Hesperian Health Guides

Chapit 24: Ki jan pou chèche asistans medika

SanteWiki > Yon Liv Pou Fanmsaj > Chapit 24: Ki jan pou chèche asistans medika

Nan chapit sa:

Menm fanmsaj ki gen plis konesans ak eksperyans bezwen èd pafwa. Pa egzanp, emoraji grav, eklanmsi, oswa lè kòd lonbrik la tonbe e li kole, tout se pwoblèm ki pa ka trete lakay. Jan de pwoblèm medikal sa yo ka rezoud sèlman lè w itilize zouti ak teknik ki disponib nan yon sant sante oswa lopital.

MW Ch24 Page 433-1.png

Liv sa a konseye w ki lè w ta dwe mande konsèy medikal, ki lè w dwe chèche asistans medikal, epi ki lè w dwe mennen fi a nan yon sant sante oubyen yon lopital. Pafwa se ou menm ki pral deside ou bezwen kout men. Pa egzanp, ka gen teknik nan liv sa a ou pa t jwenn fòmasyon pou yo. Ou dwe chèche asistans nan men yon moun ki eksperimante olye pou w eseye aprann fè teknik sa yo nan liv la sèlman.Nou te mete paj sa a ajou: 29 fev 2024