Hesperian Health Guides

Leksik “Sante pou tout moun”
T

Kreyòl
Español
Français
English
Ta, apre midi
Tarde
Tard, après midi
Afternoon; early evening
Tab
Tabla
Tableau
Table; Plank
Tabak
Tabaco
Tabac, cigare
Tobacco
Tabou
Tabú
Tabou
Taboo
Tach
Mancha
Tache
Stain; blemish
Tach
Mácula
Tache
Macule
Tach ki vin pi mal ki dejenere
Degeneración macular
Dégénérescence maculaire
Macular degeneration
Tach nan figi
Acné
Acné
Acne
Tach sou po
Cloasma
Chloasme
Chloasma
Tach sou po
Maculopapular
Maculopapulaire
Maculopapular
Tach wouj sou po ki gen pou wè ak yon trombositopeni
Púrpura trombocitopénica
Purpura trombotique trombocitopénique
Purpura; thrombocytopenic
Tafyatè
Alcohólico
Alcoolique
Alcoholic
Tafyatè
Borracho(a)
Ivrogne, soulard
Drunk
Takikadi, kè bat fò
Taquicardia
Tachycardie
Tachycardia
Takikadi, kè kap bat vit e fò
Taquiarritmia
Tachyarythmie
Tachyarrhythmia
Talamis, sistans gri
Tálamo
Thalamus
Thalamus
Talasemi, maladi ereditè
Talasemia
Thalassémie
Thalassemia
Talon
Talón
Talon
Heel
Talon achil, sèl pwen fèb
Talón de Aquiles
Talon d’Achille
Heel, Achilles
Tan
Tiempo
Temps
Time
Tan ant de mouvman
Tracto
Tractus
Tract
Tan apre akouchman
Puérperal
Puerpéral, (e, aux)
Puerperal
Tan de vi
Longevidad
Longévité
Longevity
Tan plizomwen 6 semenn apre akouchman
Puerperio
Suite de couches
Postpartum period
Tan pou repoze
Periodo de reposo
Période de repos
Rest period
Tan pou viv
Esperanza de vida
Espérance de vie
Life expectancy
Tan repo pou reprann fòs
Convalescencia
Convalescence
Convalescence
Tandans
Tendencia
Tendance
Trend
Tande
Oír
Entendre
Hear, to
Tandon
Tendón
Tendon
Tendon
Tandon achil
Tendón de Aquiles
Tendon d’Achille
Tendon, Achilles
Tanen
Tanino
Tannin
Tannin
Tankilizan
Tranquilizante
Tranquillisant
Tranquilizer
Tankou graj
Áspero(a)
Rugueux
Rough
Tankou yon pat
Pultáceo(a)
Pultacé(e)
Macerated
tanp
Sien
Tempe
Temple
Tanperati
Clima
Climat
Climate
Tanperati
Temperatura
Température
Temperature
Tanperati ba
Hipotermia
Hypothermie
Hypothermia
Tanperati kò a trè wo
Hiperpirexia, hipertermia
Hyperthermie
Hyperthermia
Tanperati nòmal
Normotermia
Qui a une température nor-male
Normothermia
Tansyon
Tensión
Tension
Tension; pressure
Tansyon ateriyèl
Presión arterial
Tension artérielle
Pressure, arterial
Tansyon ba
Hipotensión
Hypotension
Hypotension (low blood pressure)
Tansyon lè kè a kontrakte
Presión sanguínea sistólica
Pression sanguine systolique
Pressure, systolic blood
Tansyon nòmal
Normotenso(a)
Qui a une tension normale
Normotensive
Tansyon wo
Hipertensión
Hypertension
Hypertension (high blood pressure)
Tapi andan matris (iteris) la ki anfle
Endometritis
Endométrite
Endometritis
Tapi kè a anfle
Endocarditis
Endocardite
Endocarditis
Tapi kè a, kouch ki sou kè a
Endocardio
Endocarde
Endocardium
Tas, zo nan pye
Tarso
Tarse
Tarsus
Tay
Talla
Taille
Size (as in clothing); waist
Te
Infusión
Infusion
Infusion
Te

Thé
Tea
Teknik
Técnico(a)
Technique
Technician
Teknisyen ki fè tès yo
Analista
Technicien de laboratoire, laborantin
Lab technician
Teknisyen laboratwa
Técnico de laboratorio
Technicien de laboratoire
Laboratory Technician
Teknoliji
Tecnología
Technologie
Technology
Teknoloji medikal
Tecnología médica
Technologie médicale
Medical technology
Teksti
Textura
Texture
Texture
Tèmomèt
Termómetro
Thermomètre
Thermometer
Tenm
Timbre
Timbre
Timbre
Tenpan, nan zòrèy
Tímpano
Tympan
Eardrum; Tympanum
Teofilin, sistans
Teofilina
Théophylline
Theophylline
Terapetik
Terapéutico(a)
Thérapeutique
Therapeutic
Terapi
Terapia
Thérapie
Therapy
Teratom, timè
Teratoma
Tératome
Teratoma
Tès ki ge pou wè ak san
Análisis sanguíneo
Analyse sanguin
Blood analysis
Tès san
Análisis de sangre
Analyse du sang
Blood analysis
Tès san, egzamen san
Hemograma
Hémogramme
Hemogram
Tès sou manje
Análisis de alimentos
Analyse des aliments
Nutritional analysis
Tès, egzamen
Test
Test, examen
Test
Testikil (grenn) nan move pozisyon depi li nan vant manman li
Criptorquidia
Cryptorchidie
Cryptorchidy
Testosteronn, òmonn gason
Testosterona
Testostérone
Testosterone
Tèt
Cabeza
Tête
Head
Tèt
Testa
Tête
Head
Tèt fè mal
Cefalea
Céphalée
Cephalia
Tèt fè mal
Dolor de cabeza
Mal de tête
Headache
Tèt fè mal anpil
Jaqueca
Migraine
Migraine
Tèt gwosi
Macrocefalia
Macrocéphalie
Macrocephaly
Tèt vire, toudisman
Mareo
Vertige
Vertigo; sea sickness
Tèt vire, vètij, lawouli
Vértigo
Vertige
Vertigo
Tetanòs
Tétanos
Tétanos
Tetanus
Tete
Mama (seno)
Sein
Breast
Tete
Mamar
Téter
Suckle, to
Tete
Seno
Sein
Sinus; breast
Tete gason ki grandi twòp
Ginecomastia
Gynécomastie
Gynecomastia
Tetrasiklin, antibyotik
Tetraciclina
Tétracycline
Tetracycline
Teyorik
Teórico(a)
Théorique
Theoretical
Ti bakteri
Micobacteria
Micro-bactérie
Mycobacteria
Ti bebe fèk fèt
Neonato(a)
Nouveau-né (e)
Newborn
Ti bebe ki fèt anvan 9 mwa
Niño prematuro
Enfant prématuré
Infant, premature
Ti bebe nan tete
Lactante
Nourrisson
Nursing infant
Ti bebe nan vant
Feto
Fœtus
Fetus
Ti bèt
Insecto
Insecte
Insect
Ti bouton ki leve sou kò
Rash, Erupción cutánea
Rash, éruption cutanée
Rash, cutaneous eruption
Ti bwonch anfle
Bronquiolitis
Bronchite
Bronchiolitis
Ti diksyonè, Ti diksyonè de poch
Diccionario de bolsillo
Dictionnaire de poche
Pocket dictionary
Ti dwèt
Dedo meñique
Auriculaire
Little finger; pinky
Ti dwèt
Meñique
Auriculaire, petit doigt
Pinkie; little finger
Ti fant
Fisura
Fissure
Fissure
Ti grenn ki nan flè yo
Polen
Pollen
Pollen
Ti kouto fen pou opere, bistouri
Bisturí
Bistouri
Scapel
Ti kras pipi
Oliguria
Oligurie
Oliguria
Ti kwasans di nan po
Pápula
Papule, nodule
Papule
Ti lafyèv
Febrícula
Légèrement fiévreux
Low grade fever
Ti nè, jwenti
Nudillo
Jointure des doigts
Knuckle
Ti òganis
Microorganismo
Microorganisme
Microorganism
Ti òganis ki rete nòmalman nan trip moun
Flora intestinal normal
Flore intestinale normale
Normal intestinal flora
Ti papye pou fè tès pipi
Tira reactiva
Bande réactive
Dipstick
Ti pèl
Fórceps
Forceps
Forceps
Ti ri
Sonrisa
Sourire
Smile
Ti sak nan kolon ki vin anfle
Diverticulitis
Diverticulite
Diverticulitis
Ti sak nan yon ògan ki vid tankou nan kolon
Divertículo
Diverticule
Diverticulum
Ti sèvèl
Cerebelo
Cervelet
Cerebellum
Ti tach san anba po
Petequia
Pétéchie
Petechia
Ti tiyo
Cánula
Canule
Cannula
Ti tou kote pipi a soti
Meato
Méat
Meatus
Ti trip (entesten)
Intestino delgado
Intestin grêle
Intestine, small
Ti venn
Vénula
Veinule
Venule
Ti zo nan zòrèy
Yungue
Enclume
Anvil; incus
Tib
Conducto
Conduit
Conduit
Tib
Tubo
Tube
Tube
Tib an vè ki femen nan yon bout
Probeta
Éprouvette
Manometer
Tib ovè
Tuboovárico
Relatif aux trompes de Fallopeet l’ovaire
Tuboovarian
Tibebe
Bebé
Bebé, Nouveau-né
Baby
Tibèkiloz
Tuberculosis
Tuberculose
Tuberculosis
Tibya, zo nan janm
Tibia
Tibia
Tibia
Tifis, maladi
Tifus; tifo
Typhus
Typhus
Tifoyid, maladi
Tifoidea
Typhoïde
Typhoid
Tigason /Tifi
Niño(a)
Garçon / Fille
Child
Tik
Garrapata
Tique
Tick
Tik, ti manyè, defo
Tic
Tic
Tic
Timè
Cistadenoma
Cystadenome
Cystadenoma
Timè
Condiloma
Condylome
Condyloma
Timè
Epitelioma
Épithélioma
Epithelioma
Timè
Feocromocitoma
Phéochromocytome
Pheochromocytoma
Timè
Neoplasia
Néoplasie
Tumor
Timè
Tumor
Tumeur
Tumor
Timè anba lang la
Ránula
Ranule, grenouillette
Ranula
Timè ki gen fòm yon chanpiyon
Fungus
Fongus
Fungus
Timè ki sanble yon dan
Odontoma
Odontome
Odontoma
Timè maleng
Adenocarcinoma
Adénocarcinome
Adenocarcinoma
Timè maliy
Sarcoma
Sarcome
Sarcoma
Timè maliy de Kapozi
Sarcoma de Kaposi
Sarcome de Kaposi
Sarcoma, kaposi's
Timè maliy nan zòn lenfosit
Linfoma
Lymphome
Lymphoma
Timè nan bouch
Odontoblastoma
Odontoblastome
Odontoblastoma
Timè nan koryon
Coriocarcinoma
Carcinome du chorion
Choriocarcinoma
Timè nan yon glann
Adenoma
Adénome
Adenoma
Timè primè
Tumor primario
Tumeur primaire
Tumor, Primary
Timè sekondè
Tumor secundario
Tumeur secondaire
Tumor, Secondary
Timè toupatou nan anjyom
Angioedema
Angio oedème
Angioedema
Timè Wilms
Wilms; tumor de Wilms
Tumeur de Wilms
Wilms tumor
Timis, glann
Timo
Thymus
Thymus
Timolòl, medikaman
Timolol
Timolol
Timolol
Timoun
Infancia
Enfance
Infancy
Timoun
Niñez
Enfance
Childhood
Tip byolojik
Biotipo
Biotype
Biotype
Tip jenn
Genotipo
Génotype
Genotype
Tip viris fanmiy erp
Citomegalovirus;CMV
CMV-cytomégalovirus
CMV; Cytomegalovirus
Tipik
Típico(a)
Typique
Typical
Tire, rale
Tirar
Tirer
Throw
Tisi (sak) ki otou kè a
Pericardio
Péricarde
Pericardium
Tisi anba po
Tejido subcutáneo
Tissu cutané
Tissue, subcutaneous
Tisi ki anba po
Hipodermis
Hypoderme
Hypodermis
Tisi ki kouvri andan veso yo ak andan kè a
Endotelio
Endothélium
Endothelium
Tisi ki kouvri kò a
Epitelio
Épithélium
Epithelium
Tisi ki mare zo ak misk
Aponeurosis
Aponévrose
Aponeurosis
Tisi ki pa devlope
Aplasia
Aplasie
Aplasia
Tisi nan lestomak
Mesogastrio
Mésogastre
Mesogastrium
Tisi nan tout tou kò a
Mucosa
Muqueuse
Mucous
Tisi otou atikilasyon yo anfle
Periartritis
Périarthrite
Periarthritis
Tisi ou ògan kap vin mou, kap lage
Reblandecimiento
Amollissement
Softening
Tisi trè devlope
Hiperplasia
Hyperplasie
Hyperplasia
Tisi twò devlope
Hiperplasia
Hyperplasie
Hyperplasia
Tisi zo ki grandi e gaye ki pa nòmal
Osteofito
Ostéophyte
Osteophyte
Tisi, po
Tejido
Tissu
Tissue
Tit, diplom, non
Título
Diplôme
Title; degree
Tiwoyid
Tiroides
Thyroïde
Thyroid
Tiwoyid anfle
Tiroiditis
Thyroïdites
Thyroiditis
Tizi, tibèkiloz, maladi ti kay
Tisis, Tuberculosis
Tuberculose
Consumption; Tuberculosis
To sik, nivo sik
Niveles de glucosa
Taux de glucose
Glucose levels
Tode
Torcido(a)
Tordu (e)
Sprained
Toksemi
Toxemia
Toxémie
Toxemia
Toksik pou newonn
Neurotóxico(a)
Neurotoxique
Neurotoxic
Toksik pou ren
Nefrotóxico(a)
Néphrotoxique
Nephrotoxic
Toksik pou zòrèy
Ototóxico(a)
Oto-toxique
Ototoxic
Toksin ki afekte trip (entesten)
Enterotoxina
Entérotoxine
Enterotoxin
Toksin ki detwi selil fwa
Hepatotoxina
Hépato toxine
Hepatotoxicity
Toksin ki pwodwi anti kò ki anpeche maladi toksik sa pwodwi
Toxoide
Toxoïde
Toxoid
Toksin tetanòs
Toxina tetánica
Toxine tétanique
Toxin, tetanus
Toksin, pwazon
Toxina
Toxine
Toxin
Tolerans
Tolerancia
Tolérance
Tolerance
Tolere
Tolerar
Tolérer
Tolerate
Tolere medikaman
Tolerancia al medicamento
Tolérance au médicament
Tolerance to the drug
Tomografi
Tomografía
Tomographie
Tomography
Tomografi ak òdinatè
Tomografía axial computarizada;TAC
Tomographie Axial par ordinateur (CAT scan)
Computed Tomography (CT)
Tonbe
Caída
Chute
Fall
Tonbe malad
Enfermar
Tomber malade
Get sick, to
Tonton
Tío
Oncle
Uncle
Topik
Tópico(a)
Topique
Topical; for external use
Total
Total
Total
Total
Totalite
Plenitud
Plénitude
Plenitude; abundance
Tou
Agujero
Trou
Hole
Tou
Antro
Antre, cavité organique
Cavity
Tou
Cavidad
Cavité
Cavity
Tou
Foramen
Foramen, orifice
Foramen; orifice
Tou
Fosa
Fosse
Fossa
Tou
Hendidura
Incision
Slit; crack; split
Tou
Hiato
Hiatus
Hiatus
Tou
Orificio
Orifice
Orifice
Tou bouch
Cavidad oral
Cavité orale
Oral cavity
Tou bouche
Atresia
Atrésie
Atresia
Tou deyè (bounda)
Ano
Anus
Anus
Tou deyè (bounda)
Recto
Rectum
Rectum
Tou deyè (bounda) ki anfle
Proctitis
Proctite, rectite
Proctitis
Tou nen
Fosa nasal
Fosse nasale
Nostril
Tou pre
Cerca
Près
Near; Fence; Hedge
Touche
Tacto
Tact
Touch
Toudi, lawouli
Mareado
Atteint du mal de mer
Sea-sick, dizzy
Toufe
Asfixiar
Étouffer
Asphyxiate
Toufman, etoufman
Asfixia
Étouffement
Asphyxia
Toujou
Siempre
Toujours
Always
Tounnen andan
Varo
Varus
Bent inward
Tounnen, retounnen
Volver
Retourner
Return, to
Tous
Tos
Toux
Cough
Touse
Toser
Tousser
Coughing
Tout
Todo
Tout
All
Touye moun
Homicidio
Homicide
Homicide
Touye tèt li
Suicidio
Suicide
Suicide
Touye vè nan trip
Vermicida
Vermicide
Vermicide
Trache
Tráquea
trachée
Trachea
Trache anfle
Traqueitis
Trachéite
Tracheitis
Tradiksyon
Traducción
Traduction
Translation
Tranche anvan lè
Contracciones prematuras
Contractions précoces
Premature contractions
Trankil
Quieto(a)
Tranquille
Tranquil; calm
Trankil
Tranquilo(a)
Tranquille
Calm
Trankilizatè
Neuroléptico(a)
Neuroleptique
Neuroleptic
Transfè
Transferencia
Transfert
Transferral
Transfizyon
Transfusión
Transfusion
Transfusion
Transfòmasyon yon tisi
Metaplasia
Métaplasie
Metaplasia
Transmèt
Transmitir
Transmettre
Transmit
Transpire, swe
Transpirar
Transpirer
Perspire; sweat
Travay
Trabajar
Travailler
Work
Travay ki gen pou wè ak lamedsin
Paramédico
Paramédical
Paramedic; paramedical
Travayè sosyal
Asistente social
Travailleur social
Social worker
Tre
Muy
Très
Very
Trenpe
Maceración
Macération
Maceration
Trete
Tratar
Traiter
Treat
Trete dlo
Tratamiento del agua
Traitement de l’eau
Treatment, water
Tretman
Tratamiento
Traitement
Treatment
Tretman ak yon sèl medikaman
Monoterapia
Mono-thérapie
Monotherapy
Tretman chòk elektrik sou kè
Desfibrilación
Défibrillation
Defibrillation
Tretman ki mwen che
Tratamiento alternativo más barato
Traitement alternatif moins cher
Treatment, cheaper alternative
Tretman pou evite maladi
Tratamiento preventivo
Traitement préventif
Treatment, preventive
Tretman pou kenbe
Tratamiento de mantenimiento
Traitement de maintient
Treatment, maintenance
Tretman pou soulaje
Paliativo(a)
Palliatif (ive)
Palliative
Tretman prevantif
Profilaxis
Prophylaxie
Prophylaxis
Tretman sou plas
Tratamiento ambulatorio
Traitement ambulatoire
Treatment, outpatient
Trimès, twa mwa
Trimestre
Trimestre
Trimester
Trip (entesten) ak kolon anfle
Enterocolitis
Entérocolite
Enterocolitis
Trip (entesten) ki pa bwè byen
Malabsorción intestinal
Mauvaise absorption intestinale
Malabsorption, intestinal
Trip, entesten
Intestino
Intestin
Intestine
Trisèp, misk
Tríceps
Triceps
Triceps
Troub nan aktivite motris yo
Discinesias
Dyskinésie
Dyskinesia
Twa fwa pa jou
Tres veces al día
Trois fois par jour
Three times a day, TID
Twalèt piblik
Baños públicos
Toilettes publiques
Public bathrooms
Twazyèm
Tercero(a)
Troisième
Third
Twazyèm nivo swen sante
Atención terciaria
Soins tertiaires
Tertiary care
Twò cho
Hipertermia
Hyperthermie
Hyperthermia
Twò gwo
Obesidad
Obésité
Obesity
Twò gwo
Obeso(a)
Obèse
Obese
Twò lou
Sobrepeso
Surpoids
Overweight
Twò sansib
Hipersensibilidad
Hypersensibilité
Hypersensitivity
Twoma, blese, chòk
Trauma
Trauma
Trauma
Twomatis ki gen pou wè ak gwosès
Traumatismo obstétrico
Traumatisme obstétricien
Trauma, Birth
Twonboanboli
Tromboembolia; tromboembolismo
Thromboembolie
Thrombembolism
Twonboflebit
Tromboflebitis
Thrombophlébite
Thrombophlebitis
Twonboz
Trombosis
Thrombose
Thrombosis
Twonp
Trompa
Trompe
Tube
Twonp Falop
Trompa de Falopio
Trompe de Fallope
Tube, fallopian
Twonp iteris
Trompa uterina
Trompe utérine
Tube, uterine
Twòp
Excesivo(a)
Excessif (ive)
Excessive
Twòp asid nan san akoz setonn
Cetoacidosis
Cetoacidose
Ketoacidosis
Twòp asid pipi nan san
Hiperuricemia
Hyperuricémie
Hyperuricemia
Twòp azòt nan san
Azotemia
Azotémie
Azotemia
Twòp bil (biliribin) nan san
Hiperbilirrubinemia
Hyperbilirrubinémie
Hyperbilirubinemia
Twòp dlo nan papil optik la
Papiledema
Papillœdème
Papilledema
Twòp dòz, twòp kantite
Sobredosis
Surdose
Overdose
Twòp emoglobin nan san
Policitemia
Polycythémie
Polycythemia
Twòp fòs nan misk
Hipertonía
Hypertonie
Hypertonia
Twòp grès nan kaka
Esteatorrea
Excès de gras dans les matières fécales
Steatorrhoea
Twòp grès nan san
Hiperlipemia; hiperlipidemia
Hyperlipidémie
Hyperlipidemia
Twòp kalsyòm nan san
Hipercalcemia
hypercalcémie
Hypercalcemia
Twòp kantite san
Hipervolemia
Hypervolémie
Hypervolemia
Twòp lèt nan tete
Galactorrea
Galacthorrée
Galactorrhea
Twòp mouvman
Hipoactividad
Hypo-activité
Hypoactive
Twòp potas
Hiperpotasemia
Hyperpotassémie
Hyperkalemia
Twòp saliv
Hipersalivación
Hypersalivation
Drooling
Twòp san nan règ yo
Menorragia
Ménorragie
Menorrhagia
Twòp sik
Hiperglisemia; hiperglucemia
Hyperglycémie
Hyperglycemia
Twoub
Trastorno
Trouble
Disorder
Twoub mantal
Trastornos mentales
Troubles mentaux
Mental disorders
Twouble
Turbio(a)
Trouble
Clouded
Twous sante
Botiquín
Trousse à pharmacie, armoire
Medicine cabinet; medicine kit
Twous sante ijans
Botiquín de urgencia
Trousse d’urgence
First aid kit