Hesperian Health Guides

Ede manman an rilaks pandan premye etap la

Nan chapit sa:

Tranche a ka pi difisil lè fi a gen kè sote oubyen kò l rèd. Medam yo souvan konn pè lè yo gen tranche, sitou si se premye pitit yo. Lè w ede fi a konprann doulè a se yon bagay ki nòmal, sa ka kalme kè sote l genyen an. Pafwa, pi gwo bagay ou ka fè pou li se ede l lache kò l.

Manyen/masaj

a woman resting on her hands and knees while someone presses her lower back.

Sa ka ede fi a pandan tranche a si w manyen l, men, chèche konnen ki fason li vle w manyen l lan. Men kèk egzanp anpil fi renmen:

  • Peze dèyè do l ak yon men fèm pandan kontraksyon yo.
MW Ch11 Page 169-2.png  • Apre yon kontraksyon, bay manman an masaj, sitou nan pye l ak do l. (Pa ba l masaj sou vant li. Sa pap fè tranche a ale pi vit, epi sa ka lakòz plasenta a dekole ak matris la.)
MW Ch11 Page 169-3.png
  • Mete yon twal cho oswa frèt sou tay li oubyen sou vant li. Si manman an ap swè, mete yon twal mouye ak dlo fre sou fwon l pou l ka santi l pi byen.

Rele

Lè fi a ap rele pandan tranche, sa ede pasaj la ouvri. Se pa tout fi ki renmen fè bri, men ankouraje yo fè sa.

Se pou l rele ak son ki ba, tankou fredone oswa tankou bri yon bèt k ap gwonde. Gen fi ki pito chante. Fi a mèt rele jan l vle a.

2 women making sounds together.
Aauu uunn nnnh.

Gen rèl ki ka fè kò l pi rèd. Rèl pike tankou jan moun konn rele nan antèman pap ede l. Si fi a kòmanse fè gwo rèl pike, mande l rele pi ba. Ou ka montre l kòman pou l fè.

Respirasyon

Fason yon fi respire ka fè gwo efè sou jan tranche a pase. Nan premye etap tranche a, gen anpil fason li ka respire pou pèmèt tranche a pi fasil. Eseye fason sa yo ou menm.

MW Ch11 Page 170-1.png

Respirasyon dous e poze: Mande fi a pou l respire fon, men byen poze. Lè l ap lage souf la, li dwe fè bouch li tankou l ap bo ak lèv li, epi pouse souf li byen dous. Lè l rale souf la nan nen l, sa ka ede l respire dousman.

a woman breathing out while making sounds.
Yi, yi, yi ...

Respirasyon yi: Fi a rale souf ki fon dousman, ansuit li pouse souf la deyò ak plizyè ti souf kout pandan l ap fè son “yi,yi”.

Ti souf kout: Fi a respire vit, men byen lejè.

Gwo souf: Souf fi a fò e li rapid.

Ankouraje manman yo pou yo eseye respire diferan fason pandan tranche a.


Nou te mete paj sa a ajou: 22 me 2023