Hesperian Health Guides

Twou dèyè ki grate osinon ki fè mal

Emowoyid

Emowoyid se yon kalite varis (venn ki gonfle) bò twou dèyè a. Venn yo soti tankou ti boul. Yo ka grate, boule, osinon fè mal, sitou lè yon moun watè. Gen de fwa yon emowoyid ka chire, epi li bay yon ti san wouj nan watè a.

Se fanm ki gwo vant ki pi fasil genyen l, ak moun ki pase lajounen ap chita, osinon ki pote gwo chay. Men nenpòt moun ka genyen yo. Konstipasyon fè emowoyid vin pi grav, paske lè yon moun fòse pou l watè, se peze l peze twòp sou venn ki bò twou dèyè a.

Trètman
  • Pou evite konstipasyon ak emowoyid, bwè plis dlo, manje anpil fwi ak manje ki gen fil tankou diri ki gen pay sou li.
  • Genyen ji plant nou ka mete sou yo pou fè yo vin pi piti, tankou fèy vetivè.
  • Pou netwaye emowoyid yo, epi soulaje doulè a, fè li chita nan yon gwo kivèt dlo tyèd. Ajoute yon ti sèl pou fè desann boul ki anfle.

Yon lè konsa, genyen yon boul san kaye nan venn gonfle a. Li fè yon boul anndan venn nan ki di epi ki fè mal. Gen de fwa sa fè si mal, li pa ka chita menm. Pou soulaje doulè a, wete ti boul san kaye a.

Yo sèvi ak pens pou wete yon boul san
Premye bagay pou n fè se byen lave twou dèyè a avèk savon e dlo. Si nou genyen l, bay piki lidokayin 1% 5 ml sou baz emowoyid la.
Avèk yon bistouri byen esterilize, fè ti twou nan emowoyid la. Sèvi ak yon pens esterilize pou n wete ti boul san kaye a. Peze sou venn nan jis li pa senyen ankò.


Pa koupe emowoyid yo nèt ale. Sa ka fè li senyen twòp.

Lé po bò twou dèyè a irite osinon chire

Si twou dèyè a ap grate osinon lap pike yon moun, si li senyen, li ka genyen ti chire nan po an rebò twou dèyè a. Li fasil pou mele sa ak emowoyid osinon vè. Lè yon granmoun gen twou dèyè l kap grate l, li pa fasil gen vè.

Ti chire sa yo rive lè yon moun netwaye l ak twòp fòs lè l sot watè. Sa vin pi mal ankò lè yon moun pa pwòpte byen bò twou dèyè l.

  • Pa pwòpte twou dèyè a ak zepi mayi, papye jounal, osinon lòt bagay ki pa lis.
  • Sèvi ak papye ijyenik, osinon yon ti dlo pou lave bò twou dèyè a lè ou sot watè. Lè fini, lave men ou.
Yon woulo papye ijyenik ak yon kivèt dlo
  • Pran yon beny ase souvan; lave twou dèyè a lè ou ap pran yon beny.
  • Lè ou fin netwaye twou dèyè a, mete yon ti vazlin sou li, osinon yon renmèd ki bon pou timoun ki gen chofi kouchèt la. Ou mèt sèvi avèk yon remèd ki gen idwokòtizòn ladan l, men pa fè plis pase 8 jou ap sèvi ak remèd sa.

Twou dèyè a ki fè mal

Gen de fwa moun ka genyen yon boul bò kote twou dèyè a, li wouj, li anfle, epi li fè mal. Li gen pi ladan l. Se yon absè. Absè sa a ka fè yon twou ant twou dèyè a ak po a. Fòk nou vide l. Kou nou wè pwoblèm lan, se pou nou fè ti koupe ouvri l. Fè ti koupe tou pre twou dèyè a. Pou nou konnen ki jan pou nou fè sa, al gade nan Pwoblem po, zong, ak cheve (chapit sa a poko ekri).