Hesperian Health Guides

Hesperian Health Guides

Chwazi yon metòd planin

Depi nou fin deside fè planin, nou dwe chwazi yon metòd. Pou nou ka konnen ki metòd ki pi bon pou nou, fòk nou gen bon jan enfòmasyon sou tout metòd yo, sou avantaj chak genyen, ak sou pwoblèm yo chak ka bay.

Gen 5 kalite metòd planin:

  • Metòd baryè yo ki anpeche fanm yo ansent, paske yo anpeche jèm gason an (espèmatozoyid) rive jwenn ak ovil (ze) fanm nan.
  • Metòd òmonal yo ki anpeche pòch ze (ovè) yon fanm lage yon ze (ovil), ki fè li vin pi difisil pou jèm nan jwenn ak ze a, epi ki anpeche yon gwosès devlope andedan matris la.
  • Esterilè (aparèy yo mete andedan matris la) ki anpeche jèm gason an kontre ak ze a, kidonk anpeche jèm gason an ansent fanm nan.
  • Metòd natirèl yo pèmèt fanm nan konnen ki lè nan mwa a li ka ansent. Konsa, fanm nan konnen li pa dwe al nan fè lanmou nan moman sa a.
  • Metòd pwen final yo. Se lè yon fanm oubyen yon gason fè operasyon pou yo pap janm ka fè pitit ankò.


Rezilta chak metòd ap bay

Metòd planin Chans pou evite fanm vin ansent Pwoteksyon kont maladi seksyèl Pwoblèm li ka bay Sa ki enpòtan
Kapòt pou gason ★★
Bon
Pi bon rezilta lè yo sèvi ak espèmisid e librifyan fèt ak dlo (likid ki pou mouye kapòt la). Sèvi avè l ansanm ak lòt metòd planin pou evite trape maladi moun pran nan fè bagay.
Kapòt pou fanm ★★
Bon
Dyafram (ak espèmisid)

★★
Bon
Pi bon lè yo sèvi ak espèmisid, men fòk li fèt pou mezi vajen an.
Espèmisid (ki pou touye jèm gason)
Ti chans

Alèji sou po
Pi bon rezilta lè yo mete yon lòt metòd pwoteksyon tankou kapòt oubyen dyafram sou li.
Metòd òmonal
grenn, piki, tenm


Enplan
★★★

Bon anpil


★★★★

Pi bon nèt

Anvi vomi, maltèt, règ pa nòmal
Danje pou fanm ki gen kèk pwoblèm sante.
Esterilè, filaman ★★★★
Pi bon nèt

Règ la ka vini ak doulè epi ak anpil san
Danje pou fanm ki gen kèk pwoblèm sante
Lanmou san kontak seksyèl (pati gason pa antre pati fi a) ★★★★
Pi bon nèt
Karese—pa gen danje trape maladi moun trape nan fè bagay; ti bèf gen ti danje; fè bagay nan dèyè gen gwo danje.
Bay tete (pandan premye 6 mwa sèlman)
★★★
Bon anpil
Fòk li bay tibebe li tete ase; fòk li poko wè règ li.
Metòd natirèl
★★
Bon
Pou byen sèvi ak metòd sa a, yon fanm dwe konnen ki lè li ka ansent. Fòk li gen dwa deside ki lè pou yo fè lanmou.
Operasyon
★★★★
Pi bon nèt
Ni gason ni fanm pap janm ka fè pitit ankò.
Voye deyò

Ti chans
Pi bon lè yo mete sou li yon lòt metòd, tankou espèmisid oubyen dyafram.


ht.hesperian.org