Hesperian Health Guides

Kenbe yon dosye sou sa k pase pandan tranche a

Nan chapit sa:

Ht MW Ch10 Page 164-2.png

Si w kapab, ekri tout sa k pase pandan tranche a ak akouchman an. Ekri konbyen fwa manman an manje, bwè, epi fè pipi. Chak fwa w verifye yo, ekri batman kè manman an, tanperati kò l, ak tansyon l. Dosye a ap ede w wè si tranche a nòmal. Si w oblije mennen l lopital, dosye a ap ede doktè yo konprann sa k te pase epi poukisa. Si w kenbe yon dosye pou tout fi w ede, revize yo pou w ka chèche konnen ki sa k fè anpil fi gen tranche fasil oswa difisil, epi èske yo te kòmanse bay kèk move siy depi bonè.


Klike la a pou yon vèsyon kalite enprime nan tablo dosye travay sa a.

a Labor Chart, with space for recording the information listed above.


Nou te mete paj sa a ajou: 22 me 2023