Hesperian Health Guides

Egzamen basen an

Nan chapit sa:

Anvan w kòmanse:

  • Asire w nou yon kote ki prive.
  • Prepare tout zouti w ap bezwen pou egzamen an:


Espekilòm ki pwòp oswa ki esterilize Gan plastik ki pwòp oswa ki esterilize Limyè Miwa Twal pwòp pou siye apre egzamen an.m
MW Ch20 Page 376-1.png
MW Ch20 Page 376-2.png
MW Ch20 Page 376-3.png
MW Ch20 Page 376-4.png
MW Ch20 Page 376-5.png


Espekilòm nan ak gan yo dwe esterilize si w ap fè yon egzamen basen, si w ap mete yon esterilè, oswa si w ap fè yon kitaj. Sinon, yon espekilòm ki trè pwòp ka sifi.

MW Ch20 Page 376-6.png
  • Mande fi a pou l pipi anvan. Sa ap pèmèt li pi alèz pandan egzamen an.
  • Mande fi a pou l retire pantalon l oswa pou l monte jip li. Si l vle yon bagay pou l kouvri janm li, ba l yon dra oswa yon twal.
  • Mande l kouche sou do avèk jenou l sou anwo epi dèyè l nan pwent tab la oswa pwent kabann nan.
MW Ch20 Page 376-7.png
  • Lave men w avèk dlo pwòp ak savon. Zong ou yo dwe kout epi pwòp.
  • Mete gan plastik ki pwòp nan men w.


Nou te mete paj sa a ajou: 29 fev 2024