Hesperian Health Guides

Chapit 3: Kò yon fanm ansent

SanteWiki > Yon Liv Pou Fanmsaj > Chapit 3: Kò yon fanm ansent

Nan chapit sa:

Nan chapit sa a, nou dekri pati nan kò yon fi ki makonen ak sèks, gwosès, ak akouchman. Nou rele pati sa yo ògàn seksyèl oswa ògàn repwodiktif (ògàn ki pèmèt li fè pitit). Anplis, nou esplike fason yon fi vin ansent, ak fason kò l chanje pandan gwosès la.

Ògàn seksyèl ak ògàn repwodiktif yon fi


MW Ch3 Page 27-1.png
Pati jenital fi
Gwo lèv
Ti lèv
Pasaj vajen an
Klitoris:
yon kote ki trè sansib ki ka eksite plezi seksyèl lè w manyen l.
Irèt:
pasaj kote pipi soti
Anis/twou dèyè:
pasaj ki mennen nan trip kote poupou soti


Basen

Zo ki anba vant lan rele basen an.
MW Ch3 Page 27-3.png
Basen an gen fòm yon bòl ki gen yon twou anba l.
MW Ch3 Page 27-2.png
Basen
Zo basen
MW Ch3 Page 27-4.png
Pandan akouchman an, pitit la pase nan twou sa a pou l soti deyò.


Matris, twonp, ak ov
Matris la se yon mis ki gen anndan l vid. Li chita anndan basen an. Lè yon fi gen règ li chak mwa se nan matris la san an soti. Epi, matris la se kote pitit la devlope pandan gwosès la.

MW Ch3 Page 28-1.png
Basen
Matris la menm kote avèk vant fi a ansanm ak lòt ògàn yo.
MW Ch3 Page 28-2.png
Poumon
Fwa
Trip
Vant
Ren
VesiNou te mete paj sa a ajou: 05 jan 2024