Hesperian Health Guides

Vant fè mal, dyare ak vè: Medikaman

Medikaman ki bon pou trete dyare

Menm si sou pa konnen ki sa ki bay dyare a, pi bon trètman pou li se sewòm oral. Pi souvan, yo pa bezwen lòt remèd pase sa. Lè yon moun gen gyadya, disantri (amib osinon chigela) osinon kolera, sitou si se timoun piti oubyen vye granmoun, li ka nesesè pou nou trete li ak antibyotik epi lòt medikaman.

Gyadya

Metwonidazòl pi bon; bay li pandan 5 jou. Nou ka sèvi ak kinakrin, epi li kapab pi bon mache.

Amib

Bay metwonidazòl pandan 7 rive 10 jou. Sèvi ak diloksanid tou.

Chigela

Chigela ka kenbe tèt ak plizyè antibyotik. Fòk nou chache konnen ki medikaman ki bon nan peyi kote nou rete a. Mande konsèy nan men Sèvis Sante Piblik. Petèt nou ka sèvi avèk anpisilin osinon kotrimoksazòl. Men anpil kote, mikwòb yo vin gen fòs pou kenbe tèt ak medikaman sa yo. Lè sa a, sèvi ak seftriyaksòn. Nou ka bay granmoun sipwofoksasin, men pa bay timoun medikaman sa a. Si nou bay yon medikaman pandan 2 jou, epi li pa aji sou maladi a, sispann bay li, epi bay yon lòt medikaman.

Kolera

Pou sove lavi yon moun ki soufri anba kolera, ba li bwè sewòm oral san rete toutan li gen dyare, epi nou wè siy ki fè nou konnen li manke dlo. Epi kontinye ba li yon gode bwè chak fwa li watè dlo. Sewòm oral fèt ak diri osinon mayi moulen ka pi bon pase lòt la.

Moun ki malad ak kolera osinon lòt dyare grav yo fèt pou yo pran zenk.

Antibyotik pa pi bon remèd pou kolera. Se paske prèske tout kote, mikwòb kolera yo vin kenbe tèt ak plizyè antibyotik. Bay malad la antibyotik sèlman si nou konnen ki antibyotik ki travay nan zòn pa nou an. Lè malad la sispann vomi, kòmanse ba li antibyotik nan bouch. Men kèk antibyotik ki ka sèvi: doksisiklin, tetrasiklin, kotrimoksazòl, sipwofloksasin ak eritwomisin. Medikaman an ki pi bon pou fanm ansent ak timoun se eritwomisin.

Genyen vaksen kont kolera ki anpeche moun trape maladi sa a. Yo mache pi byen lè nou vaksinen tout kominote a an menm tan. Sa anpeche maladi a gaye. Mande Sèvis Sante Piblik nan peyi kote nou rete a pou yo ban nou vaksen an.