adhérence
Adhesion
Adicción
Adiksyon, depandans
Dépendance
Addiction
Adinamia
Gwo feblès nan tout misk
Asthénie, adynamie
Adynamia
Adiposo
Grès, adipoz
Adipose
Fatty; adipose
Aditivos alimentarios
Diplis nan manje
Suppléments alimentaires
Food supplement
Administración
Administrasyon
Administration
Administration
Administración de los servicios de la salud
Administrasyon sèvis sante
Administration des services de santé
Health services administration
Administración pública
Administrasyon piblik
Administration publique
Public administration
Administración sanitaria
Administrasyon sanitè
Administration sanitaire
Health administration
Administrar un medicamento
Bay yon medikaman, bay bwè yon medikamen
Administrer un médicament
Medication, to give a
Admisión
Admisyon
Admission
Admission
Admisión de pacientes
Aksèpte moun ki malad
Admission de patients
Admission of patients
Adolecer
Soufri
Souffrir
Suffer, to; ill, to be
Adolescencia
Adolesans
Adolescence
Adolescence
Adolescente
Adolesan
Adolescent
Adolescent
Adormecedor(a)
Ki andòmi, ki fè moun dòmi
Qui endort
Sleep inducing
Adormecido(a)
Andòmi
Endormi(e)
Drowsy
Adrenal
Ki gen pou wè ak adrenalin
Adrénergique
Adrenal
Adrenalina
Adrenalin
Adrénaline
Adrenaline
Adrenocorticotropina
Òmonn ki fè lòt òmonn mache
Adrénocorticotropine
Adrenocorticotropin
Aducción
Mouvman ki rapwoche yon manm pre sant kò a
Adduction
Adduction
Aductor
Adiktè
Adducteur
Adductor
Adulteración
Fose, falsifikasyon
Falsification
Adulteration
Adulterado(a)
Falsifye, fo
Falsifié(e)
Adulterated
Adulto(a)
Gran moun
Adulte
Adult
Adverso(a)
Kontrè
Adverse, contraire
Adverse
Aerobio
Ayewobi, òganis ki pa ka devlope si pa gen lè
Aérobie
Aerobe
Aerofagia
Vale lè
Aérophagie
Aerophagia
Aerogastria
Gaz nan vant
Aérogastrie
Aerogastria
Aerosol
Patikil ki nan gaz la
Aérosol
Aerosol; spray
Afasia
Ki pa kapab pale ou konpran pawòl
Aphasie
Aphasia
Afebril
Ki pa gen lafyèv
Sans fièvre
Afebrile
Afección
Afeksyon
Affection
Affection; condition; disease
Afectado del corazón
Soufri kè
Affecté au cœur
Affected by a heart condition
Afectados por el SIDA
Ki gen SIDA
Affectés par le SIDA
Affected by AIDS
Aferente
Ki vin pou li
Afférent
Afferent
Afiebrado(a)
Ki gen lafyèv
Fiévreux(se)
Febrile
Afinidad
Afinite, ki gen relasyon ak lòt
Affinité
Affinity
Aflicción
Gwo lapenn
Affliction
Affliction; grief
Afonía
Kap pèdi vwa
Aphonie
Aphonia; loss of voice
Afónico(a)
Ki fè gen vwa
Aphone
Aphonic
Afrodisiaco(a)
Ki fè ou anvi sèks (fè bagay)
Aphrodisiaque
Aphrodisiac
Afta
Ilsè nan bouch
Aphte
Aphtha; small ulcer
Afuera
Deyò
Dehors
Outside
Agalorrea
Manke lèt ou pa gen lèt ou lèt la fini nan tete
Agalactie
Agalorrhea
Agarrar un catarro
Pran yon grip
Attraper une grippe
Cold, to catch a
Agenesia
Ògan ki sispan devlope
Agénésie
Agenesis
Agente
Ajan
Agent
Agent
Agente causal
Sak lakòz
Agent causal
Causal agent
Agente teratógeno
Bagay ki koze malfòmasyon nan tibebe nan vant manman li
Agent tératogène
Teratogenic agent
Agente transmisor
Bagay ki pote maladi bay moun
Agent infectieux
Infectious agent
Agitación
Ajitasyon
Agitation
Excitement; agitation
Agitar
Ajite
Agiter
Agitate, to; shake, to
Aglutinación
Kaye
Agglutination
Agglutination
Aglutinógeno
Aglitinojèn
Agglutinogène
Agglutinogen
Agobio
Etoufman, toufman
Accablement
Overwhelmed; fatigued
Agonía
Ap trepase
Agonie
Suffering; anguish
Agonizante
Ki ap trepase
Mourant(e)
Dying person
Agotado(a)
Bouke anpil
Épuisé (e)
Exhausted
Agrandamiento
Agrandisman
Agrandissement
Enlargement
Agranulocitosis
Disparisyon globil blan
Agranulocytose
Agranulocytosis
Agresivo(a)
Agresif
Agressif (ve)
Aggressive
Agrio(a)
Brak
Aigre
Sour
Agripado
Grip
Enrhumé
Sick with a cold
Agua
Dlo
Eau
Water
Agua destilada
Dlo distile
Eau distillée
Distilled water
Agua dulce
Dlo dous
Eau douce, potable
Fresh water
Agua hervida
Dlo bouyi
Eau bouillie
Boiled water
Agua oxigenada
Dlo oksijene
Eau oxygénée
Oxygenated water
Agua potable
Dlo ki pa gen mikwòb ladanmoun ka bwè l san pwoblèm
Eau potable
Drinking water
Agua residual
Dlo ki rete
Eau résiduelle
Residual water
Agua subterránea
Dlo sous
Eau de source
Underground water
Agudeza
Pi pwononse
Acuité
Acuity
Agudeza visual
Vizyon ki byen
Acuité visuelle
Visual acuity
Agudo(a)
Grav
Grave
Acute
Aguja
Zegwi
Aiguille
Needle
Agujero
Tou
Trou
Hole
Ahogamiento
Etoufman, neye
Étouffement, noyade
Drowning
Ahogarse
Neye
Se noyer, s’étouffer
Drown, to; choke, to
Ahora
Kounyea
Maintenant
Now
AINS, anti inflamatorio noesteroideo
Antienflamatwa san òmonn
Anti-inflammatoire non stéroïdien
Non-steroidal anti-inflammatories; NSAIDs
Aire

Air
Air
Aislamiento de paciente
Mete malad yo an karantenn
Isolement des patients
Patient isolation
Aislar
Mete lwen, separe
Isoler, éloigner
Isolate, to
Ajustar
Ajiste
Ajuster
Adjust, to
Alantoides
Alanntoyd
Allantoïdes
Allantois
Alargarse
Alonje, ralonje, pwolonje
S’allonger, rallonger, prolonger
Lengthen, to; longer, to get
Alarma
Alam
Alarme
Alarm
Alarmante
Ki mete nou sou lekiviv
Alarmant, inquiétant
Alarming
Albino
Albinòs
Albinos
Albino
Albúmina
Albimin, sistans òganik
Albumine
Albumin
Albuminuria
Pwoteyin nan pipi
Albuminurie
Albuminuria
Alcahólemia
Alkòl nan san
Alcoolémie
Blood alcohol, alcoholemy
Alcaloide
Alkaloyid, yon konpoze òganik
Alcaloïde
Alkaloid
Alcalosis
Alkaloz
Alcalose
Alkalosis
Alcohol
Alkòl
Alcool
Alcohol
Alcohólico
Tafyatè
Alcoolique
Alcoholic
Alcoholismo
Abitid bwè tafya
Alcoolisme
Alcoholism
Aldosterona
Aldosteronn, òmonn ki aji nan ren
Aldostérone
Aldosterone
Alérgeno
Alèjèn, ki bay alèji
Allergène
Allergen
Alergia
Alèji
Allergie
Allergy
Alérgico
Alèjik, fè alèji
Allergique
Allergic
Alergista
Espesyalis nan alèji
Allergologiste
Allergist
Alerta
Sou lekiviv
Alerte
Alert
Alfafetoproteina
Yon pwoteyin ki nan yon ti bebe nan vant manman li men ki ka parèt nan moun ki gen sèten maladi tou
Alpha fœto- protéine
Alpha fetoprotein
Algia
Doulè
Algie
Algia
Algodón
Koton
Coton
Cotton
Algoritmo
Algorit, operasyon matematik
Algorithme
Algorhithm
Aliento
Souf
Haleine
Breath; strength
Alimentación
Manje
Alimentation
Diet
Alimentación suplementaria
Manje en plis
Alimentation supplémentaire
Dietary supplement
Alimentación terapéutica
Manje ki ka geri ou ki ka trete
Alimentation thérapeutique
Therapeutic diet
Alimentar
Bay manje
Alimenter
Feed, to
Alimenticio
Manje ki bay fòs, nourisan
Alimentaire
Related to food
Alimentos
Manje
Aliments
Food
Aliviar
Soulaje
Soulager
Alleviate
Aliviar el dolor
Soulajman doulè
Soulagement de la douleur
Alleviate pain
Alivio
Soulajman
Soulagement
Relief
Almidón
Lanmidon
Amidon
Starch
Almuerzo
Manje maten
Déjeuner, dîner, lunch
Lunch
Alojar un cuerpo extraño
Mete yon kò etranje nan kò
Loger un corps étranger
Lodge a foreign body, to
Alopecia
Pèdi cheve
Alopécie
Alopecia
Alta Hospitalaria
Bay malad egzeat li
Congé de l’hôpital
Hospital discharge
Alterar
Modifye, chanje
Altérer, modifier, changer,troubler
Alter; modify
Alternativa
Chwa, altènatif
Alternative
Alternative
Altura
Wotè
Hauteur
Height
Alucinación
Vizyon, wè ou tande kèk bagay ki pa la
Hallucination
Hallucination
Alumbramiento
Akouche
Mise au monde, accoucher
Birth
Alveolar
Alveyolè
Alvéolaire
Alveolar
Alveolitis
Enflamasyon alveyòl
Alvéolite
Alveolitis
Alvéolo
Alveyòl, kavite nan zòn pomon
Alvéole
Alveolus
Amalgama
Amalgam, plombe
Amalgame
Amalgam
Amamantar
Bay tete
Allaiter
Breastfeed
Amargo(a)
Anmè
Amer(ère)
Bitter
Amarillento
Joni
Jaunâtre
Yellowish
Amarillo
Jòn
Jaune
Yellow
Amaurosis
Pèdi vizyon sanzatann
Amaurose
Amaurosis
Ambiente
Anvironnman
Environnement
Environment
Ambiente controlado
Milyè kontwole
Environnement contrôlé
Environmental control
Ambiente de trabajo
Kote moun travay
Environnement de travail
Work environment
Amblyopia
Anbliyopi, bès vizyon
Amblyopie
Amblyopia
Ambulancia
Anbilans
Ambulance
Ambulance
Ambulatorio
Ki kapab deplace, ki ka mache
Ambulatoire, dispensaire
Ambulatory
Ameba
Amib, vè, parazit
Amibe
Ameba
Amebiasis
Amebyaz, maladi vè
Amibiase
Amebiasis
Amenaza
Menas
Menace
Threat
Amenorrea
Pa gen règ
Aménorrhée
Amenorreha
Ametropía
Ametwopi
Amétropie
Ametropia
Amígdalas
Amigdal
Amygdales
Tonsils
Amigdalectomia
Wete amigdal yo
Amygdalectomie
Tonsillectomy
Amigdalitis
Amigdalit, mal gòj, gòj fè mal
Amygdalite
Tonsilitis
Amilasa
Amilaz, eleman chimik nan san
Amylase
Amylase
Aminoácidos
Aminoasid, sistans chimik
Aminoacides
Amino acids
Aminoácidos esenciales
Aminoasid esansyèl
Aminoacides essentiels
Amino acids, Essential
Amnesia
Pèt memwa
Amnésie
Amnesia
Amnésico
Ki pèdi memwa
Amnésique
Amnesiac
Amniocentesis
Egzamen likid ki nan vant fi ansent
Amniocentèse
Amniocentesis
Amnios
Kouch ki pi pre ki kouvri ti bebe nan vant(Amnios)
Amnios
Amnios
Amniótico(a)
Amniotik, likid ki nan amnios
Amniotique
Amniotic
Ampicilina
Anpisilin, antibiotik
Ampicilline
Ampicilin
Ampolla
Zanpoul
Ampoule
Vial; blister
Amputación
Lè yo koupe yon pati nan kò a
Amputation
Amputation
Amputar
Koupe yon pati nan kò
Amputer
Amputate
Anabólizante
Anabolizan
Anabolisant
Anabolic
Anaerobio
Anayewobi, ki pa gen lè
Anaérobie
Anaerobic
Anaerobiosis
Anayerobyoz
Anaérobiose
Anaerobiosis
Anafiláctico(a)
Ki gen pou wè ak anafilaksi
Anaphylactique
Anaphylactic
Anafilaxia
Anafilaksi, sansibilite pou yon sistans
Anaphylaxie
Anaphylaxis
Anal
Nan tou deyè (bounda)
Anal
Anal
Analfabeto(a)
Analfabèt
Analphabète
Illiterate
Analgesia
Ki fè doulè pase
Analgésie
Analgesia
Analgésicos
Analjezik
Analgésique
Analgesic
Análisis
Analiz, tès
Analyse
Analysis
Análisis de alimentos
Tès sou manje
Analyse des aliments
Nutritional analysis
Análisis de sangre
Tès san
Analyse du sang
Blood analysis
Análisis sanguíneo
Tès ki ge pou wè ak san
Analyse sanguin
Blood analysis
Analista
Teknisyen ki fè tès yo
Technicien de laboratoire, laborantin
Lab technician
Analizar
Analize, egzaminen
Analyser
Analyze
Análogo(a)
Ki sanble
Analogue
Analogic
Anasarca
Enflamasyon toupatou
Anasarque
Anasarca
Anastomosis
Anastomoz, kole de tib nan kò ansanm
Anastomose
Anastomosis
Anatomía
Anatomi, syans ki etidye kò moun, zanimo ak plant
Anatomie
Anatomy
Anatómico(a)
Androjèn, òmonn gason
Androgène
Androgenous
Ancho(a)
Laj
Large
Wide
Anciano(a)
Gran moun aje
Personne âgée
Senior citizen
Andar
Mache, pwomenen
Marcher, se promener
Walk, to; to ride
Andrógeno
Androjèn, òmonn gason
Androgène
Androgenous
Anejo(a)s
Ògann ajoute
Organe ajouté (e, es)
Adjacent organ
Anejo(a)s
Ògann ajoute
Organe ajouté (e, es)
Adnexa
Anejos del ojo
Ki gen pou wè ak anatomi
Anatomique
Anatomic
Anejos del ojo
Ògann ki nan je : sousi, po je, glann ki fè dlo nan je, plim je.
Organes de l’œil :sourcils, cils, paupières, glandes lacrymales.
Eye adnexa
Anemia
Anemi, manke fè nan san
Anémie
Anemia
Anemia falciform
Anemifalsifòm
Anémie falciforme
Sickle cell anemia
Anemia falciforme; drepanocitemia
Drepanositoz, maladi
Drépanocytose
Sickle cell disease
Anémico
Ki fè anemi, manke globil wouj nan san
Anémique, anémié
Anemic
Anencéfalo
Ki pa gen sèvo
Anencéphale
Anencephaly
Anergia
Ki pa reyaji ankò ak yon pwodwi
Anergie
Anergy
Anestesia
Anestezi
Anesthésie
Anesthesia
Anestesiar
Andòmi
Anesthésier
Anesthetize
Anestésico
Pwodwi ki fè dòmi
Anesthésique
Anesthetic
Anestesista
Moun ki bay anestezi
Anesthésiste
Anesthesiologist
Aneurisma
Anevris, yon venn ki gonfle
Anévrisme
Aneurysm
Anfetamina
Anfètamin, medikaman
Amphétamine
Amphetamine
Angiitis; Angitis
Enflamasyon veso yo
Angéite
Angitis
Angina
Kè sere
Angine
Angina
Angina de pecho
Pwatrin sere
Angine de poitrine
Angina pectoris
Angina inestable
Pwatrin sere ki pa estab
Angine instable
Angina, unstable
Angioedema
Timè toupatou nan anjyom
Angio oedème
Angioedema
Angiografia
Radyografi veso yo
Angiographie
Angiography
Angioma
Anjyom, timè
Angiome
Angioma
Angioplastia
Chiriji plastik veso yo
Angioplastie
Angioplasty
Angustia
Angwas
Angoisse
Anxiety
Animal
Zannimo, bèt
Animal
Animal
Animo
Kouray
Courage
Courage; state of mind
Anisocoria
Nwaje ki pa menm gwosè
Aniscorie
Anisocoria
Ano
Tou deyè (bounda)
Anus
Anus
Año
Lane
An
Year
Anomalia congénita
Ki fèt ak yon defòmasyon
Anomalie congénitale
Congenital anomaly
Anorexia
Pèt apeti, manke apeti
Anorexie
Anorexia
Anormal
Ki pa nòmal
Anormal
Abnormal
Anormalía
Ki pa nòmal
Anormal
Abnormal
Anormalidad
Ki pa nòmal
Anormalité
Abnormality
Anosmia
Pa gen sans santi
Anosmie
Anosmia
Anovulación
Ki senyen san ovilasyon
Anovulatoire
Anovulatory
Anoxia
Pa gen oksijenn nan tisi yo
Anoxie
Anoxia
Anquilosamiento
Pa kapab bouje
Ankylosé
Ankylosed
Anquilosar
Pa ka bouje
Ankyloser
Stiffen
Anquilosis
Jwenti ki rèd, ki pa ka bouje
Ankylose
Ankylosis
Anquilostoma
Vè nan trip (entesten)
Ankylostome
Hookworm
Ansiedad
Enkyetid, anksyete
Anxiété
Anxiety
Ansiolítico
Medikamen ki bese anksyete
Anxiolytique
Sedative
Ansioso
Enkyet
Anxieux
Anxious
Antagonismo
Opozisyon
Antagonisme
Antagonism
Antebrazo
Avan bra
Avant bras
Forearm
Antecubital
Pati avan bra a
Ante cubital
Antecubital
Anteojos
Linèt
Lunettes
Glasses; eyeglasses
Antepié
Boul zo zòtèy fòmen nan pye
Éminence métatarsienne
Metatarsal
Anterior
Avan
Antérieur
Anterior
Antiácido
Antiasid, kont asid
Antiacide
Antacid
Antiagregante plaqueterio
Solisyon plakèt nan venn
Antiagrégant plaquettaire
Antiplatelet
Antialérgico
Kont alèji
Antiallergique
Anti-allergic
Antiarrítmico(a)
Kont aritmi
Anti arythmique
Antiarrhythmic
Antiasmático
Kont opresyon
Antiasthmatique
Anti-asthmatic
Antibacteriano
Kont mikwòb
Antimicrobien
Antibacterial
Antibiograma
Antibiyogram, egzamen bacteriolojik
Antibiogramme
Antibiogram
Antibiótico
Antibiyotik
Antibiotique
Antibiotic
Anticanceroso
Kont kansè
Anticancéreux
Anti-cancer
Anticatarral
Kont grip
Antigrippal
Anti-flu
Anticoagulante
Kont san kaye
Anticoagulant
Anticoagulant
Anticoncepción
Planin (kontwole pouvwa fè pitit)
Contraception
Contraceptive
Anticonceptivo(a)
Manyè pou kontwole pouvwa fè pitit
Contraception
Contraceptive
Anticonvulsivo(a)
Kont kriz
Anti convulsif (ve)
Anticonvulsive
Anticuerpo
Antikò
Anticorps
Antibody
Antidepresivo
Kont depresyon
Anti dépressif
Antidepressant
Antidiarreico(a)
Kont dyare, kont vant mennen
Anti diarrhéique
Anti-diarrhea
Antídoto
Antidòt
Antidote
Antidote
Antiemético
Medikaman kont vomisman
Antiémétique
Antiemetic
Antiespasmódico(a)
Kont espasm
Antispasmodique
Antispasmodic
Antifúngico(a)
Kont chanpiyon
Antifongique
Antifungal
Antígeno
Antijèn
Antigène
Antigen
Antihelmíntico(a)
Kont vè, kont parazit
Antihelminthique
Anthelmintic
Antihigiénico
Kont lijenn
Antihygiénique
Unhygienic
Antihipertensivo(a)
Kont tansyon
Anti hypertenseur (se)
Antihypertensive
Antihistamínico
Kont alèji
Antihistaminique
Antihistamine
Antimareo
Kont lawouli
Contre le mal de mer
Anti-motion sickness
Antineoplásico(a)
Medikaman ki touye ou kontwole selil kansè
Antinéoplasique
Antineoplastic
Antineurálgico
Kont gwo maltèt
Antimigraineux
Antimigrainous
Antinflamatorio
Antienflamatwa
Anti inflammatoire
Anti-inflamatory
Antiparasitario
Kont parazit
Antiparasitaire
Antiparasitic
Antipirético(a)
Kont lafyèv
Antipyrétique
Antipyretic
Antipoliomelítico
Kont polyo
Antipoliomyélitique
Anti-polio
Antirretroviral
Ki aji sou viris, ARN
Antirétroviral
Antiretroviral
Antisepsia
Jan pou evite enfeksyon
Antisepsie
Antisepsis
Antiséptico(a)
Medikaman kont enfeksyon
Antiseptique
Antiseptic
Antitoxina
Kont toksin
Antitoxine
Antitoxin
Antituberculoso
Kont tibèkiloz
Antituberculeux
Antituberculous
Antivariólico
Kont la varyòl
Antivariolique
Antivariolic
Antiviral antivírico(a)
Kont viris
Antiviral
Antiviral
Antivirus
Kont viris
Antivirus
Antiviral
Antrax
Antraks, maladi chabon
Anthrax
Anthrax
Antro
Tou
Antre, cavité organique
Cavity
Anular
Anilè (dwèt bag la)
Annulaire
Ring finger
Anuria; Anuresis
Pa ka pipi
Anurie
Anuria
Aorta
Awòt
Aorte
Aorta
Aórtico(a)
Ki gen pou wè ak awòt
Aortique
Aortic
Aparato digestivo
Sistèm pou dijere
Appareil digestif
Digestive system
Aparato respiratorio
Sistèm pou respire
Appareil respiratoire
Respiratory system
Apariencia
Aparans, sa li sanble
Apparence
Appearance
Apellido
Siyati
Nom de famille
Last name
Apéndice
Apendis
Appendice
Appendix
Apendicitis
Apendisit
Appendicite
Appendicitis
Apestar, Fetidez
Santi move
Puer, odeur fétide
Stink; foul odor
Apetito
Apeti
Appétit
Appetite
Apicectomía
Koupe bout rasin yon dan
Apicectomie
Apicectomy
Aplasia
Tisi ki pa devlope
Aplasie
Aplasia
Aplicación tópica
Mete nan zòn nan
Application topique
Topical application
Aplicador
Aplikatè
Applicateur
Applicator
Aplicar
Aplike, mete
Appliquer
Apply
Apnea
Souf ki rete yon ti moman
Apnée
Apnea
Apófisis
Apofiz
Apophyse
Apophysis
Apófisis Xifoide
Pwent zo biskèt la
Apophyse xiphoïde
Xiphoid apophysis
Aponeurosis
Tisi ki mare zo ak misk
Aponévrose
Aponeurosis
Apoplejía
Apopleksi
Apoplexie
Apoplexy
Apósito
Pansman
Pansement
Dressing
Apoyo
Api
Appui
Help; aid; assistance
Apropiado(a)
Ki bon, ki ale ave l
Approprié(e)
Appropriate
Aproximadamente
Plizoumwen
Approximativement
Approximately
Arañazo
Grafiyen, kòchi
Égratignure
Scratch
Arbovirus
Kalite viris ou pran nan piki marengwen
Arbovirus
Arbovirus
Ardor
Doulè ki boule anpil ou ki vini ak fòs
Ardeur
Burning sensation
Ardor de estómago
Lestomak boule
Brûlure d’estomac
Heartburn
Areola
Wonn ki sèkle pwent tete a
Aréole
Areola
Arreflexia
Ki pa gen reflèks
Absence de réflexe
Areflexia
Arriba
Anwo
En haut
Above
Arritmia
Batman kè ki pa regilye
Arythmie
Arrhythmia
Arritmia supraventicular
Batman kè ki pa regilye ki gen pou wè ak sak anwo vantrikil la
Arythmie supra ventriculaire
Supraventricular arrhythmia
Arritmia ventricular
Batman kè ki pa regilye ki gen pou wè ak vantrikil la
Arythmie ventriculaire
Ventricular arrhythmia
Arrugas de la piel
Rid sou po
Rides de la peau
Wrinkles of the skin
Arteria
Gwo venn
Artère
Artery
Arterias Coronarias
Gwo venn kè a
Artères coronaires
Coronary arteries
Arterioscleriosis
Lè mi gwo venn yo vin di
Artériosclérose
Arteriosclerosis
Articulación
Jwenti, atikilasyon
Articulation
Joint
Artificial
Atifisyèl
Artificiel
Artificial
Artralgia
Doulè nan jwenti
Arthralgie
Arthralgia
Artrítico(a)
Ki gen atrit
Arthritique
Arthritic
Artritis
Atrit
Arthrite
Arthritis
Artroscopía
Egzamen ak yon aparèy pou gade jwenti yo
Arthroscopie
Arthroscopy
Artrosis
Pwoblèm nan jwenti tankou jenou
Arthrose
Arthrosis
Ascariasis
Enfeksyon nan trip akoz yon vè
Ascaridiase
Ascariasis
Ascariasis
Ki gen vè askaris
Ascaridiose
Ascariasis
Ascendencia
Asandans, orijin
Ascendance
Ascendance
Ascitis
Lè gen dlo ki monte nan yon espas ki nan vant la
Ascite
Ascites
Asco
Repiyans, degoutans
Dégoût
Disgust; nausea
Asearse
Fè twalèt
Faire sa toilette
Clean up
Asepsia
Pa gen ankenn mikwòb
Asepsie
Asepsis
Aséptico
Ki pa gen mikwòb
Aseptique
Aseptic
Asfixia
Toufman, etoufman
Étouffement
Asphyxia
Asfixiar
Toufe
Étouffer
Asphyxiate
Asidosis diabética
Asidoz maladi sik
Acidose diabétique
Diabetic acidosis
Asilo de ancianos
Azil, sant pou gran moun
Foyer pour personnes âgées
Nursing home
Asimétrico(a)
Ki pa parèy
Asymétrique
Asymmetrical
Asintomático
Ki pa gen okenn siy, okenn sentòm
Asymptomatique
Asymptomatic
Asistencia
Swen, asistans
Assistance
Assistance
Asistencia dental
Swen dan
Assistance dentaire
Dental assistance
Asistencia médica
Asistans medikal
Assistance médicale
Medical assistance
Asistencia pública
Asistans piblik
Assistance publique
Public assistance
Asistente
Sekretè
Assistant
Attendent; assistant
Asistente social
Travayè sosyal
Travailleur social
Social worker
Asistir
Bay swen
Assister
Assist; attend
Asistolia
Ensifizans nan kè
Asystolie
Heart failure
Asma
Opresyon
Asthme
Asthma
Asmático
Asmatik, moun ki fè opresyon
Asthmatique
Asthmatic
Asociación
Asosyasyon
Association
Association
Áspero(a)
Tankou graj
Rugueux
Rough
Aspiración
Aspire, wete larimm ak flèm
Aspiration
Aspiration
Aspirar
Aspire
Aspirer
Aspirate
Aspirina
Aspirin
Aspirine
Aspirin
Astenia
Manke fòs, fèb
Asthénie
Asthenia
Astigmatismo
Defo nan je
Astigmatisme
Astigmatism
Astringente
Kap sere
Astringent
Astringent
Ataque
Atak, kriz
Crise
Attack
Ataque cardíaco
Kriz kè
Crise cardiaque
Heart attack
Ataque de nervios
Kriz nè
Crise nerveuse
Nervous breakdown
Ataque de tos
Kriz tous
Quinte de toux
Coughing spell
Ataque epiléptico
Kriz malkadi, kriz epilepsi
Crise épileptique
Epileptic seizure
Ataque isquémico transitorio
Kriz pasaje akoz manke oksijenn nan sèvo
Crise ischémique transitoire
Transient ischemic attack
Ataúd
Sèkèy
Cercueil
Casket
Ataxia
Manke kòdinasyon nan mouvman
Ataxie
Ataxia
Atelectasia
Degonfle
Atélectasie
Atelactasis
Atención
Atansyon, pran swen
Attention
Care
Atención de emergencia
Swen ijans
Soins d’urgence
Emergency care
Atención médica
Swen doktè
Soins médicaux
Medical care
Atención primaria
Swen sante primè, swen doktè lafanmiy
Soins santé primaire
Primary care
Atención secundaria
Dezyèm nivo swen sante
Soins secondaires
Secondary care
Atención terciaria
Twazyèm nivo swen sante
Soins tertiaires
Tertiary care
Atender
Swayen
Soigner
Assist
Ateroma
Depo grès nan yon atè
Athérome
Atheroma
Atetosis
Mouvman nan manm ak dòt kote san fè eksprè
Athétose
Athetosis
Atomizador
Aparèy pou voye likid ou poud fen
Atomiseur
Atomizer
Atrás
Dèyè
Derrière
Behind
Atresia
Tou bouche
Atrésie
Atresia
Atrioventricular
Won fibre epè nan kè
Atrioventriculaire
Atrioventricular
Atrofia
Atwofi
Atrophie
Atrophy
Atropina
Atwopin
Atropine
Atropine
Audición
Sans tande
Audition
Hearing
Auditivo
Oditif, ki gen pou wè ak zòrèy
Auditif
Auditory
Aula
Klas
Classe
Classroom
Aura
Rèl ou santiman dwòl anvan yon kriz malkadi
Aura
Aura
Aural
Ki gen pou wè ak rèl anvan yon kriz malkadi
Relatif à l’aura
Aural
Auricular
Ki gen pou wè ak zòrèy
Auriculaire
Auricular
Auscultación
Oskiltasyon
Auscultation
Auscultation
Auscultar
Sonde
Ausculter
Auscultate
Ausencia
Absans, ki pa la
Absence
Absence
Auto-immune
Pwodiksyon antikò
Auto-immune
Auto-immune
Autocuidado
Bay pwòp tèt ou swen
Auto soins, se soigner soimême
Self-Care
Automatismo
Sa ki otomatik
Automatisme
Automatism
Automedicación
Bay tèt ou medikaman ou vle
Automédication
Self-Medication
Autónomo(a)
Otonom, pou kont ou
Autonome
Autonomous
Autopsia
Otopsi
Autopsie
Autopsy
Autosómico
Kwomozòm ki pa seksyèl
Autosome
Autosomatic
Auxiliar
Oksilyè, ed
Aide
Assistant
Auxiliar de enfermería
Oksilyè, ed
Auxiliaire, aide infirmière
Nurse's Assistant
Auxilio
Anmwe, sekou
Soins, aide
Help
Avispa
Gèp
Guêpe
Wasp
Avitaminosis
Manke vitamin
Avitaminose
Avitaminosis
Axila
Anbabra
Aisselle
Armpit
Axón
Pwolonjman yon selil
Axone
Axon
Ayer
Ayè, yè
Hier
Yesterday
Ayunar
Ajen, rete san manje
A jeun
Fast, to; go without eating
Ayuno
San manje
Jeûne
Fast (go without eating)
Azoospermia
Pa gen espèmatozoyid
Azoospermie
Azoospermia
Azotemia
Twòp azòt nan san
Azotémie
Azotemia
Azúcar
Sik
Sucre
Sugar
Azul
Ble
Bleu
Blue