Hesperian Health Guides

Leksik “Sante pou tout moun”
A

Kreyòl
Español
Français
English
Abi
Abuso
Abus
Abuse
Abi seksyèl
Abuso sexual
Abus sexuel
Sexual abuse
Abi sou dwòg, pran anpil dwòg
Abuso de drogas
Abus de drogues
Drug abuse
Abi sou medikaman
Abuso de un medicamento
Abus de médicaments
Medication abuse
Abi sou timoun
Abuso infantil
Abus sur des enfants
Child abuse
Abilite pou plizyè moun ou gwoup pou aji ansanm ak pi plis siksè pase si yo travay pou kont yo
Sinergia
Synergie
Synergy
Abitid
Costumbre
Habitude
Custom; habit
Abitid bwè tafya
Alcoholismo
Alcoolisme
Alcoholism
Abitid pran dwòg
Drogadicción
toxicomanie
Drug addiction
Abitid, koutim
Hábito
Habitude
Habit
Abitye
Acostumbrado(a)
Habitué(e)
Accustomed
Abityèl
Habitual
Habituel
Habitual
Absans, ki pa la
Ausencia
Absence
Absence
Abse
Absceso
Abcès
Abscess
Abse nan dwèt
Panadizo
Panaris
Whitlow; pale and sickly person
Abse nan gòj
Absceso peritonsilar
Abcès périamygdalien
Peritonsillar abscess
Abse nan ren
Pionefritis
Pyonéphrite
Pyonephritis
Adaptasyon
Adaptación
Adaptation
Adaptation
Adenoyid
Adenoideo
Adénoïdien
Adenoid
Adiksyon, depandans
Adicción
Dépendance
Addiction
Adiktè
Aductor
Adducteur
Adductor
Administrasyon
Administración
Administration
Administration
Administrasyon piblik
Administración pública
Administration publique
Public administration
Administrasyon sanitè
Administración sanitaria
Administration sanitaire
Health administration
Administrasyon sèvis sante
Administración de los servicios de la salud
Administration des services de santé
Health services administration
Admisyon
Admisión
Admission
Admission
Adolesan
Adolescente
Adolescent
Adolescent
Adolesans
Adolescencia
Adolescence
Adolescence
Adrenalin
Adrenalina
Adrénaline
Adrenaline
Afeksyon
Afección
Affection
Affection; condition; disease
Afeksyon andomèt la
Endometriosis
Endométriose
Endometriosis
Afeksyon nè siyatik
Ciática
Sciatique
Sciatica
Afektasyon fibwòm
Fibromiositis
Fibromyosite
Fibromyositis
Afinite, ki gen relasyon ak lòt
Afinidad
Affinité
Affinity
Aglitinojèn
Aglutinógeno
Agglutinogène
Agglutinogen
Agrandisman
Agrandamiento
Agrandissement
Enlargement
Agresif
Agresivo(a)
Agressif (ve)
Aggressive
Ajan
Agente
Agent
Agent
Ajen
En ayuna
À jeun
Fasting
Ajen, rete san manje
Ayunar
A jeun
Fast, to; go without eating
Ajen, san manje
Inanición
Inanition
Inanition
Aji
Actuar
Agir
Act, to
Ajiste
Ajustar
Ajuster
Adjust, to
Ajitasyon
Agitación
Agitation
Excitement; agitation
Ajite
Agitar
Agiter
Agitate, to; shake, to
Ak lafyèv
Destemplanza
Fiévreux(se)
Febrile, feverish
Ak orijin diferan
Heterogéneo(a)
Hétérogène
Heterogeneous
Akimilasyon gaz nan yon tou nan pomon
Neumotorax
Pneumothorax
Pneumothorax
Akimilasyon kaka nan kolon ki vin di
Fecaloma
Fécalome
Fecaloma; tumor of impacted feces
Akimilasyon likid nan pomon
Hidroneumotorax
Hydro-pnéumothorax
Hydropneumothorax
Akimilasyon san anba po akoz yon kou
Hematoma
Hématome
Hematoma
Akimilasyon san nan vajen
Hematocolpos
Haematocolpos
Hematocolpos; retained menstruation
Akimilasyon yon likid nan kò ki pa nòmal
Hidropesía
Hydropisie
Hydropsy
Akiponkti (tretman ak zegwi)
Acupuntura
Acupuncture
Acupuncture
Akò
Acuerdo
Accord
Agreement
Akomyon (pwen zepòl)
Acromion
Acromion
Acromion
Akonplisman
Cumplimiento
Accomplissement
Accomplishment
Akouche
Alumbramiento
Mise au monde, accoucher
Birth
Akouche
Parir
Accoucher
Give birth, to
Akouche avan tan
Prematuro(a)
Prématuré
Premature
Akouche pou premye fwa
Primípara
Primipare
Primipara
Akouchman
Parto
Accouchement
Delivery; birth
Akouchman lakay
Parto domiciliar
Accouchement à domicile
Birth, home
Akouchman lè deyè tibebe paret avan
Parto de nalgas
Présentation de siège
Delivery; breech
Akouchman sèk
Xerotocia
Accouchement á sec
Xerotocia; dry birth
Akoupi
Cuclillas
Accroupi
Squatting
Akromegali (fèt ak gwo tèt, men e pye)
Acromegalia
Acromégalie
Acromegaly
Aksè
Acceso
Accès
Access
Aksèpte moun ki malad
Admisión de pacientes
Admission de patients
Admission of patients
Aksidan
Accidente
Accident
Accident
Aksidan nan kay
Accidentes del hogar
Accident domestiques
Accidents at home
Aksidan sikilasyon vwati
Accidentes de tránsito
Accident de la route
Transit accidents
Aksidan travay
Accidentes de trabajo
Accident de travail
Work injuries
Aksidan, chòk
Choque
Accident, choc
Crash; accident
Aksyon de pèsèvwa, rann ou kont
Percepción
Perception
Perception
Aktif
Activo(a)
Actif(ve)
Active
Aktivè
Activador
Activeur
Activator
Aktivite
Actividad
Activité
Activity
Alam
Alarma
Alarme
Alarm
Alanntoyd
Alantoides
Allantoïdes
Allantois
Albimin, sistans òganik
Albúmina
Albumine
Albumin
Albinòs
Albino
Albinos
Albino
Aldosteronn, òmonn ki aji nan ren
Aldosterona
Aldostérone
Aldosterone
Ale mye, ap vanse pi devan
Adelanto
Avance, progrès
Advance
Alèjèn, ki bay alèji
Alérgeno
Allergène
Allergen
Alèji
Alergia
Allergie
Allergy
Alèjik, fè alèji
Alérgico
Allergique
Allergic
Algorit, operasyon matematik
Algoritmo
Algorithme
Algorhithm
Alkaloyid, yon konpoze òganik
Alcaloide
Alcaloïde
Alkaloid
Alkaloz
Alcalosis
Alcalose
Alkalosis
Alkòl
Alcohol
Alcool
Alcohol
Alkòl nan san
Alcahólemia
Alcoolémie
Blood alcohol, alcoholemy
Alkolis, kondisyon tafyatè
Dipsomanía
Dipsomanie
Dipsomania
Alonje, pwolonje
Extensión
Extension
Extension
Alonje, ralonje, pwolonje
Alargarse
S’allonger, rallonger, prolonger
Lengthen, to; longer, to get
Alveyòl, kavite nan zòn pomon
Alvéolo
Alvéole
Alveolus
Alveyolè
Alveolar
Alvéolaire
Alveolar
Amalgam, plombe
Amalgama
Amalgame
Amalgam
Amebyaz, maladi vè
Amebiasis
Amibiase
Amebiasis
Ametwopi
Ametropía
Amétropie
Ametropia
Amib, vè, parazit
Ameba
Amibe
Ameba
Amigdal
Amígdalas
Amygdales
Tonsils
Amigdal
Tonsilar
Amygdale
Tonsillar
Amigdalit
Tonsilitis
Amygdalite
Tonsillitis
Amigdalit, mal gòj, gòj fè mal
Amigdalitis
Amygdalite
Tonsilitis
Amilaz, eleman chimik nan san
Amilasa
Amylase
Amylase
Aminoasid esansyèl
Aminoácidos esenciales
Aminoacides essentiels
Amino acids, Essential
Aminoasid, sistans chimik
Aminoácidos
Aminoacides
Amino acids
Amniotik, likid ki nan amnios
Amniótico(a)
Amniotique
Amniotic
An anfans
Senil
Sénile
Senile
An konesans
Conciente
Conscient
Conscious
An liyn
Lineal
Linéal
Linear
An menm tan
Sincrónico(a)
Synchronique
Syncronous
An sante
Saludable
Sain (e), en bonne santé
Healthy
An vi
In vivo
In vivo
In vivo
Anabolizan
Anabólizante
Anabolisant
Anabolic
Anafilaksi, sansibilite pou yon sistans
Anafilaxia
Anaphylaxie
Anaphylaxis
Analfabèt
Analfabeto(a)
Analphabète
Illiterate
Analiz, tès
Análisis
Analyse
Analysis
Analiz, tès
Prueba
Test, analyse
Test; proof; analysis
Analize pwòp panse ou
Introspección
Introspection
Introspection
Analize, egzaminen
Analizar
Analyser
Analyze
Analjezik
Analgésicos
Analgésique
Analgesic
Anastomoz, kole de tib nan kò ansanm
Anastomosis
Anastomose
Anastomosis
Anatomi, syans ki etidye kò moun, zanimo ak plant
Anatomía
Anatomie
Anatomy
Anayerobyoz
Anaerobiosis
Anaérobiose
Anaerobiosis
Anayewobi, ki pa gen lè
Anaerobio
Anaérobie
Anaerobic
Anba
Debajo
Dessous
Underneath
Anba dimè
Subdural
Subdural (le)
Sub-dural
Anba frenik la
Subfrénico(a)
Sous- phrénique
Subphrenic
Anba kapsil
Subcapsular
Sous-capsulaire
Subcapsular
Anba kòt
Subcostal
Sous-cotes
Subcostal
Anba lang
Sublingual
Sublingual
Sublingual
Anba machwa
Submandibular
Sous- mandibulaire
Submandibular
Anba mikis
Submucosa
Sous- muqueuse
Submucosa
Anba po
Subcutáneo(a)
Sous-cutanée
Subcutaneous
Anba zo salyè
Infraclavicular
Infra claviculaire
Infraclavicular
Anbabra
Axila
Aisselle
Armpit
Anbabra
Sobaco, axila
aisselle
Armpit; axilla
Anbète seksyèlman
Acoso sexual
Harcèlement sexuel
Sexual harassment
Anbilans
Ambulancia
Ambulance
Ambulance
Anbliyopi, bès vizyon
Amblyopia
Amblyopie
Amblyopia
Anboli
Embolia
Embolie
Embolism
Anboli ak pèt konesans sibit
Ictus hembólico
Apoplexie embolique
Apoplexy, embolic
Anboli nan sèvo
Embolia cerebral
Embolie cérébrale
Cerebral embolism
Anbriyon
Embrión
Embryon
Embryo
Anch
Cadera
Hanche
Hip
Andeyò lanmè (matris) la
Extrauterino
Extra-utérin
Extrauterine
Andeyò vajen an
Extravaginal
Hors du vagin, extra-vaginal
Extravaginal
Andeyò venn yo
Extravascular
Extravasculaire
Extravascular
Andeyò vesi a
Extravesical
Hors de la vessie
Extravesical
Andikape
Persona con discapacitad
Handicapé
Disabilities, person with
Andomèt, tapi ki andan matris(iteris) la
Endométrio
Endomètre
Endometrium
Andòmi
Adormecido(a)
Endormi(e)
Drowsy
Andòmi
Anestesiar
Anesthésier
Anesthetize
Andòmi
Entumecido(a)
Engourdi(e), endormi(e)
Numbed; sedated
Androjèn, òmonn gason
Anatómico(a)
Androgène
Androgenous
Androjèn, òmonn gason
Andrógeno
Androgène
Androgenous
Anemi falsifòm
Siclemia (anemia falciforme)
Anémie falciforme
Anemia, Sickle cell
Anemi, manke fè nan san
Anemia
Anémie
Anemia
Anemifalsifòm
Anemia falciform
Anémie falciforme
Sickle cell anemia
Anestezi
Anestesia
Anesthésie
Anesthesia
Anestezi leje anvan anestezi jeneral
Preanestesia
Pré-anesthésie
Preanesthesia
Anestezi yo mete nan do
Epidural
Épidural
Epidural
Anevris, yon venn ki gonfle
Aneurisma
Anévrisme
Aneurysm
Anfètamin, medikaman
Anfetamina
Amphétamine
Amphetamine
Anfizèm
Enfisema
Emphysème
Emphysema
Anflamasyon
Inflamación
Inflammation
Inflammation
Anflamasyon gangliyon lenfatik
Linfadenitis
Lymphangite
Lymphadenitis
Anflamasyon jwenti
Sacroilitis
Inflammation des jointures
Sacroilitis
Anflamasyon kòne
Queratitis
Kératite
Keratitis
Anflamasyon kòne ak blan je
Queratoconjuntivitis
Kérato-conjonctivite
Keratoconjunctivitis
Anflamasyon nan koud
Epicondilitis
Épicondylite
Epicondylitis
Anflamasyon nen ak farenks
Rinofaringitis
Rinopharyngite
Nasopharyngitis
Anflamasyon yon ren
Nefritis
Néphrite
Nephritis
Anflamsyon ren ak zòn ren an
Pielonefritis
Pyélonéphrite
Pyelonephritis
Anfle
Edema
Oedème
Edema
Anfle
Entumecer
Tuméfier
Swell, to
Anfle
Tumefacción
Tuméfaction
Swelling
Anfle, anflamasyon
Hinchado
Enflé (e)
Swollen
Angrese
Engrosamiento
Épaississement, engraisser
Swelling
Angwas
Angustia
Angoisse
Anxiety
Anilè (dwèt bag la)
Anular
Annulaire
Ring finger
Anivèsè, fèt moun
Cumpleaños
Anniversaire
Birthday
Anjyom, timè
Angioma
Angiome
Angioma
Anmè
Amargo(a)
Amer(ère)
Bitter
Anmwe, sekou
Auxilio
Soins, aide
Help
Annavan, devan
Adelante
En avant, progresser
Ahead
Anndan
Adentro
A l’intérieur, en dedans
Inside
Anndan
Interno(a)
Interne
Internal
Anndan, ladan
Dentro
Dedans
Inside
Anons de sa ki pral pase
Pronóstico
Pronostic
Prognosis
Anpeche
Impedir
Empêcher
Block, to; prevent, to
Anpil
Abundante
Abondant
Abundant; plentiful
Anpil
Profuso
Abondant
Profuse
Anpil asid nan san
Acidemia
Acidose
Acidemia
Anpil dlo ki nan vant fanm ansent
Polihidramnios
Polyhydramnios
Polyhydramnios
Anpil ekoulman likid ki nan jwenti (atikilasyon)
Derrame sinovial
Épanchement liquide synovial
Synovial effusion
Anpil enfeksyon
Superinfección
Super infection
Super-infection
Anpil kaka nen
Rinorrea
Rhinorrhée
Rhinorrhea
Anpil kolestewòl
Hipercolesterolemia
Hypercholestérolémie
Hypercholesterolemia
Anpil reyaksyon
Hiperreactividad
Hyper réactivité
Hyperreactivity
Anpil twòp refleks
Hiperreflexia
Surrréflectivité
Hyperreflexia
Anpire, vin pi mal
Empeorar
Empirer
Worsen, to
Anpisilin, antibiotik
Ampicilina
Ampicilline
Ampicilin
Anplasman
Localización
Localisation
Localization
Anplis
Además
En plus
In addition
Anpoul
Vial, ámpoula
Fiole, ampoule
Vial
Anpwazònman
Envenenamiento
Empoisonnement
Poisoning
Anpwazonnen
Envenenar
Empoisonner
Poison, to
Anpwazonnen
Venenoso(a)
Vénéneux(seuse), venimeux(euse)
Poisonous
Anrejistre
Registrar
Enregistrer
Register, to
Anrime
Resfriarse
S’enrhumer
Cold, to catch a
Ansanm aksyon nè yo
Inervación
Innervation
Innervation
Ansanm dan yo
Dentadura
Dentition
Denture
Ansanm karakteristik moun
Fenotipo
Phénotype
Phenotype
Ansanm règ ak devwa yon pwofesyon
Deontología
Déontologie
Deontology
Ansanm ti bagay sou menm branch la
Racimo
Grappe
Cluster; bunch
Ansanm ti òganis nan yon kote
Flora
Flore
Flora
Ansent
Embarazada (Gravida)
Enceinte
Pregnant
Ansent pou premye fwa
Primigrávida
Enceinte pour la première fois
Primigravida
Ansent, grovant
Encinta
Enceinte
Pregnant
Ant de kòt
Intercostal
Intercostal
Intercostal
Ant vètèb
Intervertebral
intervertébral
Intervertebral
Antase
Hacinamiento
Entassement
Overcrowded housing; stacking; heaping; accumulation
Anterit, trip (entesten) anfle
Enteritis
Entérite
Enteritis
Antiasid, kont asid
Antiácido
Antiacide
Antacid
Antibiyogram, egzamen bacteriolojik
Antibiograma
Antibiogramme
Antibiogram
Antibiyotik
Antibiótico
Antibiotique
Antibiotic
Antibiyotik ki anpeche miltiplikasyon mikwòb san li pa detwi yo
Bactériostático(a)
Bactériostatique
Bacteriostatic
Antibyotik
Cefalexina
Céphalexine
Cephalexin
Antibyotik
Cefalosporina
Céphalosporine
Cephalosporin
Antibyotik
Kanamicina
Kanamycine
Kanamycin
Antibyotik pou tibèkiloz
Estreptomicina
Streptomycine
Streptomycin
Antidòt
Antídoto
Antidote
Antidote
Antienflamatwa
Antinflamatorio
Anti inflammatoire
Anti-inflamatory
Antienflamatwa san òmonn
AINS, anti inflamatorio noesteroideo
Anti-inflammatoire non stéroïdien
Non-steroidal anti-inflammatories; NSAIDs
Antijèn
Antígeno
Antigène
Antigen
Antikò
Anticuerpo
Anticorps
Antibody
Antikoagilan
Heparina
Héparine
Heparin
Antòs
Distorsión
Entorse, distorsion
Distortion
Antòs
Esguince
Entorse
Sprain
Antòs
Torcedura
Entorse
Sprain
Antouraj, anviwónman
Entorno
Entourage, environnement
Surrounding; environment of
Antraks, maladi chabon
Antrax
Anthrax
Anthrax
Antre nan yon tou ou yon espas
Introito
Introduit
Introitus
Antre yon ògan nan yon lòt ògan
Intromisión
Intromission
Intromission
Anvan
Previo(a)
Préalable
Previous (or previa, after placenta)
Anvan klinik
Preclínico(a)
Pré-clinique
Preclinical
Anvan nesans
Prenatal
Prénatal
Prenatal
Anvan règ yo
Premenstrual
Prémenstruel
Premenstrual
Anvan sa kaba
Pretérmino
Avant la fin
Preterm
Anvan tout bagay
Preliminar
Préliminaire
Preliminary
Anvi
Libido
Libido
Libido
Anvironnman
Ambiente
Environnement
Environment
Anvironnman, mwatye
Medio
Milieu, demi
Medium; half
Anviwonnman
Medio ambiente
Environnement
Environment
Anvwa
Envío
Envoi
Shipping
Anwe
Ronquera
Enrouement
Hoarseness
Anwo
Arriba
En haut
Above
Anwo klavikil
Supraclavicular
Supra claviculaire
Supraclavicular
Anwo vantrikil
Supraventricular
Supra ventriculaire
Supraventricular
Anyen
Nada
Rien
Nothing
Anzim fwa a pwodwi
Transaminasa
Transaminase
Transaminase
Ap trepase
Agonía
Agonie
Suffering; anguish
Aparans, sa li sanble
Apariencia
Apparence
Appearance
Aparèy pou fè kè bat nòmal
Marcapasos
Pacemaker, stimulateur cardiaque
Pacemaker
Aparèy pou fè tretman sou kè
Desfibrilador
Défibrillateur
Defibrillator
Aparèy pou li radyografi
Negascopio
Négatoscope
Negatoscope
Aparèy pou rale vapè
Inhalador
Inhalateur
Inhaler
Aparèy pou voye likid ou poud fen
Atomizador
Atomiseur
Atomizer
Aparèy pou voye yon likid an fòm ti gout
Nebulizador
Nébuliseur
Nebulizer
Apendis
Apéndice
Appendice
Appendix
Apendisit
Apendicitis
Appendicite
Appendicitis
Apeti
Apetito
Appétit
Appetite
Apeze, diminye, soulaje
Paliar
Apaiser, pallier
Palliate
Api
Apoyo
Appui
Help; aid; assistance
Aplikatè
Aplicador
Applicateur
Applicator
Aplike, mete
Aplicar
Appliquer
Apply
Apofiz
Apófisis
Apophyse
Apophysis
Apopleksi
Apoplejía
Apoplexie
Apoplexy
Apre manje
Postprandial, Posprandial
Postprandial
Postprandial
Apre menopoz la
Postmenopaúsico(a)
Post-ménopausique
Postmenopausal
Apre operasyon
Postoperativo(a);postoperatorio(a)
Postopératoire
Postoperative
Apre, deyè
Posterior
Postérieur
Posterior
Aranje
Acomodar
Accommoder
Accommodate, to; adjust, to
Aranjman
Acomodación
Accommodation
Accommodation
Aryere
Retrógrado(a)
Rétrograde
Retrograde
Asandans, orijin
Ascendencia
Ascendance
Ascendance
Ase
Bastante
Assez
Enough
Asetabilòm, tou nan anch ki resevwa zo kwis la
Acetábulo
Acétabule
Acetabulum; hip socket
Aseteach (òmonn)
ACTH
ACTH
ACTH
Asetilkolin, medyatè chimik
Acetilcolina
Acetylcholine
Acetylcholine
Asetonn nan pipi
Acetonuria
Acétonurie
Acetonuria
Asetonn, pwodwi chimik
Acetona
Acétone
Acetone
Asid
Ácido
Acide
Acid
Asid askòbik (vitaminC)
Ácido ascórbico
Acide ascorbique
Ascorbic acid
Asid dezosiridrik
Ácido desoxirribonucleico
Acide désoxirhydrique
Deoxyribonucleic acid
Asid folik
Ácido fólico
Acide folique
Folic acid
Asid kabòn
Ácido carbónico
Acide carbonique
Carbonic acid
Asid kloridrik
Ácido clorhídrico
Acide chlorhydrique
Chlorhydric acid
Asid nikleyik
Ácido nucleico
Acide nucléique
Nucleic acid
Asid pipi
Ácido úrico
Acide urique
Uric acid
Asid salisilik
Ácido salicílico
Acide salicylique
Salicylic acid
Asid, lestomak brile
Acidez
Acidité
Acidity; heartburn; sour stomach
Asidite nan lestomak
Ácidez gástrica
Acidité gastrique
Gastric acid
Asidoz
Acidosis
Acidose
Acidosis
Asidoz maladi sik
Asidosis diabética
Acidose diabétique
Diabetic acidosis
Asistans medikal
Asistencia médica
Assistance médicale
Medical assistance
Asistans piblik
Asistencia pública
Assistance publique
Public assistance
Asmatik, moun ki fè opresyon
Asmático
Asthmatique
Asthmatic
Asosyasyon
Asociación
Association
Association
Aspire
Aspirar
Aspirer
Aspirate
Aspire, wete larimm ak flèm
Aspiración
Aspiration
Aspiration
Aspirin
Aspirina
Aspirine
Aspirin
Atak, kriz
Ataque
Crise
Attack
Atansyon, pran swen
Atención
Attention
Care
Atifisyèl
Artificial
Artificiel
Artificial
Atikilasyon
Juntura, Coyuntura, Articulación
Articulation
Joint
Atire moun
Captación
Attrait
Collection; reception
Atrit
Artritis
Arthrite
Arthritis
Atrit nan zo
Osteoartritis
Ostéo-arthrite
Osteoarthritis
Atrit plizye kote
Poliartritis
Polyarthrite
Polyarthritis
Atrofye sou mwatye kò a
Hemiatrofia
Hémiatrophie
Hemiatrophy; atrophy of half
Atroz nan zo
Osteoartrosis
Ostéo-arthrose
Osteoarthrosis
Atwofi
Atrofia
Atrophie
Atrophy
Atwopin
Atropina
Atropine
Atropine
Avan
Anterior
Antérieur
Anterior
Avan bra
Antebrazo
Avant bras
Forearm
Avansman
Potenciación
Maximisation
Potentiation
Avansman la medsin
Adelanto médico
Progrès médical
Medical advance
Avèg
Ceguera
Cecité
Blindness
Avèg
Ciego(a)
Aveugle
Blind
Avi
Notificación
Notification
Notification
Avòte
Abortado(a)
Avorté(e)
Aborted
Avòtman
Aborto
Avortement
Abortion; miscarriage
Awòt
Aorta
Aorte
Aorta
Ayè, yè
Ayer
Hier
Yesterday
Ayewobi, òganis ki pa ka devlope si pa gen lè
Aerobio
Aérobie
Aerobe
Azil moun fou
Manicomio
Asile des aliénés
Asylum; psychiatric hospital
Azil, sant pou gran moun
Asilo de ancianos
Foyer pour personnes âgées
Nursing home