Hesperian Health Guides

Lòt pwoblèm nou jwenn nan trip la

Konstipasyon (sere)

Yon moun ki sere lè li watè, osinon ki pase 2 jou pou pi piti san li pa watè, olye nou di li konstipe, li sere. Li ka gen vant fè mal. Li fasil pou trete.

Ki sa pou nou fè pou trete konstipasyon osinon pou anpeche l vin sou nou
  • Pa janm pran gwo metsin ak lòk. Gen danje ladan l, sitou pou timoun.
atl="pineapple, melon, lemon, cherries, and other fruit"
  • Manje fwi chak jou.
  • Manje manje ki gen ma ak fil, tankou kasav, mango. Diri ki gen tout pay sou li pi bon pase diri blan.
  • Chita koupi lè nou watè.
  • Fè kò a fè mouvman. Fè ti mache epi fè egzèsis. Moun ki fin granmoun, ki fèb osinon malad, bezwen fè ti egzèsis yo menm tou. Nou ka ede yo. Yon moun pa fèt pou l rete kouche tout jounen an san li pa bouje kò li.
  • Bwè anpil dlo. Se pou nou pran 8 gode dlo chak jou oubyen plis.
yon fanm, ki kouche sou kote, kap wete watè li ak yon dwèt. Se pou l mete gan osinon yon sak plastik sou men li.

Si yon moun fè kèk jou ap bwè plis dlo, epi li manje plis fwi, legim vèt ak manje ki gen ma ak fil, si li toujou sere, li ka bwè yon ti metsin chokola tankou ekslaks osinon lèt mayezi.

Si watè ki tou chèch ap bouche twou dèyè a, nou ka oblije wete l. Mete gan. Mete yon ti lwil, vazlin, osinon savon sou dwèt nou, epi wete l dousman.

Lè yon moun pran remèd fè, osinon medikaman pou doulè, tankou mòfin, li ka soufri konstipasyon. Se pou li swiv menm trètman ki ekri anwo a. Lè kò a vin abitye ak remèd la, pwoblèm nan ka diminye.

Lè vajen an (kannal fi) bay watè

Si vajen an bay watè, gen yon twou ant trip la ak vajen an. Sa ka rive lè akouchman an long epi difisil. Sa ka chire vajen an epi fè yon twou. Gen de fwa, vajen fanm lan ka chire epi blese pandan zak kadejak. Pi souvan, li chire ant vajen ak vesi (blad pipi). Sa fè vajen an bay pipi. Nou ka li plis sou pwoblèm sa a nan chapit ki pale sou Pwoblèm aparèy pipi (chapit sa a poko ekri).

Lè twou dèyè a bay san

Lè twou dèyè a bay san wouj vif, se prèske toujou yon emowoyid ki bay sa. Si li bay anpil san, si gen kayo san ki soti, osinon si li fè mal anpil, chache konkou doktè.

Si twou dèyè a bay san, li mèt koulè wouj, wouj fonse osinon nwa, se ka yon siy li gen kansè.

Siy ki montre gen danje
  • Watè li gen koulè nwa, epi li sanble ak goudron.
  • Li vomi san, osinon vomi li sanble ak ma kafe.


Toulede siy sa yo fè nou konnen malad la ap senyen pi wo nan trip li, osinon nan lestomak li. Se grav anpil. Chache konkou doktè.