Hesperian Health Guides

Lòt medikaman ki bon pou trete malarya

{{{2}}}

Chloroquine (klowokin)


Prèske tout kote nan lemonn koulye a, malarya kenbe tèt ak chloroquine. Chache konnen ki medikaman ki pi bon nan zòn pa nou. Si nou pa ka konnen ak ki kalite malarya malad la ap soufri, li pi bon pou ba li yon CTA.

Lè nou trete malarya ak chloroquine, nou gen pou mete primaquine (primakin) sou sa pou anpeche malarya tounen sou malad la.

Genyen kèk peyi kote chloroquine toujou bay bon rezilta ; la nou ka sèvi ak chloroquine pou kont li pou evite pran malarya. Nan peyi kote malarya pa twò rezistan, gen de fwa yo bay chloroquine ansanm ak proguanil (pwoganil) pou evite pran malarya.

Pa gen danje pou fanm ansent ak fanm k ap bay tete pou yo sèvi avè l pou trete ak pou evite pran malarya, sa vle di toulede.

Efè segondèGreen-effects-nwtnd.png

Li ka bay ti tèt vire, anvi vomi, vomisman, vant fè mal, gratèl.

EnpòtanNBgrnimportant.png

Se gwo danje, sitou pou timoun, si nou bay yon dòz ki twò gwo.

Pa sèvi avè l pou youn moun ki konn fè kriz.

Pran prekosyon si se yon moun ki gen dyabèt.

Ki jan pou nou sèvi avè lNBgrnpill.png

Bwè li ansanm ak manje.

Nou jwenn chloroquine nan 2 fòm, phosphate de chloroquine ak sulfate de chloroquine (fosfat klowokin, silfat klowokin). Yo rele pati ki aktif nan medikaman an chloroquine senp.

Dòz dapre pwa kò a. Dòz total chloroquine senp pou nou bay pandan 3 jou se 25 mg pou chak kilogram pwa malad la, jan nou ekri anba :  

NWTND bag arrow.png
1è jou : chloroquine senp 10 mg pou chak kg
2èm jou : chloroquine senp 10 mg pou chak kg
3èm jou : chloroquine senp 5 mg pou chak kg


Nòmalman, nou jwenn phosphate de chloroquine nan grenn ki gen 250 mg (ki fè 150 mg chloroquine senp).

Nòmalman, nou jwenn sulfate de chloroquine nan grenn ki gen 200 mg (ki fè 155 mg chloroquine senp)

Veye pou nou konnen ki kalite chloroquine nou genyen, epi ki kantite chloroquine senp ki ladann.

Pou trete malarya senp ki pa rezistan ak chloroquine

Sèvi ak grenn phosphate de chloroquine 250 mg (chloroquine senp 150 mg) OUBYEN grenn sulfate de chloroquine 200 mg (chloroquine senp 155 mg) :

NWTND bag arrow.png
Bay yon dòz sou 1è jou a epi yon lòt dòz sou 2èm jou :
Pi piti pase 8 kg : ½, mwatye nan yon grenn
8 kg - 15 kg : 1 grenn
16 kg - 30 kg : 2 grenn
31 kg - 45 kg : 3 grenn
46 kg epi pi gran : 4 grenn


NWTND bag arrow.png
Sou 3èm jou, bay mwatye nan dòz nou te bay sou 1è jou :  
Pi piti pase 8 kg : ¼, ka nan yon grenn
8 kg - 15 kg : ½, mwatye nan yon grenn
8 kg - 15 kg : ½, mwatye nan yon grenn
31 kg - 44 kg : 1½, yon grenn ak mwatye nan yon grenn
46 kg epi pi gran : 2 grenn

Pou evite pran malarya vivaks kote li pa rezistan ak chloroquine

Pou evite pran malarya, bwè chloroquine yon fwa chak 8 jou ; kòmanse 8 oubyen 15 jou anvan nou vwayaje. Toujou pran yon dòz chak 8 jou toutan nou la, epi pandan 4 senmenn apre nou kite zòn kote ki gen malarya a. Sèvi ak dòz ki ekri anwo a. Pa egzanp, granmoun gen pou pran 2 grenn phosphate de chloroquine ki gen 150 mg chloroquine senp, oubyen 2 grenn sulfate de chloroquine ki gen chloroquine senp 155 mg.

Pou evite pran malarya falsiparoum kote ki gen yon rezistans fèb ak chloroquine

Pou moun ki vwayaje al nan peyi kote malarya gen yon rezistans fèb ak chloroquine, men medikaman ap bay rezilta toujou, moun gen pou pran chloroquine yon fwa chak 8 jou, ansanm ak proguanil (pwoganil) yon fwa nan yon jou pou yo pa pran malarya. Kòmanse pran toulede medikaman yo 8 jou anvan nou pati. Toujou pran yon dòz chak 8 jou pandan nou la, epi pandan 4 senmenn apre nou kite zòn kote ki gen malarya. Bwè chloroquine nan menm jou nan senmenn nan, epi toujou bwè proguanil nan menm lè nan jounen an. Bwè yo ansanm ak manje.

NWTND bag arrow.png
Sèvi ak grenn chloroquine ki gen chloroquine senp 155 mg oubyen 150 mg, ansanm ak grenn proguanil ki gen chlorhydrate de proguanil (klòyidrat pwoganil) 100 mg :
1 - 4 ane : ½, mwatye nan yon grenn proguanil chak jou, epi mwatye nan yon grenn chloroquine chak 8 jou
5 - 8 ane : 1 grenn proguanil chak jou, epi 1 grenn chloroquine chak 8 jou
9 - 14 ane : 1½, yon grenn ak mwatye nan yon grenn proguanil chak jou, epi 1½ yon grenn ak mwatye nan yon grenn chloroquine chak 8 jou
15 ane e pi gran : 2 grenn proguanil chak jou epi 2 grenn chloroquine chak 8 jou

Primaquine (primakin)


Si se yon kalite malarya ki pa falsiparoun, nou ka sèvi ak primaquine pandan 14 jou ansanm ak chloroquine oubyen touswit apre trètman chloroquine nan fini, pou evite lafyèv malarya ki pa falsiparoum tounen sou yon moun.

Genyen zòn kote yo trete malarya falsiparoum ak yon CTA pandan 3 jou. Sou premye jou a, yo bay yon sèl dòz primaquine. Sa ede nan anpeche malarya falsiparoum gaye.

EnpòtanNBgrnimportant.png

Fanm ansent ak fanm k ap bay tete epi tibebe a poko rive nan laj 6 mwa, yo pa gen dwa pran primaquine.

Nomalman, nou pa bay timoun primaquine si yo poko rive nan laj 1 ane.

Genyen moun k ap soufri ak yon maladi san ki rele defisyans G6PD (favism – yon maladi jenetik) ; se yon ajan sante ki gen bon jan fòmasyon ki pou preski yon dòz ki pi piti ; malad la gen pou pran ti dòz primaquine sa a pandan plizyè senmenn.

Efè segondèGreen-effects-nwtnd.png

Lestomak chaje ak vant fè mal

Ki jan pou nou sèvi avè lNBgrnpill.png

Bwè ansanm ak manje.

Nou konn jwenn primaquine nan fòm phosphate de primaquine. Grenn yo konn gen 15 mg primaquine senp, sa vle di pati aktif ki nan medkaman an.

Pou malarya falsiparoum pa tounen sou yon moun, bay li ansanm ak chloroquine oubyen touswit apre trètman chloroquine nan fini

Bay dòz la dapre pwa timoun nan oubyen, si pa gen balans, bay dòz dapre laj li.

NWTND bag arrow.png
Ak grenn ki gen chloroquine senp 15 mg, bay :  
10 kg - 24 kg (3 - 7 ane) : ¼, ka nan yon grenn chak jou, pandan 14 jou
25 kg - 49 kg (8 - 11 ane) : ½, mwatye nan yon grenn chak, jou pandan 14 jou
50 kg e plis (12 ane e pi gran) : 1 grenn chak jou, pandan 14 jou

Pou anpeche malarya falsiparoum gaye kote nou pa jwenn li fasil

Gen de zòn kote yo rekòmande ajoute yon sèl dòz primaquine sou yon CTA pou anpeche malarya gaye.

NWTND bag arrow.png
Sou premye jou nan yon CTA ki dire 3 jou, sèvi ak grenn ki gen primaquine senp 15 mg bay :
10 kg - 24 kg (3 - 7 ane) : ¼, ka nan yon grenn, yon sèl dòz
25 kg - 49 kg (8 - 11 ane) : ½, mwatye nan yon grenn, yon sèl dòz
50 kg e plis (12 ane e pi gran) : 1 grenn, yon sèl dòz

Proguanil ak atovaquone + proguanil (pwoganil, atovakòn)


Se moun ki vwayaje ki konn sèvi ak proguanil pou evite pran malarya. Toujou sèvi ak yon lòt medikaman ansanm ak proguanil.

Efè segondèGreen-effects-nwtnd.png

Li ka bay maltèt, tous, dyare, ak ti lestomak chaje.

EnpòtanNBgrnimportant.png

Moun ki gen maladi ren ki grav pa gen dwa sèvi avè l.

Ki jan pou nou sèvi avè lNBgrnpill.png

Bwè li ansanm ak manje.

Yo bay proguanil ansanm ak chloroquine pou evite pran malarya nan yon zòn kote ki gen yon rezistans fèb ak chloroquine.

Nou jwenn atovaquone ak proguanil nan fòm yon konbinezon ki gen yon dòz fiks. Li sèvi sitou pou evite pran malarya. Men, nan peyi kote CTA yo ak lòt medikaman pa ka konbat malarya ankò, gen de fwa yo sèvi avè l ansanm ak artésunate e primaquine pou trete malarya.

Nou jwenn yo nan grenn :
atovaquone 62.5 mg + proguanil 25 mg (pou timoun)
atovaquone 250 mg + proguanil 100 mg (pou granmoun)

Pou evite pran malarya

Granmoun ak timoun toude gen pou pran yon dòz chak jou ; kòmanse 1 oubyen 2 jou anvan nou vwayaje. Toujou pran yon dòz chak jou pandan nou la, epi pandan 7 jou apre nou kite zòn kote ki gen malarya.

NWTND bag arrow.png
Ak grenn pou timoun ki gen atovaquone 62.5 mg + proguanil 25 mg, bay:
5 kg - 7 kg : ½, mwatye nan yon grenn chak jou
8 kg - 9 kg : ¾, twaka nan yon grenn chak jou
10 kg - 19 kg : 1 grenn chak jou
20 kg - 29 kg : 2 grenn chak jou
30 kg - 39 kg : 3 grenn chak jou
30 kg - 39 kg : 3 grenn chak jou

Quinine, nan piki (kinin)


Malarya ki grav mande pou jwenn swen prese prese. Gen de fwa yo bay yon piki quinine nan vyann pou trete yon moun anvan yo voye l al lopital. Se sèlman yon ajan sante ki byen fòme ki gen dwa bay piki quinine. Li dwe konnen bon dòz pou li bay la, epi ki jan pou bay li. Si se yon timoun ki malad grav epi nou pa gen artésunate (atesinat) nan piki, li pi bon pou nou sèvi ak sipozitwa artésunate olye quinine pandan nou nan wout pou al chache sekou.

Sulfate de quinine, nan fòm grenn


Yo sèvi ak grenn quinine nan bouch pou trete malarya senp kote chloroquine (klowokin) pa bon ankò. Pou fanm nan premye 3 mwa gwosès yo, sèvi ak quinine e clindamycine (klendamisin), sa vle di toulede, pou trete malarya falsiparoum. Pou trete malarya vivaks ki kenbe tèt ak chloroquine, sèvi ak quinine pou kont li.

Si pa gen yon CTA, gen de fwa nou ka sèvi ak yon konbinezon quinine e clindamycine oubyen doxycycline (doksisiklin) pou fin trete moun malad la apre nou ba li swen an ijans pou malarya ki grav.

Pa sèvi ak quinine pou evite pran malarya.

Efè segondèGreen-effects-nwtnd.png

Gen de fwa quinine fè yon moun swe, fè zòrèy li kònen, oubyen fè li pa ka tande byen ; li ka wè twoub, tèt li vire, li gen anvi vomi ak vomisman, epi dyare.

Si malad la ap vomi quinine la, yon medikaman, tankou prométhazine (pwometazin), ka bon pou kalme vomisman an.

EnpòtanNBgrnimportant.png

Si yo moun pran twòp quinine, gen danje nan sa. quinine ka fè kantite sik ki nan san an bese twòp. Si nou wè siy ki montre danje, tankou tèt li vire, tèt li gaye, li pèdi konnesans, oubyen kè a pran bat twò lantman, chache konkou doktè.

Si n ap pran chloroquine (klowokin) oubyen mefloquine (meflokin), pa sèvi ak quinine.

Ki jan pou nou sèvi avè lNBgrnpill.png

Trete malad la ak quinine pandan 3 oubyen 7 jou, dapre zòn kote nou rete a. Li ka mande pou trete ak clindamycine oubyen doxycycline tou.

Sulfate de quinine, hydrochloride de quinine, ak dihydrochloride de quinine (silfat kinin, idwoklorid kinin, diyidwoklorid kinin), nou jwenn yo nan grenn 300 mg, epi yo tout gen menm dòz la. Lè nou bay li dapre pwa yon moun, bon dòz la se quinine 10 mg pou chak kilogram, 3 fwa nan yon jou. Men bisulfate de quinine (bisilfat kinin) gen yon lòt dòz : 14 mg pou chak kilogram, 3 fwa nan yon jou.

Pou trete malarya falsiparoum senp ki rezistan ak chloroquine

Dapre zòn kote nou rete a, trètman an ap pran 3 jou oubyen 7 jou.

Dòz dapre pwa kò a.

NWTND bag arrow.png
Ak grenn sulfate de quinine, hydrochloride de quinine, epi dihydrochloride de quinine 300 mg, bay :
7 - 11 kg : ¼, ka nan yon grenn, 3 fwa nan yon jou
12 - 24 kg : ½, mwatye nan yon grenn, 3 fwa nan yon jou
25 - 34 kg : 1 grenn, 3 fwa nan yon jou
35 - 49 kg : 1½, yon grenn ak mwatye nan yon grenn, 3 fwa nan yon jou
50 kg e plis : 2 grenn, 3 fwa nan yon jou


An plis, bay clindamycine oubyen doxycycline (klendamisin, doksisiklin) pandan 7 jou. Konte 2 oubyen 3 jou depi jou li te kòmanse bwè quinine. Lè sa a, li gen dwa kòmanse bwè lòt medikaman an san li pa vomi. Pou konnen dòz doxycycline, al gade anba.

Dòz clindamycine se 20 mg chak jou pou chak kilogram pwa kò a, separe an 2 dòz, dapre dòz ki nan kapsil la.

NWTND bag arrow.png
Lè nou sèvi ak kapsil clindamycine 150 mg, bay :
10 - 19 kg : 1 kapsil (150 mg), 2 fwa nan yon jou, pandan 7 jou
20 - 29 kg : 2 kapsil (300 mg), 2 fwa nan yon jou, pandan 7 jou
30 - 44 kg : 3 kapsil (450 mg), 2 fwa nan yon jou, pandan 7 jou
NWTND bag arrow.png
Lè nou sèvi ak kapsil clindamycine 300 mg, bay :
45 kg e plis : 2 kapsil (600 mg) 2 fwa nan yon jou, pandan 7 jou


EnpòtanNBgrnimportant.png

Si yon moun kòmanse watè dlo oubyen si watè a gen san ladann, se pou li sispann bwè clindamycine touswit.

Paske medikaman an ka pase nan lèt manman an pou rive jwenn tibebe a, fanm k ap bay tete pa gen dwa pran clindamycine.

Pa bwè anti-asid yo pandan 2 èdtan anvan ak apre nou bwè clindamycine. Yo fè medikaman an pèdi fòs li.

Pou trete malarya vivaks senp ki kenbe tèt ak chloroquine (klowokin)

NWTND bag arrow.png
Sèvi ak   sulfate de quinine (silfat kinin), mete sou sa, clindamycine oubyen doxycycline (doksisiklin), menm jan ak pou trète malarya falsiparoum ki kenbe tèt ak chloroquine (al gade anwo). Lè trètman sa a fini, bay primaquine pandan 14 jou. Men pa bay fanm ansent primaquine.

Doxycycline (doksisiklin)


Doxycycline se yon antibyotik ki bon pou trete anpil pwoblèm. Nou ka sèvi avè l ansanm ak quinine (kinin) pou trete malarya. Doxycycline sèvi tou pou evite pran malarya lè moun ap vwayaje.

Efè segondèGreen-effects-nwtnd.png

Li fasil bay lestomak boule, lakranp nan vant, dyare, ak enfeksyon chanpiyon.

EnpòtanNBgrnimportant.png

Fanm ansent ak timoun ki poko gen 8 ane pa gen dwa pran doxycycline ak tétracycline (tetrasiklin), paske medikaman sa yo ka donmaje oubyen dekolore dan ak zo yo.

Pran prekosyon si moun nan gen maladi ren, maladi fwa, maladi vant oubyen asid.

Pa pran remèd fer (fè) ak anti-asid pou dezèdtan anvan ak apre nou bwè doxycycline. Y ap fè medikaman pèdi fòs li.

Pou evite kout solèy ak gratèl sou po pandan na p pran doxycycline, evite soti anba gwo solèy.

Medikaman sa a ka fè grenn planin pèdi efikasite li. Si gen posiblite, sèvi ak yon lòt metòd (tankou kapòt) pandan n ap pran medikaman sa a.

Ki jan pou nou sèvi avè lNBgrnpill.png

Bwè doxycycline ak tout yon vè dlo. Si li deranje lestomak ou, bwè li ansanm ak manje.

Ki jan pou sèvi avè l pou trete malarya senp ki rezistan ak chloroquine

NWTND bag arrow.png
Pou trete malarya falsiparoum senp, konte 1 oubyen 2 jou depi yon moun te kòmanse bwè quinine ; lè sa a li dwe kòmanse bwè lòt medikaman an, oubyen kou li ka bwè l san li pa vomi.
Timoun ki pi gran pase 8 ane men ki poko peze 40 kg : 50 mg, 2 fwa nan yon jou, pandan 7 jou
Timoun ki pi gran pase 8 ane men ki poko peze 40 kg : 50 mg, 2 fwa nan yon jou, pandan 7 jou


Mete sou sa, bay quinine.

Mete sou sa, bay

NWTND bag arrow.png
Bay doxycycline ak quinine jan nou di anwo a, epi touswit aprè trètman sa a fini, bay primaquine (primakin) pandan 14 jou.

Timoun ki peze plis pase 40 kg ak granmoun : 100 mg, 1 fwa nan yon jou.

NWTND bag arrow.png
Timoun ak granmoun toude dwe kòmanse pran yon dòz doxycycline nan yon jou, youn oubyen 2 jou anvan yo vwayaje. Toujou pran yon dòz nan yon jou pandan nou la, epi pandan 28 jou apre nou kite zòn kote ki gen malarya a.
Timoun ki pi gran pase 8 ane men ki poko peze 40 kg : 50 mg, 1 fwa nan yon jou.
Timoun ki peze plis pase 40 kg ak granmoun : 100 mg, 1 fwa nan yon jou.
Nou te mete paj sa a ajou: 05 jan 2024