Hesperian Health Guides

Egzamen basen an

Nan chapit sa:

Anvan w kòmanse:

  • Asire w nou yon kote ki prive.
  • Prepare tout zouti w ap bezwen pou egzamen an:


Espekilòm nan ak gan yo dwe esterilize si w ap fè yon egzamen basen, si w ap mete yon esterilè, oswa si w ap fè yon kitaj. Sinon, yon espekilòm ki trè pwòp ka sifi.

Espekilòm ki pwòp oswa ki esterilize Gan plastik ki pwòp oswa ki esterilize Limyè Miwa Twal pwòp pou siye apre egzamen an.m
MW Ch20 Page 376-1.png
MW Ch20 Page 376-2.png
MW Ch20 Page 376-3.png
MW Ch20 Page 376-4.png
MW Ch20 Page 376-5.png
MW Ch20 Page 376-6.png
  • Mande fi a pou l pipi anvan. Sa ap pèmèt li pi alèz pandan egzamen an.
  • Mande fi a pou l retire pantalon l oswa pou l monte jip li. Si l vle yon bagay pou l kouvri janm li, ba l yon dra oswa yon twal.
  • Mande l kouche sou do avèk jenou l sou anwo epi dèyè l nan pwent tab la oswa pwent kabann nan.
MW Ch20 Page 376-7.png
  • Lave men w avèk dlo pwòp ak savon. Zong ou yo dwe kout epi pwòp.
  • Mete gan plastik ki pwòp nan men w.


Nou te mete paj sa a ajou: 05 jan 2024