Hesperian Health Guides

Vomisman

Anpil moun, yon lè konsa, yo gen kè plen, epi yo vomi. Yo ka vomi de twa fwa. Kalite vomisman sa a pa twò grav. Lap pase pou kont li.

Ki sa pou nou fè pou trete yon vomisman senp, kay yon moun gripe:

  • Bay malad la bwè ti gòje sewòm oral souvan. Kèk moun renmen bwè kola pou soulaje kè plen. Si malad la ap vomi tout sa li bwè a, fè li bwè yon ti kiyè likid. Tann 15 minit, epi ba li yon lòt ti kiyè. Si li pa vomi, ba li yon lòt nan 5 minit. Chache fè li bwè mezi li kapab pran, san pa fè li vomi.
  • Pou soulaje kè plen an, fè te avèk jenjanm, mant, kamomil, osinon lòt tizann fèt ak remèd fèy.
  • Lè malad la ap refè, li mèt pran yon ti manje. Se pou l toujou bwè dlo ase pou l ranplase sa lap pèdi a.
Siy ki montre gen danje
Yon fanm kap ede yon lòt pou li leve bwè
  • Vomisman fè malad la vin manke dlo.
  • Vomisman dire tout yon jounen ak tout yon nwit, osinon malad la ap vomi pi rèd toujou.
  • Vomisman vini ak fòs, epi vomi an gen koulè vèt fonse osinon mawon, li ka santi, li ka sanble ak watè. Al gade trip bouche.
  • Malad la vomi san, osinon vomi li sanble ak ma kafe. (Al gade ilsè, ak siwoz fwa nan Dwòg, alkòl ak fimen (chapit sa a poko ekri)).
  • Moun kap vomi an gen lafyèv ak vant fè mal ki dire plis pase tout yon jounen ak tout yon nuit (al gade move doulè vant.)