Hesperian Health Guides

Ki jan pou bay swen nan ka dijans apre foskouch oswa avòtman

Nan chapit sa:

De pi gwo pwoblèm fi konn genyen apre foskouch oswa avòtman se senyen twòp epi enfeksyon.

Enfeksyon ka rive poutèt rezon sa yo:

 • Rès dechè gwosès la rete anndan matris fi a apre foskouch la oswa avòtman an (gade paj anba a).
 • Mikwòb antre anndan matris la pandan avòtman an, lè yon bagay ki pa esterilize te antre anndan matris la. Gade paj 409 pou plis enfòmasyon sou enfeksyon.
See more about infection.
MW Ch22 Page 406-2.png


Li ka senyen twòp poutèt rezon sa yo:

 • Rès dechè gwosès la toujou anndan matris fi a apre yon foskouch oswa avòtman.
MW Ch22 Page 406-1.png
 • Yon zouti te blese matris la oswa vajen an pandan yon avòtman.
 • Matris la enfekte.
MW Ch22 Page 406-3.png

ATANSYON!   Si yon fi ap bay anpil san oswa li gen yon enfeksyon grav, li ka antre nan eta chòk oswa li ka menm mouri. Mennen l lopital rapid.


Si w te jwenn fòmasyon sou ki jan pou ede fi apre yon avòtman ki mal fèt oswa apre yon foskouch, ou ka ba l asistans ou menm.

Avòtman ki enkonplè (dechè gwosès la rete anndan matris la)

Avòtman ki enkonplè se yon gwo rezon ki lakòz pèt san ak enfeksyon. San an ak enfeksyon an pap kanpe toutotan tout rès dechè gwosès la pa soti nan matris la.

tissue on the cervix, seen through a speculum.
Dechè gwosès la oswa san ka soti nan kòl matris la
 • Rès gwosès la ap tonbe sot nan matris la. Si w fe yon egzamen basen ou gendwa wè moso chè k ap soti nan kòl matris la oswa ou ka santi matris la toujou gwo paske li gen matyè anndan l toujou.
 • Enfeksyon. Fi a ka gen lafyèv, vajen l ka gen move sant, oswa li ka gen doulè nan vant.
 • Anpil san ap soti nan vajen an.

Tretman pou avòtman ki enkonplè

Gen plizyè fason pou netwaye matris la apre yon avòtman ki enkonplè. Nan liv sa a, nou esplike kòman pou itilize:

 • Ponp aspiratè (kitaj)
 • Medikaman
 • Pens oswa lòt mwayen pou retire rès gwosès la nan kòl matris la, si w pa ka itilize 2 premye metòd yo.

Pomp aspiratè (kitaj)

MW Ch22 Page 407-2.png
Sereng ak kanil pou pomp aspiratè a.

Pi bon tretman pou avòtman ki enkonplè se itilize yon ponp aspiratè pou netwaye matris la (gade Chapit 23). Menmsi jeneralman ponp lan pa danjere pou itilize sèlman pandan 3 premye mwa gwosès yo, li vo lapèn pou w eseye sèvi avè l apre 3 mwa si yon fi fè yon avòtman ki enkonplè.

Trete avòtman ki enkonplè avèk medikaman

Gen 2 medikaman ki ka ede netwaye matris la apre yon avòtman ki enkonplè: “misoprostol” ak “ergometrine”. Ou ka bay “misoprostol” nan bouch oswa anndan twou dèyè a. Li fè matris la kontrakte epi li pouse tout rès dechè gwosès la deyò. Li pi bon pou sèvi ak medikaman sa lè fi a ka jwenn swen dijans, tankou kitaj, paske medikaman an ka fè l bay anpil san, epi li pa toujou fin netwaye matris la nèt. “Ergometrine” se yon lòt medikaman ki lakòz kontraksyon, ou ka bay li kòm konprime oswa piki.


Pou netwaye matris la apre yon avòtman enkonplè
MW Ch22 Page 408-1.png
MW Ch22 Page 408-2.png
Pou yon gwosès mwens pase 13 semèn
 • Bay 600 mikwogram (mkg) “misoprostol”

nan bouch yon sèl fwa
Oswa
 • Bay 400 mikwogram (mkg) “misoprostol”
Fi a dwe mete konprime yo bò chak machwè oswa anba lang li jiskaske yo fin fonn, apre sa pou l vale yo
Pou yon foskouch kenbe mwens pase 13 semèn
 • Bay 600 mikwogram (mkg) “misoprostol”
fonn tou dousman anba lang lan, chak 3 èdtan jiskaske avòtman an fini
Oswa
 • Bay 800 mikwogram (mkg) “misoprostol”
fonn tou dousman anba lang lan, chak 3 èdtan jiskaske avòtman an fini
Pou yon gwosès 13 semèn oswa plis
 • Bay 400 mikwogram (mkg) “misoprostol”
fonn tou dousman anba lang lan, chak 3 èdtan jiskaske avòtman an fini
Pou yon foskouch kenbe nan 13 semèn oswa plis
 • Bay 400 mikwogram (mkg) “misoprostol”
pou fonn anba lang oswa nan vajen an, chak 4 a 6 èdtan jiskaske avòtman an fini
Pa sèvi ak misoprostol nan vajen an si fanm nan ap senyen nan vajen li. Si li ap senyen nan vajen li, bay misoprostol nan bouch oswa anba lang.

Lè yo itilize “misoprostol” pou tèmine yon gwosès
Yo konn itilize “Misoprostol”, jeneralman ansanm ak yon lòt medikaman ki rele “mifepristone”, pou tèmine yon gwosès nan 3 premye mwa yo. Piske “misoprostol” disponib nan famasi epi li pa chè, gen fi ki ititlize l sèlman pou yo fè avòtman.

Li enpòtan anpil pou gen swen sante dijans disponib lè yon moun ap itilize “misoprostol” pou tèmine yon gwosès paske li ka lakòz anpil san koule, avòtman enkonplè, oswa lòt pwoblèm grav. Li ka pran plizyè èdtan oswa menm plizyè jou pou l fin netwaye matris la si se “misoprostol” sèlman yo itilize pou sa. Si l pa ka fin netwaye matris la nèt, fi a dwe chèche yon lòt moun pou fin netwaye matris la yon lòt fason.


MW Ch22 Page 408-3.png

Retire rès dechè gwosès ki nan kòl matris la

Si w pa ka sèvi ak ponp aspiratè, ou pa ka bay medikaman, epi ou pa ka jwenn yon lòt moun pou netwaye matris la, fè yon egzamen espekilòm epi chèche moso chè ak san kaye k ap soti nan kòl matris la. Itilize yon pens esterilize ki long pou w retire chè ak san kaye a. Fason sa a pa toujou efikas, men l pi bon pase pa fè anyen.

2 fingers being wrapped together in gauze.

Si w pa gen yon espekilòm men w konn ki jan pou w fè yon egzamen 2 men, lave men w byen epi mete gan plastik ki esterilize. Mete 2 dwèt nan vajen fi a pou w touche matris li. Pase dwèt ou atravè ouvèti kòl matris la. Si w santi rès dechè ap soti anndan kòl matris la, eseye retire l dousman. Si l twò glise pou kenbe, vlope 2 dwèt ou ak twal gaz ki esterilize, oswa yon moso twal fen ki esterilize, epi eseye ankò. Li ka fè fi a mal, donk fè l byen dousman. Metòd sa pa efikas, men l pi bon pase pa fè anyen ditou.


ATANSYON!   Si w pa ka retire dechè gwosès ki rete apre yon avòtman ki enkonplè a, ou dwe mennen l lopital menm kote a pou rès dechè gwosès la ka soti. Pandan w sou wout lopital la, bay fi a tretman pou enfeksyon, epi siveye pou wè si l ap antre nan eta chòk.


MW Ch22 Page 409-2.png
Apre w fin retire rès dechè gwosès la:

Enfeksyon

Yon fi ki gen enfeksyon nan matris an danje. Enfeksyon an ka lakòz matris la blese, epi li ka pwopaje nan san an (sepsis). Sepsis trè danjere, e li ka lakòz chòk ak lanmò. Pi souvan medam yo trape enfeksyon apre avòtman kote yo te itilize zouti ki pa t esterilize, oswa apre foskouch oubyen avòtman ki enkonplè. Men, menm yon avòtman ki te byen fèt ka lakòz enfeksyon kèk fwa.

 • Tanperati kò l wo: plis pase 38º C (100.4º F).
 • Kè l bat vit: plis pase 100 fwa pa minit.
 • Li gen frison epi kò l ap tranble.
 • Vant li anfle, li di, oswa li fè l mal.
 • Gen yon likid k ap soti nan vajen an ki gen move sant.
 • Li santi l malad oswa fèb.

Pou ede yon fi ki gen yon enfeksyon

MW Ch22 Page 410-1.png


Pou trete enfeksyon
MW Ch22 Page 410-3.png
MW Ch22 Page 410-2.png
Mennen l lopital. Sou wout la, bay remèd sa yo. Pou tout enfòmasyon sou remèd sa yo, gade paj Medikaman.
 • Bay yon piki 2 gram (g) “ampicillin”

  Epi
nan mis, apre sa ba li 1 g, 4 fwa pa jou
 • Bay yon piki 80 miligram (mg) “gentamicin” oswa 5 mg pou chak kilogram fi a peze

  Epi
nan mis, 3 fwa pa jou
 • Bay 500 mg “metronidazole”
nan bouch, 3 fwa pa jou
Lè siy enfeksyon yo disparèt depi 48 èdtan, sispann ba li antibyotik sa yo. Ansuit, kòmanse ba li konprime “doxycycline”.
Lè siy yo disparèt depi 48 èdtan
 • Bay 100 mg “doxycycline”

  Epi
nan bouch, 2 fwa pa jou pandan 10 jou
 • Bay 500 mg “ampicillin”

nan bouch, 2 fwa pa jou pandan 10 jou

Tetanòs

Avòtman ki danjere ka lakòz tetanòs, ki se yon kalite enfeksyon.

MW Ch22 Page 411-1.png

Fi ki pa t pran vaksen kont tetanòs gen anpil chans pou yo tonbe malad epi pou yo menm mouri ak enfeksyon tetanòs si nenpòt zouti ki pa esterilize te antre nan matris yo pandan yon avòtman.

Si yon fi te sibi yon avòtman ki mal fèt, epi sanble li pa t vaksine kont tetanòs pandan 10 an ki sot pase yo, ba l yon piki kont tetanòs imedyatman.

Pou pwoteje kont enfeksyon tetanòs
MW Ch22 Page 411-2.png
 • Bay yon vaksen ki gen 1500 Inite antitoksin tetanòs (“tetanus antitoxin”)

  Epi
nan mis
 • Bay yon vaksen 0.5 mililit (ml) “tetanus toksoid”
nan mis
Siy tetanò
MW Ch22 Page 411-3.png
 • Tèt fè mal
 • Difikilte pou vale
 • Kou rèd
 • Machwè k ap fè mouvman pou kò l
 • Kò rèd
 • Mis k ap fè kontraksyon ki fè mal
 • Kriz tonbe


Siy enfeksyon tetanòs yo ka kòmanse plizyè semèn apre fi a trape enfeksyon an.

Si yon fi gen tetanòs, mennen l lopital menm kote a. Pandan nou sou wout, mete l kouche sou kote, fè l rete byen kal, epi pa kite limyè/klète frape l.

Tout fi dwe vaksine pou anpeche yo trape tetanòs.

Senyen

Apre yon foskouch oswa yon avòtman, li nòmal pou san kontinye koule menm kantite ak lè fi a gen règ li. Kèk fi konn gen yon ti kantite san ki kontinye koule jiska 2 semèn. Apre yon 2 jou, san an sipoze pi nwa, li pa dwe wouj vif. Li pa nòmal pou yon fi bay plis san pase sa, e li ka danjere. Si yon fi bay anpil san apre yon avòtman, sitou si san an wouj vif epi li pa gen anpil san kaye ladan l, sa vle di se san fre k ap koule a. Fi a an danje; fòk san an rete. Si l kontinye bay san, li ka antre nan eta chòk e li ka menm mouri. Apre yon foskouch oswa yon avòtman, li nòmal pou san kontinye koule menm kantite ak lè fi a gen règ li. Kèk fi konn gen yon ti kantite san ki kontinye koule jiska 2 semèn. Apre yon 2 jou, san an sipoze pi nwa, li pa dwe wouj vif. Li pa nòmal pou yon fi bay plis san pase sa, e li ka danjere. Si yon fi bay anpil san apre yon avòtman, sitou si san an wouj vif epi li pa gen anpil san kaye ladan l, sa vle di se san fre k ap koule a. Fi a an danje; fòk san an rete. Si l kontinye bay san, li ka antre nan eta chòk e li ka menm mouri.

Fi bay twòp san apre yon avòtman oswa foskouch poutèt rezon sa yo:

 • Matris la pa ratresi jan l dwe fè sa.
 • Rès dechè gwosès la rete nan matris la.
 • Fi a blese pa anndan.

Yon fi ka ede tèt li si l ap bay anpil san

MW Ch22 Page 412-1.png

Si yon fi ap bay san epi li pa gen pèsonn ki pou ede l, li ka eseye rete san an poukont li. Li pwobab pou metòd sa a pa sifi pou rete san an nèt, men li ka ralanti l.

Pandan fi a kouche oswa li akoupi, se pou l fwote anba vant lan byen fò pou matris la ka vin ratresi. Si gen rès dechè gwosès la nan matris li, li ka pouse l deyò menm jan ak lè l ap poupou, oswa menm jan ak lè l ap pouse yon pitit.

Ki j an pou w ede yon fi k ap bay san

 1. Netwaye matris la pou san an ka rete.
  a health worker speaking to a woman who lies on an exam table.
  Mwen bezwen netwaye matris la pou san an ka rete. Li pap pran anpil tan.
 2. MW Ch22 Page 413-1.png
 3. Fwote matris li tanzantan jiskaske l vin di pou san an ak rès dechè yo ka soti.
 4. Verifye si fi a fè enfeksyon.
 5. Veye fi a pou siy ki endike li nan eta chòk.

Blese anndan kò a

Si yon fi blese pa anndan pandan yon avòtman, pi souvan se akoz yon zouti file ki te fè yon twou nan matris li. Anmenmtan, zouti a te ka blese lòt ògàn anndan kò fi a, tankou ovè yo, trip yo, oswa vesi a.

Lè yon fi blese anndan, li gendwa ap senyen pa anndan vant li san w pa wè sa. Oubyen tou, li ka gen san k ap soti nan vajen l ou ka wè.

 • Vant lan rèd, li di, epi li pa fè bri anndan (tankou son gaz konn fè a).
MW Ch22 Page 413-2.png
 • Gwo doulè oswa lakranp nan vant.
 • Fyèv, frison, oswa l ap tranble.
 • Noze ak vomisman.
 • Doulè nan youn oswa nan toude zepòl.
 • Chòk.

ATANSYON!   Nenpòt fi ki blese pa anndan dwe al lopital oswa yon sant medikal imedyatman pou l fè operasyon. Si l pa fè operasyon, li ka mouri.

MW Ch22 Page 413-3.png

Pandan nou sou wout lopital la, bay fi a tretman pou chòk, men pa ba l okenn manje oswa likid nan bouch. (Pa gen pwoblèm si w ba l medikaman nan bouch avèk yon ti dlo pou l ka vale medikaman an.)

Chòk

Si yon fi fè yon enfeksyon grav oswa l ap bay anpil san, li ka antre nan eta chòk.

 • Li santi l ap dekonpoze, li gen tèt vire, li fèb, oubyen lespri l bouye.
 • Li blèm epi swè l frèt.
 • Batman kè l rapid: plis pase 100 fwa pa minit.
 • Souf li wo e rapid.
 • Tansyon li kontinye ap desann.
 • Pafwa li pèdi konesans.

Mennen l lopital rapid. Ou dwe trete l pou chòk anvan an pou l pa mouri. Apre sa ou ka suiv direksyon ki nan kòmansman chapit sa pou w ka rete san an oswa enfeksyon an.

MW Ch22 Page 414-1.png

Pandan w sou wout lopital la:

 • Fè fi a kouche avèk pye l pi wo pase tèt li, epi vire tèt li sou yon bò.
 • Ba l likid. Si l gen konesans, li ka bwè dlo oswa sewòm oral. Si l pèdi konesans, ou ka ba li likid nan dèyè, oswa sewòm nan venn.
MW Ch22 Page 414-2.png
 • Si l pèdi konesans, pa ba l anyen nan bouch, ni medikaman, ni likid, ni manje.


Nou te mete paj sa a ajou: 29 fev 2024