Hesperian Health Guides

Glossary “Health for All”

A

English
Español
Kreyòl
Français
Abacterial
Abacteriano
Ki pa gen mikwòb, ki pa gen bakteri
Abactérien
Abdomen
Abdomen
Vant
Abdomen
Abdominal
Abdominal
Ki gen pou wè ak vant
Abdominal
Abdominal muscle contraction
Abdomen en tabla
Vant di, misk yo rèd
Contraction muscles abdominaux
Abdominocentesis
Abdominocentesis
Fè yon ti tou nan vant
Abdominocentèse
Abdominogenital
Abdominogénital
Ki gen pou wè ak vant ak ògan seksyèl yo
Abdominogénital
Abduction
Abducción
Mouvman ki elwanye yon manm pi lwen sant kò a
Abduction
Aberrant
Aberrante
Ki pa gen sans
Aberrant
Aberration
Aberración
Erè nan jijman, lè bagay ou lide a pa gen sans
Aberration
Ablaction
Ablactación
Sispan bay tibebe lèt manman
Ablactation
Ablation
Ablación
Wete yon ògan nan kò a
Ablation
Able, to be
Poder
Pouvwa
Pouvoir
Abnormal
Anormal
Ki pa nòmal
Anormal
Abnormal
Anormalía
Ki pa nòmal
Anormal
Abnormality
Anormalidad
Ki pa nòmal
Anormalité
Abort; miscarry, to
Abortar
Fè avòtman
Avorter
Aborted
Abortado(a)
Avòte
Avorté(e)
Abortifacient
Abortivo(a)
Ki fè moun fè avòtman
Abortif (tive)
Abortion rate
Tasa de aborto
Pousantaj moun ki fè avòtman
Taux d’avortement
Abortion; miscarriage
Aborto
Avòtman
Avortement
Above
Arriba
Anwo
En haut
Abrasion
Abrasión
Rakle, fè yon kòchi
Abrasion
Abrupt
Abrupto(a)
Rèd
Abrupt (e)
Abscess
Absceso
Abse
Abcès
Absence
Ausencia
Absans, ki pa la
Absence
Absorption
Absorción
Bwè
Absorption
Abstemious
Abstemio
Ki pa bwè alkòl
Abstème
Abstinence
Abstinencia
Pa fè di tou
Abstinence
Abundant; plentiful
Abundante
Anpil
Abondant
Abuse
Abuso
Abi
Abus
Academic
Académico(a)
Ki gen pou wè ak akademi
Académique
Access
Acceso
Aksè
Accès
Accident
Accidente
Aksidan
Accident
Accident, to have an
Sufrir un accidente
Gen yon aksidan
Avoir un accident
Accident; crash
Accidentar
Fè aksidan
Accidenter
Accidents at home
Accidentes del hogar
Aksidan nan kay
Accident domestiques
Accommodate, to; adjust, to
Acomodar
Aranje
Accommoder
Accommodation
Acomodación
Aranjman
Accommodation
Accomplishment
Cumplimiento
Akonplisman
Accomplissement
Accumulation
Acumulación
Fè pil sou pil
Accumulation
Accustomed
Acostumbrado(a)
Abitye
Habitué(e)
Acetabulum; hip socket
Acetábulo
Asetabilòm, tou nan anch ki resevwa zo kwis la
Acétabule
Acetone
Acetona
Asetonn, pwodwi chimik
Acétone
Acetonuria
Acetonuria
Asetonn nan pipi
Acétonurie
Acetylcholine
Acetilcolina
Asetilkolin, medyatè chimik
Acetylcholine
Acid
Ácido
Asid
Acide
Acidemia
Acidemia
Anpil asid nan san
Acidose
Acidity; heartburn; sour stomach
Acidez
Asid, lestomak brile
Acidité
Acidosis
Acidosis
Asidoz
Acidose
Acinus
Acino
Mas won kèk selil ki bay likid nan bout kanal yon glann
Acinus
Acne
Acné
Tach nan figi
Acné
Acrocyanosis
Acrocianosis
Lè pye ak men vin tou ble
Acrocyanose
Acromegaly
Acromegalia
Akromegali (fèt ak gwo tèt, men e pye)
Acromégalie
Acromion
Acromion
Akomyon (pwen zepòl)
Acromion
Act, to
Actuar
Aji
Agir
ACTH
ACTH
Aseteach (òmonn)
ACTH
Activator
Activador
Aktivè
Activeur
Active
Activo(a)
Aktif
Actif(ve)
Activity
Actividad
Aktivite
Activité
Actuation
Actuación
Zak, wòl
Conduite, façon d’agir
Acuity
Agudeza
Pi pwononse
Acuité
Acupuncture
Acupuntura
Akiponkti (tretman ak zegwi)
Acupuncture
Acute
Agudo(a)
Grav
Grave
Acute hepatitis
Hepatitis aguda
Epatit egi (fò)
Hépatite aiguë
Acyclovir; antiviral
Aciclovir
Medikaman kont viris, antiviral
Activir, zovirax
Adaptation
Adaptación
Adaptasyon
Adaptation
Addiction
Adicción
Adiksyon, depandans
Dépendance
Adduction
Aducción
Mouvman ki rapwoche yon manm pre sant kò a
Adduction
Adductor
Aductor
Adiktè
Adducteur
Adenitis; inflamed gland
Adenitis
Enflamasyon glann lenfatik
Adénite
Adenocarcinoma
Adenocarcinoma
Timè maleng
Adénocarcinome
Adenoid
Adenoide
Ki gen pou wè ak tisi glann yo
Adénoïde
Adenoid
Adenoideo
Adenoyid
Adénoïdien
Adenoidectomy
Adenoidectomía
Retire tisi glann yo ki gen timè
Adénoïdectomie
Adenoiditis
Adenoiditis
Enflamasyon tisi adenoyid
Adénoïdite
Adenoma
Adenoma
Timè nan yon glann
Adénome
Adenopathy
Adenopatía
Glann anfle
Adénopathie
Adequate
Adecuado(a)
Ki bon, ki korèk
Adéquat(e)
Adhesion
Adherencia
Ki kole
Adhérence
Adjacent organ
Anejo(a)s
Ògann ajoute
Organe ajouté (e, es)
Adjust, to
Ajustar
Ajiste
Ajuster
Administration
Administración
Administrasyon
Administration
Admission
Admisión
Admisyon
Admission
Admission of patients
Admisión de pacientes
Aksèpte moun ki malad
Admission de patients
Adnexa
Anejo(a)s
Ògann ajoute
Organe ajouté (e, es)
Adolescence
Adolescencia
Adolesans
Adolescence
Adolescent
Adolescente
Adolesan
Adolescent
Adrenal
Adrenal
Ki gen pou wè ak adrenalin
Adrénergique
Adrenaline
Adrenalina
Adrenalin
Adrénaline
Adrenocorticotropin
Adrenocorticotropina
Òmonn ki fè lòt òmonn mache
Adrénocorticotropine
Adult
Adulto(a)
Gran moun
Adulte
Adulterated
Adulterado(a)
Falsifye, fo
Falsifié(e)
Adulteration
Adulteración
Fose, falsifikasyon
Falsification
Advance
Adelanto
Ale mye, ap vanse pi devan
Avance, progrès
Adverse
Adverso(a)
Kontrè
Adverse, contraire
Adverse drug reaction, ADR
Reacción adversa a un medicamento; RAM
Move reyaksyon ak medikaman; RAM
Réaction adverse à un médicament, RAM
Adverse effect
Efecto adverso
Efè kontre
Effet adverse
Adverse effects
Efectos nocivos
Move efè
Effets nocifs
Advice; counsel
Consejo
Konsèy
Conseil
Advisable
Aconsejable
Ki pran konsèy
Conseillé(e)
Adynamia
Adinamia
Gwo feblès nan tout misk
Asthénie, adynamie
Aerobe
Aerobio
Ayewobi, òganis ki pa ka devlope si pa gen lè
Aérobie
Aerogastria
Aerogastria
Gaz nan vant
Aérogastrie
Aerophagia
Aerofagia
Vale lè
Aérophagie
Aerosol; spray
Aerosol
Patikil ki nan gaz la
Aérosol
Afebrile
Afebril
Ki pa gen lafyèv
Sans fièvre
Affected by a heart condition
Afectado del corazón
Soufri kè
Affecté au cœur
Affected by AIDS
Afectados por el SIDA
Ki gen SIDA
Affectés par le SIDA
Affection; condition; disease
Afección
Afeksyon
Affection
Afferent
Aferente
Ki vin pou li
Afférent
Affinity
Afinidad
Afinite, ki gen relasyon ak lòt
Affinité
Affliction; grief
Aflicción
Gwo lapenn
Affliction
Afternoon; early evening
Tarde
Ta, apre midi
Tard, après midi
Against
Contra
Kont
Contre
Agalorrhea
Agalorrea
Manke lèt ou pa gen lèt ou lèt la fini nan tete
Agalactie
Age
Edad
Laj
Age
Age, to
Envejecer
Vyeyi
Vieillir
Agenesis
Agenesia
Ògan ki sispan devlope
Agénésie
Agent
Agente
Ajan
Agent
Agglutination
Aglutinación
Kaye
Agglutination
Agglutinogen
Aglutinógeno
Aglitinojèn
Agglutinogène
Aggressive
Agresivo(a)
Agresif
Agressif (ve)
Agitate, to; shake, to
Agitar
Ajite
Agiter
Agranulocytosis
Agranulocitosis
Disparisyon globil blan
Agranulocytose
Agree, to
Acordar
Vin dakò
Accorder
Agreement
Acuerdo
Akò
Accord
Ahead
Adelante
Annavan, devan
En avant, progresser
AIDS
SIDA
SIDA
SIDA
Air
Aire

Air
Alarm
Alarma
Alam
Alarme
Alarming
Alarmante
Ki mete nou sou lekiviv
Alarmant, inquiétant
Albino
Albino
Albinòs
Albinos
Albumin
Albúmina
Albimin, sistans òganik
Albumine
Albuminuria
Albuminuria
Pwoteyin nan pipi
Albuminurie
Alcohol
Alcohol
Alkòl
Alcool
Alcoholic
Alcohólico
Tafyatè
Alcoolique
Alcoholism
Alcoholismo
Abitid bwè tafya
Alcoolisme
Aldosterone
Aldosterona
Aldosteronn, òmonn ki aji nan ren
Aldostérone
Alert
Alerta
Sou lekiviv
Alerte
Algia
Algia
Doulè
Algie
Algorhithm
Algoritmo
Algorit, operasyon matematik
Algorithme
Alive
Vivo(a)
Vivan
Vivant (e)
Alkaloid
Alcaloide
Alkaloyid, yon konpoze òganik
Alcaloïde
Alkalosis
Alcalosis
Alkaloz
Alcalose
All
Todo
Tout
Tout
Allantois
Alantoides
Alanntoyd
Allantoïdes
Allergen
Alérgeno
Alèjèn, ki bay alèji
Allergène
Allergic
Alérgico
Alèjik, fè alèji
Allergique
Allergist
Alergista
Espesyalis nan alèji
Allergologiste
Allergy
Alergia
Alèji
Allergie
Alleviate
Aliviar
Soulaje
Soulager
Alleviate pain
Aliviar el dolor
Soulajman doulè
Soulagement de la douleur
Alone; only
Solo(a)
Sèl
Seul (e)
Alopecia
Alopecia
Pèdi cheve
Alopécie
Alpha fetoprotein
Alfafetoproteina
Yon pwoteyin ki nan yon ti bebe nan vant manman li men ki ka parèt nan moun ki gen sèten maladi tou
Alpha fœto- protéine
Alter; modify
Alterar
Modifye, chanje
Altérer, modifier, changer,troubler
Alternative
Alternativa
Chwa, altènatif
Alternative
Alveolar
Alveolar
Alveyolè
Alvéolaire
Alveolitis
Alveolitis
Enflamasyon alveyòl
Alvéolite
Alveolus
Alvéolo
Alveyòl, kavite nan zòn pomon
Alvéole
Always
Siempre
Toujou
Toujours
Amalgam
Amalgama
Amalgam, plombe
Amalgame
Amaurosis
Amaurosis
Pèdi vizyon sanzatann
Amaurose
Amblyopia
Amblyopia
Anbliyopi, bès vizyon
Amblyopie
Ambulance
Ambulancia
Anbilans
Ambulance
Ambulatory
Ambulatorio
Ki kapab deplace, ki ka mache
Ambulatoire, dispensaire
Ambulatory care
Cuidado ambulatorio
Swen san entennen lopital
Soin ambulatoire
Ameba
Ameba
Amib, vè, parazit
Amibe
Amebiasis
Amebiasis
Amebyaz, maladi vè
Amibiase
Amenorreha
Amenorrea
Pa gen règ
Aménorrhée
Ametropia
Ametropía
Ametwopi
Amétropie
Amino acids
Aminoácidos
Aminoasid, sistans chimik
Aminoacides
Amino acids, Essential
Aminoácidos esenciales
Aminoasid esansyèl
Aminoacides essentiels
Amnesia
Amnesia
Pèt memwa
Amnésie
Amnesiac
Amnésico
Ki pèdi memwa
Amnésique
Amniocentesis
Amniocentesis
Egzamen likid ki nan vant fi ansent
Amniocentèse
Amnios
Amnios
Kouch ki pi pre ki kouvri ti bebe nan vant(Amnios)
Amnios
Amniotic
Amniótico(a)
Amniotik, likid ki nan amnios
Amniotique
Amniotic fluid
Líquido amniótico
Likid nan vant fi ansent
Liquide amniotique
Amoebic dysentery
Disentería amebiana
Dyare ak san akoz amib yo
Dysenterie amibienne
Amphetamine
Anfetamina
Anfètamin, medikaman
Amphétamine
Ampicilin
Ampicilina
Anpisilin, antibiotik
Ampicilline
Amputate
Amputar
Koupe yon pati nan kò
Amputer
Amputation
Amputación
Lè yo koupe yon pati nan kò a
Amputation
Amylase
Amilasa
Amilaz, eleman chimik nan san
Amylase
Anabolic
Anabólizante
Anabolizan
Anabolisant
Anaerobic
Anaerobio
Anayewobi, ki pa gen lè
Anaérobie
Anaerobiosis
Anaerobiosis
Anayerobyoz
Anaérobiose
Anal
Anal
Nan tou deyè (bounda)
Anal
Analgesia
Analgesia
Ki fè doulè pase
Analgésie
Analgesic
Analgésicos
Analjezik
Analgésique
Analogic
Análogo(a)
Ki sanble
Analogue
Analysis
Análisis
Analiz, tès
Analyse
Analyze
Analizar
Analize, egzaminen
Analyser
Anaphylactic
Anafiláctico(a)
Ki gen pou wè ak anafilaksi
Anaphylactique
Anaphylactic shock
Choque anafiláctico
Chòk anafilaktik, chòk akoz yon sistans ki antre nan kò a
Choc anaphylactique
Anaphylaxis
Anafilaxia
Anafilaksi, sansibilite pou yon sistans
Anaphylaxie
Anasarca
Anasarca
Enflamasyon toupatou
Anasarque
Anastomosis
Anastomosis
Anastomoz, kole de tib nan kò ansanm
Anastomose
Anatomic
Anejos del ojo
Ki gen pou wè ak anatomi
Anatomique
Anatomy
Anatomía
Anatomi, syans ki etidye kò moun, zanimo ak plant
Anatomie
Androgenous
Anatómico(a)
Androjèn, òmonn gason
Androgène
Androgenous
Andrógeno
Androjèn, òmonn gason
Androgène
Anemia
Anemia
Anemi, manke fè nan san
Anémie
Anemia, Sickle cell
Siclemia (anemia falciforme)
Anemi falsifòm
Anémie falciforme
Anemic
Anémico
Ki fè anemi, manke globil wouj nan san
Anémique, anémié
Anencephaly
Anencéfalo
Ki pa gen sèvo
Anencéphale
Anergy
Anergia
Ki pa reyaji ankò ak yon pwodwi
Anergie
Anesthesia
Anestesia
Anestezi
Anesthésie
Anesthesiologist
Anestesista
Moun ki bay anestezi
Anesthésiste
Anesthetic
Anestésico
Pwodwi ki fè dòmi
Anesthésique
Anesthetize
Anestesiar
Andòmi
Anesthésier
Aneurysm
Aneurisma
Anevris, yon venn ki gonfle
Anévrisme
Angina
Angina
Kè sere
Angine
Angina pectoris
Angina de pecho
Pwatrin sere
Angine de poitrine
Angina, unstable
Angina inestable
Pwatrin sere ki pa estab
Angine instable
Angioedema
Angioedema
Timè toupatou nan anjyom
Angio oedème
Angiography
Angiografia
Radyografi veso yo
Angiographie
Angioma
Angioma
Anjyom, timè
Angiome
Angioplasty
Angioplastia
Chiriji plastik veso yo
Angioplastie
Angiospasm
Vasoespasmo
Kontraksyon veso san
Vasospasme
Angitis
Angiitis; Angitis
Enflamasyon veso yo
Angéite
Animal
Animal
Zannimo, bèt
Animal
Anisocoria
Anisocoria
Nwaje ki pa menm gwosè
Aniscorie
Ankle
Tobillo
Cheviy
Cheville
Ankylosed
Anquilosamiento
Pa kapab bouje
Ankylosé
Ankylosis
Anquilosis
Jwenti ki rèd, ki pa ka bouje
Ankylose
Anorexia
Anorexia
Pèt apeti, manke apeti
Anorexie
Anosmia
Anosmia
Pa gen sans santi
Anosmie
Anovulatory
Anovulación
Ki senyen san ovilasyon
Anovulatoire
Anoxia
Anoxia
Pa gen oksijenn nan tisi yo
Anoxie
Antacid
Antiácido
Antiasid, kont asid
Antiacide
Antagonism
Antagonismo
Opozisyon
Antagonisme
Antecubital
Antecubital
Pati avan bra a
Ante cubital
Anterior
Anterior
Avan
Antérieur
Anterior fontanel
Fontanela anterior
Espas katilaj nan sèvo devan
Fontanelle antérieure
Anthelmintic
Antihelmíntico(a)
Kont vè, kont parazit
Antihelminthique
Anthrax
Antrax
Antraks, maladi chabon
Anthrax
Anti-allergic
Antialérgico
Kont alèji
Antiallergique
Anti-asthmatic
Antiasmático
Kont opresyon
Antiasthmatique
Anti-cancer
Anticanceroso
Kont kansè
Anticancéreux
Anti-diarrhea
Antidiarreico(a)
Kont dyare, kont vant mennen
Anti diarrhéique
Anti-flu
Anticatarral
Kont grip
Antigrippal
Anti-flu medication with paracetamol
Kogrip
Medikaman kont grip ki gen parasetamòl
Médicament contra la grippeavec paracétamol
Anti-inflamatory
Antinflamatorio
Antienflamatwa
Anti inflammatoire
Anti-motion sickness
Antimareo
Kont lawouli
Contre le mal de mer
Anti-polio
Antipoliomelítico
Kont polyo
Antipoliomyélitique
Antiarrhythmic
Antiarrítmico(a)
Kont aritmi
Anti arythmique
Antibacterial
Antibacteriano
Kont mikwòb
Antimicrobien
Antibiogram
Antibiograma
Antibiyogram, egzamen bacteriolojik
Antibiogramme
Antibiotic
Antibiótico
Antibiyotik
Antibiotique
Antibody
Anticuerpo
Antikò
Anticorps
Anticoagulant
Anticoagulante
Kont san kaye
Anticoagulant
Anticonvulsive
Anticonvulsivo(a)
Kont kriz
Anti convulsif (ve)
Antidepressant
Antidepresivo
Kont depresyon
Anti dépressif
Antidote
Antídoto
Antidòt
Antidote
Antiemetic
Antiemético
Medikaman kont vomisman
Antiémétique
Antifungal
Antifúngico(a)
Kont chanpiyon
Antifongique
Antigen
Antígeno
Antijèn
Antigène
Antihistamine
Antihistamínico
Kont alèji
Antihistaminique
Antihypertensive
Antihipertensivo(a)
Kont tansyon
Anti hypertenseur (se)
Antimigrainous
Antineurálgico
Kont gwo maltèt
Antimigraineux
Antineoplastic
Antineoplásico(a)
Medikaman ki touye ou kontwole selil kansè
Antinéoplasique
Antiparasitic
Antiparasitario
Kont parazit
Antiparasitaire
Antiplatelet
Antiagregante plaqueterio
Solisyon plakèt nan venn
Antiagrégant plaquettaire
Antipyretic
Antipirético(a)
Kont lafyèv
Antipyrétique
Antiretroviral
Antirretroviral
Ki aji sou viris, ARN
Antirétroviral
Antisepsis
Antisepsia
Jan pou evite enfeksyon
Antisepsie
Antiseptic
Antiséptico(a)
Medikaman kont enfeksyon
Antiseptique
Antispasmodic
Antiespasmódico(a)
Kont espasm
Antispasmodique
Antitoxin
Antitoxina
Kont toksin
Antitoxine
Antituberculous
Antituberculoso
Kont tibèkiloz
Antituberculeux
Antivariolic
Antivariólico
Kont la varyòl
Antivariolique
Antiviral
Antiviral antivírico(a)
Kont viris
Antiviral
Antiviral
Antivirus
Kont viris
Antivirus
Anuria
Anuria; Anuresis
Pa ka pipi
Anurie
Anus
Ano
Tou deyè (bounda)
Anus
Anvil; incus
Yungue
Ti zo nan zòrèy
Enclume
Anxiety
Angustia
Angwas
Angoisse
Anxiety
Ansiedad
Enkyetid, anksyete
Anxiété
Anxious
Ansioso
Enkyet
Anxieux
Anxious; uneasy
Intranquilo(a)
Ki pa trankil
Agité(e)
Aorta
Aorta
Awòt
Aorte
Aortic
Aórtico(a)
Ki gen pou wè ak awòt
Aortique
Aphasia
Afasia
Ki pa kapab pale ou konpran pawòl
Aphasie
Aphonia; loss of voice
Afonía
Kap pèdi vwa
Aphonie
Aphonic
Afónico(a)
Ki fè gen vwa
Aphone
Aphrodisiac
Afrodisiaco(a)
Ki fè ou anvi sèks (fè bagay)
Aphrodisiaque
Aphtha; small ulcer
Afta
Ilsè nan bouch
Aphte
Apicectomy
Apicectomía
Koupe bout rasin yon dan
Apicectomie
Aplasia
Aplasia
Tisi ki pa devlope
Aplasie
Apnea
Apnea
Souf ki rete yon ti moman
Apnée
Aponeurosis
Aponeurosis
Tisi ki mare zo ak misk
Aponévrose
Apophysis
Apófisis
Apofiz
Apophyse
Apoplexy
Apoplejía
Apopleksi
Apoplexie
Apoplexy
Ictus
Pèt konesans sibit akoz yon emoraji nan sèvo
Apoplexie
Apoplexy, embolic
Ictus hembólico
Anboli ak pèt konesans sibit
Apoplexie embolique
Apoplexy, hemorrhagic
Ictus hemorrágico
Kriz ak emoraji
Apoplexie hémorragique
Appearance
Apariencia
Aparans, sa li sanble
Apparence
Appearance; features
Fisonomía
Fòm figi
Physionomie
Appendicitis
Apendicitis
Apendisit
Appendicite
Appendix
Apéndice
Apendis
Appendice
Appetite
Apetito
Apeti
Appétit
Applicator
Aplicador
Aplikatè
Applicateur
Apply
Aplicar
Aplike, mete
Appliquer
Appropriate
Apropiado(a)
Ki bon, ki ale ave l
Approprié(e)
Approximately
Aproximadamente
Plizoumwen
Approximativement
Aqueous
Solución acuosa
Solisyon dlo
Solution aqueuse
Aqueous humor
Humor acuoso
Likid nan kò ki dlo
Humeur aqueuse
Arbovirus
Arbovirus
Kalite viris ou pran nan piki marengwen
Arbovirus
ARDS
Síndrome de difucultad respiratorio
Sendròm ki gen pou wè ak difikilte pou respire
Syndrome respiratoire
Areflexia
Arreflexia
Ki pa gen reflèks
Absence de réflexe
Areola
Areola
Wonn ki sèkle pwent tete a
Aréole
Areola (women) / nipple (men); baby bottle/pacifier
Mamila
Pwent tete
Mamelon
Arm
Brazo
Bra
Bras
Armpit
Axila
Anbabra
Aisselle
Armpit; axilla
Sobaco, axila
Anbabra
aisselle
Arrest (as in cardiac or respiratory arrest)
Paro
Rete
Arrêt
Arrest, cardiac
Paro cardíaco
Kè rete
Arrêt cardiaque
Arrest, respiratory
Paro respiratorio
Sispan respire
Arrêt respiratoire
Arrhythmia
Arritmia
Batman kè ki pa regilye
Arythmie
Arteriosclerosis
Arterioscleriosis
Lè mi gwo venn yo vin di
Artériosclérose
Artery
Arteria
Gwo venn
Artère
Arthralgia
Artralgia
Doulè nan jwenti
Arthralgie
Arthritic
Artrítico(a)
Ki gen atrit
Arthritique
Arthritis
Artritis
Atrit
Arthrite
Arthroscopy
Artroscopía
Egzamen ak yon aparèy pou gade jwenti yo
Arthroscopie
Arthrosis
Artrosis
Pwoblèm nan jwenti tankou jenou
Arthrose
Articular capsule
Cápsula articular
Kapsil jwenti
Capsule articulaire
Artificial
Artificial
Atifisyèl
Artificiel
Ascariasis
Ascariasis
Enfeksyon nan trip akoz yon vè
Ascaridiase
Ascariasis
Ascariasis
Ki gen vè askaris
Ascaridiose
Ascendance
Ascendencia
Asandans, orijin
Ascendance
Ascites
Ascitis
Lè gen dlo ki monte nan yon espas ki nan vant la
Ascite
Ascorbic acid
Ácido ascórbico
Asid askòbik (vitaminC)
Acide ascorbique
Asepsis
Asepsia
Pa gen ankenn mikwòb
Asepsie
Aseptic
Aséptico
Ki pa gen mikwòb
Aseptique
Asexual chromosome
Cromosoma autonómico
Kromozòm òdine ki pa seksyèl
Chromosome asexuel
Asphyxia
Asfixia
Toufman, etoufman
Étouffement
Asphyxiate
Asfixiar
Toufe
Étouffer
Aspirate
Aspirar
Aspire
Aspirer
Aspiration
Aspiración
Aspire, wete larimm ak flèm
Aspiration
Aspirin
Aspirina
Aspirin
Aspirine
Assist
Atender
Swayen
Soigner
Assist; attend
Asistir
Bay swen
Assister
Assistance
Asistencia
Swen, asistans
Assistance
Assistant
Auxiliar
Oksilyè, ed
Aide
Association
Asociación
Asosyasyon
Association
Asthenia
Astenia
Manke fòs, fèb
Asthénie
Asthma
Asma
Opresyon
Asthme
Asthmatic
Asmático
Asmatik, moun ki fè opresyon
Asthmatique
Astigmatism
Astigmatismo
Defo nan je
Astigmatisme
Astringent
Astringente
Kap sere
Astringent
Asylum; psychiatric hospital
Manicomio
Azil moun fou
Asile des aliénés
Asymmetrical
Asimétrico(a)
Ki pa parèy
Asymétrique
Asymptomatic
Asintomático
Ki pa gen okenn siy, okenn sentòm
Asymptomatique
Ataxia
Ataxia
Manke kòdinasyon nan mouvman
Ataxie
Atelactasis
Atelectasia
Degonfle
Atélectasie
Atheroma
Ateroma
Depo grès nan yon atè
Athérome
Athetosis
Atetosis
Mouvman nan manm ak dòt kote san fè eksprè
Athétose
Atomizer
Atomizador
Aparèy pou voye likid ou poud fen
Atomiseur
Atresia
Atresia
Tou bouche
Atrésie
Atrial fibrillation
Fibrilación auricular
Fibrilasyon nan zòrèyèt kè
Fibrillation auriculaire
Atrial flutter
Flúter auricular
Batman kè ki akselere nan orikilè kè
Tachycardie auriculaire
Atrioventricular
Atrioventricular
Won fibre epè nan kè
Atrioventriculaire
Atrophy
Atrofia
Atwofi
Atrophie
Atropine
Atropina
Atwopin
Atropine
Attack
Ataque
Atak, kriz
Crise
Attack, Heart, to have a
Sufrir un ataque al corazón
Gen yon kriz kadyak
Avoir une crise cardiaque
Attendent; assistant
Asistente
Sekretè
Assistant
Auditory
Auditivo
Oditif, ki gen pou wè ak zòrèy
Auditif
Aunt
Tía
Matant
Tante
Aura
Aura
Rèl ou santiman dwòl anvan yon kriz malkadi
Aura
Aural
Aural
Ki gen pou wè ak rèl anvan yon kriz malkadi
Relatif à l’aura
Auricle (of external ear)
Pabellón de la oreja
Fèy zòrèy
Pavillon de l´oreille
Auricular
Auricular
Ki gen pou wè ak zòrèy
Auriculaire
Auscultate
Auscultar
Sonde
Ausculter
Auscultation
Auscultación
Oskiltasyon
Auscultation
Auto-immune
Auto-immune
Pwodiksyon antikò
Auto-immune
Automatism
Automatismo
Sa ki otomatik
Automatisme
Autonomous
Autónomo(a)
Otonom, pou kont ou
Autonome
Autopsy
Autopsia
Otopsi
Autopsie
Autopsy
Necropsia
Otopsi
Nécropsie
Autosomatic
Autosómico
Kwomozòm ki pa seksyèl
Autosome
Availability
Disponibilidad
Disponibilite
Disponibilité
Avitaminosis
Avitaminosis
Manke vitamin
Avitaminose
Avitaminosis
Hipovitaminosis
Pa gen ase vitamin
Hypovitaminose
Awake
Despierto(a)
Reveye
Eveillé
Axon
Axón
Pwolonjman yon selil
Axone
Azoospermia
Azoospermia
Pa gen espèmatozoyid
Azoospermie
Azotemia
Azotemia
Twòp azòt nan san
Azotémie